Ocena Ryzyka

Report
Ocena Ryzyka
Na podstawie
Zarządzenia Nr 59 Ministra Spraw Wewnętrznych
w sprawie systemu kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej sprawy wewnętrzne
z dnia 6 września 2012 r. (Dz.Urz.MSW z 2012 r. poz. 64)
Ocena Ryzyka
wstęp
Zarządzenie 59 określa zasady i tryb
wykonywania kontroli zarządczej, w tym przez
kierowników jednostek podległych Ministrowi
lub przez niego nadzorowanych
Ocena Ryzyka
wstęp
Kierownicy jednostek
podległych/nadzorowanych organizują kontrolę
zarządczą, określając szczegółowe zasady i tryb
funkcjonowania kontroli zarządczej w oparciu o
standardy kontroli zarządczej dla sektora
finansów publicznych oraz niniejsze zarządzenie
Ocena Ryzyka
wstęp
W PIS MSW stosuje się zasady i wzory
wskazane w Zarządzeniu nr 59, mimo
możliwości określenia swoich
O sprawozdawczość w znaczącej części musi
opierać się na Zarządzeniu (wzory)
O dublowanie zasad wprowadziłoby bałagan
O GIS MSW uznał, że w PIS MSW gros
obowiązków będzie realizował
Zespół/Komisja ds. Kontroli Zarządczej
Ocena Ryzyka
podstawowe pojęcia
RYZYKO
to możliwość wystąpienia zdarzenia, które
będzie miało negatywny wpływ na realizację
założonych celów i zadań
Ocena Ryzyka
PLAN
W dziale jest opracowywany Plan działalności
Ministra, obejmujący cele i zadania działu oraz
plany działalności jednostek i Ministerstwa
Niekiedy realizujemy cele zawarte w tym planie,
niekiedy NIE
Ocena Ryzyka
PLAN
Mamy wpływ na kształt Planu działalności
Ministra
Co roku, w określonych terminach możemy
przesłać propozycje
Komisja ds. K.Z
Ocena Ryzyka
PLAN PIS MSW
zgodnie z § 13
GIS MSW jest zobowiązany do opracowania
planu działalności dla swojej jednostki z
uwzględnieniem celów przyjętych do realizacji
w planie działalności Ministra.
Komisja ds. K.Z
Ocena Ryzyka
PLAN PIS MSW
GIS MSW
jest zobowiązany do przekazania planu
działalności do komórki nadzorującej i Biura
Ministra, w terminie do dnia 31 grudnia każdego
roku.
Komisja ds. K.Z
Ocena Ryzyka
PLAN PIS MSW
Na podstawie propozycji, przesyłanych przez
kierowników jednostek podległych i
nadzorowanych (w tym GIS MSW), dyrektor
Biura Ministra sporządza projekt planu
działalności Ministerstwa, a następnie
przekazuje go do podpisu Ministra, w terminie
do dnia 31 grudnia każdego roku.
Ocena Ryzyka
PLAN PIS MSW
GIS MSW raz na kwartał, nie później niż do
czternastego dnia miesiąca po zakończeniu
kwartału (oraz na żądanie), przesyła informację
o poziomie realizacji celów do komórki
nadzorującej, zgodnie z wzorem określonym w
załączniku nr 2 do zarządzenia
Komisja ds. K.Z
Ocena Ryzyka
PLAN PIS MSW
W przypadku, gdy istnieje zagrożenie dla
osiągnięcia przyjętych celów lub zadania nie są
prawidłowo realizowane, należy dołączyć do
informacji stosowne wyjaśnienia oraz
propozycje działań zapobiegawczych
Komisja ds. K.Z
Ocena Ryzyka
PLAN PIS MSW
Kierownicy jednostek są zobowiązani do
sporządzenia i przekazania komórkom
nadzorującym, w terminie do dnia 1 marca
każdego roku, sprawozdania z wykonania planu
działalności Ministra za rok poprzedni.
Komisja ds. K.Z
Ocena Ryzyka
Plan - ocena
Znając Plan PIS MSW
można rozpocząć analizę ryzyka
O Wcześniej sugerowano analizę wszystkich
potencjalnych ryzyk
O Praktycy realizujący postanowienia Zarządzenia
59 w MSW sugerują ograniczenie się do analizy
ryzyk, które mogą mieć wpływ na realizację Planu
PIS MSW
Komisja ds. K.Z
Ocena Ryzyka
Plan - ocena
Zarządzanie ryzykiem, w PIS MSW odbywa się
zgodnie z zasadami i metodami przyjętymi w
jednostce – dla uproszczenia przyjęto metody
stosowane w Ministerstwie.
