Bristningsregistret - Gynop

Report
Bristningsregistret
Eva Uustal
registerhållare, överläkare
KK Universitetssjukhuset Linköping
[email protected],se
EU 2013
Exempel missade sfinkterskador
2012
Alla hade sökt vård upprepade gånger
EU 2013
utan att man sett skadan
Syfte med ett bristningsregister
• - att fånga upp kvinnor som har besvär efter
förlossningsbristningar och erbjuda uppföljning vid
behov
• - att ge återkoppling till läkare och barnmorskor som
suturerar bristningar om hur det går för kvinnan
• - att ge klinikerna uppföljning av sina medicinska
resultat
• - att skapa underlag för nationell jämförelse och FoU
inom området förlossningsbristningar
• - att indirekt förbättra handläggningen av
förlossningsbristningar genom att efterfråga hur de
diagnostiseras och sutureras
EU 2013
Det finns TVÅ sfinktrar men dagens
diagnostik avser bara den externa…
Extern sfinkter:
• Spänning känns vid knip
Intern sfinkter
• Tonus känns i vila
• Sköter ständig kontinens
• Behövs för att känna om
det kommer gaser eller
avföring så att man törs
släppa sig
• Skada kan bara åtgärdas
direkt efter förlossning,
sen krymper muskeln
ihop!
• Bra att ha i ”nöd”
• Mestadels relaxerad
• Missad skada kan
sutureras efter lång tid
EU 2013
Bristningsregistret
• Initiativ från UR-Arg år 2010
• Ursprungligen tänkt som sfinkterskaderegister
men kan användas efter alla bristningar
• Öppen styrgrupp med obstetriker,
barnmorskor, bäckenbottenforskare,
colorektalkirurg, gastroenterolog
• Finansierat av SKL
• Kliver på Gynop-registrets färdiga teknik
EU 2013
Bristningsregistrets delar
• Pregravid funktion - kontinens/ tömning urin/
avföring, framfall, IBS, samliv. Ca 20 frågor om
besvärsfri.
• Obstetriska data och opmall överförs av
sekreterare (nu) automatiskt (senare),
ca 50 variabler
• 8-veckorsenkät, mest om komplikationer
• 1-årsenkät om funktion- kontinens/tömning urin/
avföring, framfall, IBS, samliv. Ca 20 frågor om
besvärsfri.
Patienten fyller i enkäterna via webb eller på
papper
EU 2013
Återkoppling
• Patientens svar skördas av läkarsekreterare
och läggs till suturerande läkare/barnmorska
• Läkarbedömning efter 8 veckor och 1 år
utifrån patientens svar - bedömning skrivs
sedan i obstetrikjournal
• Klinikens resultat jämfört med riket kan följas
kontinuerligt via rapportgeneratorfunktion
• Årlig delregisterrapport
EU 2013
Hur passar Bristningsregistret ihop
med Graviditetsregistret?
• Kvinnor med bristning växlar in på
Bristningsregistret utöver Graviditetsregistrets
allmänna uppföljning
• I Graviditetsregistret frågas mer om
upplevelse och bemötande är funktion och ger
inte återkoppling till personal eller patient
• Frågorna till patient i Graviditetsregistret
överlappar minimalt med Bristningsregistret
EU 2013
På gång i Sverige
• LÖF-projekt ”Skador på kvinnan” med början
2013. Registret fyller behovet av strukturerad
uppföljning från LÖF
• Ny klassifikation av sfinkterskador från år 2014
som gör att op-mallen i journalsystemet
ändras och innefattar interna sfinktern (de
kompletterande uppgifterna till BRs opmall
tillgodoser nya diagnoskrav)
EU 2013

similar documents