Komisja ds. K.Z
Ocena Ryzyka
praktyka
Dotychczas ograniczaliśmy się do określania
ryzyk realizacji Planu na poziomie Inspektoratu
Możecie Państwo dokonać oceny dla
województwa –
EFEKTY SĄ NIEZWYKLE POMOCNE W
CODZIENNEJ PRACY
Ocena Ryzyka
praktyka
Źródło informacji:
O Plan na dany rok
Źródła pomocnicze
O Ew. sprawozdanie z realizacji planu za rok
poprzedni
O Ew. Oświadczenie GIS MSW o stanie K.Z za rok
poprzedni
www.pis.msw.gov.pl http://www.pis.bip.msw.gov.pl/
Komisja ds. K.Z
Ocena Ryzyka PLAN DZIAŁALNOŚCI 2014
Ocena Ryzyka
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem
obejmuje swym zakresem ocenę ryzyka,
postępowanie z ryzykiem jak również
monitorowanie, wymianę informacji dotyczącej
ryzyka i raportowanie ryzyka
Komisja ds. K.Z
Ocena Ryzyka
Zarządzanie ryzykiem
O Wszyscy realizujemy cele zawarte w Planie na
O
O
O
O
O
dany rok.
Wszyscy jesteśmy właścicielami ryzyka, bo
wszyscy realizujemy cele.
Wszyscy identyfikujemy ryzyka zagrażające
osiągnieciu celu
Wszyscy musimy analizować ryzyka
Wszyscy ewaluujemy ryzyka
Wszyscy modyfikujemy ryzyka
Ocena Ryzyka
podstawowe pojęcia
WŁAŚCICIEL RYZYKA
komórka organizacyjna realizującą cele;
Ocena Ryzyka
podstawowe pojęcia
IDENTYFIKACJA RYZYKA
wyspecyfikowanie zdarzeń, ich następstw i
prawdopodobieństwa;
Ocena Ryzyka
podstawowe pojęcia
ANALIZA RYZYKA
ocena następstw prawdopodobieństwa oraz
wyznaczanie poziomu ryzyka
Ocena Ryzyka
podstawowe pojęcia
EWALUACJA RYZYKA
dokonanie przeglądu wyników analizy ryzyka i
porównanie z kryteriami w celu stwierdzenia,
czy ryzyko jest akceptowalne
Ocena Ryzyka
podstawowe pojęcia
MODYFIKACJA RYZYKA
działania podejmowane w celu ograniczenia
ryzyka
Ocena Ryzyka
podstawowe pojęcia
Arkusz oceny ryzyka
Arkusz oceny ryzyka
Arkusz oceny ryzyka
IDENTYFIKACJA RYZYKA
Arkusz oceny ryzyka
IDENTYFIKACJA RYZYKA
CEL: Zapewnienie stosowania właściwych
standardów sanitarno – higienicznych w
nadzorowanych obiektach
ZADANIE: Prowadzenie kontroli – zgodnie ze
wskazanym miernikiem realizacji celu (w planie)
ZDARZENIE – wystąpienie lub zmiana
okoliczności Np. absencja chorobowa, brak
środków delegacyjnych, ruchy kadrowe
Arkusz oceny ryzyka
IDENTYFIKACJA RYZYKA
NASTĘPSTWO – konsekwencje, rezultat
zdarzenia mający wpływ na cele
Arkusz oceny ryzyka
IDENTYFIKACJA RYZYKA
Arkusz oceny ryzyka
IDENTYFIKACJA RYZYKA
PRAWDOPODOBIEŃSTWO – szansa
wystąpienia zdarzenia
Analizujemy:
O Środek kontroli
O Podatność
O Dane historyczne
Arkusz oceny ryzyka
IDENTYFIKACJA RYZYKA
PRAWDOPODOBIEŃSTWO
Środek kontroli – działanie obniżające
prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia lub
minimalizujące jego negatywne skutki. Daje
racjonalne zapewnienie osiągnięcia celów.
Arkusz oceny ryzyka
IDENTYFIKACJA RYZYKA
PRAWDOPODOBIEŃSTWO
Podatność – słabość, wrażliwość tworząca
pozytywne środowisko dla wystąpienia
zagrożenia
Arkusz oceny ryzyka
IDENTYFIKACJA RYZYKA
PRAWDOPODOBIEŃSTWO
Dane historyczne – informacje o występowaniu
zdarzenia w przeszłości
Arkusz oceny ryzyka
IDENTYFIKACJA RYZYKA
Arkusz oceny ryzyka
Analiza ryzyka
O Liczbowa ocena następstw (N) (skala 1-5)
O Liczbowa ocena prawdopodobieństwa (P)
(skala 1-5)
O Liczbowa ocena poziomu– iloczynN i P
Zgodnie z tabelami z Zarządzenia nr 59
Arkusz oceny ryzyka
identyfikacja i analiza
Arkusz oceny ryzyka
Analiza
Arkusz oceny ryzyka
Analiza –w liczbach
Podstawiamy liczby dokonując analizy –
zgodnie z wyżej wskazanymi tabelami
Arkusz oceny ryzyka
Analiza –w liczbach
Arkusz oceny ryzyka
Analiza –w liczbach
Arkusz oceny ryzyka
EWALUACJA
Arkusz oceny ryzyka
POSTĘPOWANIE
Arkusz oceny ryzyka
ewaluacja i postępowanie
2
Arkusz oceny ryzyka
Postępowanie
Ocena Ryzyka
podstawowe pojęcia
PLAN POSTĘPOWANIA Z RYZYKIEM
dokument, w którym określono planowane
działania modyfikujące ryzyko i realizację tych
działań
Plan postępowania z ryzykiem
Może obejmować:
1) zapobieganie, czyli działania polegające na zmniejszeniu poziomu ryzyka
(zmniejszenie prawdopodobieństwa, czyli eliminacja podatności lub
następstw);
2) przeniesienie ryzyka na inną jednostkę, w tym ubezpieczyciela;
3) unikanie rozumiane jako zaprzestanie działań wywołujących ryzyko
przekraczające akceptowany poziom ryzyka;
4) tolerowanie (akceptowanie) ryzyka w przypadku, gdy istnieją określone
trudności w przeciwdziałaniu ryzykom lub gdy koszty planowanych działań
doskonalących mogą przekroczyć przewidywane korzyści lub w celu
wykorzystania szansy
Plan postępowania z ryzykiem
Można zastosować więcej, niż jedną metodę
Właściciel ryzyka monitoruje i nadzoruje
realizację planu postępowania z ryzykiem.
Plan postępowania z ryzykiem
Plan postępowania z ryzykiem
Plan postępowania z ryzykiem
O Określamy ryzyko dla zadania nie dla
następstwa.
O Następstw może być wiele, mogą mieć różną
„wagę” – można uśrednić, można wybrać
najwyższy poziom ryzyka – zależy od
Państwa, jako odpowiedzialnych
Plan postępowania z ryzykiem
Plan postępowania z ryzykiem
Plan postępowania z ryzykiem
O Realizacja założonych działań
O Komisja ds. K.Z jest tu w trudnej sytuacji…
zgodnie z zarządzeniem sami sobie (z racji
funkcji) powinniśmy raportować działania
zapobiegawcze
Rejestr ryzyka
O Właściciel ryzyka prowadzi rejestr ryzyka,
zgodnie z wzorem,
O W rejestrze dokumentuje się
zmaterializowanie się (wystąpienie) ryzyka,
Rejestr ryzyka
Rejestr ryzyka
O Komisja ds. K.Z
w rejestrze ryzyka umieszcza tylko te ryzyka
względem których planujemy ewentualne
działania
O Pomijamy tolerowane ryzyka, gdyż nawet jeśli
wystąpią, to zakładaliśmy ich tolerowanie i
przyjęcie z godnością
Rejestr ryzyka
Rejestr ryzyka
O W przypadku zmaterializowania się ryzyka,
które może spowodować niezrealizowanie
celów określonych w planie działalności
Ministra, informacja o tym jest przekazywana
niezwłocznie przez właściciela ryzyka do
Biura Ministra oraz do kierownika właściwej
komórki nadzorującej
O NIE ZAWSZE REALIZUJEMY CELE Z
PLANU DZIAŁALNOŚCI MINISTRA!
Ocena Ryzyka
zakończenie
O Poważne podejście i realizacja czynności
wynikających z zapisów zarządzenia pozwoli
na bieżąco identyfikować zagrożenia i
modyfikować działalność tak, by pomimo
zaistnienia ryzyka – osią gnąc zaplanowany
cel…
O A w każdym razie móc się sensownie
wytłumaczyć w przypadku nieosiągnięcia
założonych wartości mierników…
Ocena Ryzyka
zakończenie
Dziękuję za uwagę
Katarzyna Górna

similar documents