İlker Kıymetli Şen ()

Report
Entelektüel Sermayenin Raporlanması:
Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme
Yrd. Doç.Dr. İlker KIYMETLİ ŞEN
İÇERİK
 Giriş
 Amaç
 Entelektüel Sermaye Kavramı
 Mevcut Muhasebe Sisteminde Entelektüel Varlıklar
 UMS’de Entelektüel Varlıklar
 Entelektüel Sermayenin Raporlanması Yöntemleri
 Sonuç ve Öneriler
2
Entelektüel Sermaye
 Entelektüel sermaye, bilgi ekonomisinde bir stratejik
araç olarak kullanılmaktadır.
 Entelektüel sermaye, değere dönüştürülebilen bilgidir
ve işletmelerin faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan
maddi olmayan varlıkların tümüdür.
3
Mevcut Muhasebe
Sisteminde Entelektüel Varlıklar
4
UMS’de Entelektüel Varlıklar
UMS 38’e göre bir yatırım veya harcamanın maddi
olmayan duran varlık sayılabilmesi için;
 Varlıkla ilişkilendirilen beklenilen gelecekteki
ekonomik yararların işletme için gerçekleşmesinin
muhtemel olması ve
 Varlığın maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi
gerekmektedir.
5
UMS’de Entelektüel Varlıklar
UMS 38çerçevesinde;
İnsan sermayesinin geliştirilmesi için yapılan eğitim
harcamaları ve profesyonel personele ödenen ücretler,
Yapısal sermayeyle ilgili olarak yapılan kuruluş giderleri
ile yeniden yapılanma giderleri,
Müşteri sermayesiyle ilgili olarak yapılan reklam ve
promosyon giderleri,
İşletme bir bütün olarak değerlendirildiğinde ise
işletme içerisinde üretilen şerefiyeler bu standart
hükümlerine göre varlık olarak kabul edilmemektedir.
6
Entelektüel Sermayenin
Raporlanması
7
Entelektüel Sermayenin
Raporlanması
 Yeni Bilanço Yaklaşımı,
 Artış Yaklaşımı,
 Devrim Yaklaşımı,
 Melez Yaklaşım
8
Yeni Bilanço Yaklaşımı
Şekil 1: Bir Kaynak Unsuru Olarak Entelektüel Sermaye
BİLANÇO
Aktif
Pasif
Maddi
Varlıklar
Varlıklar
Borçlar
Özsermaye
Resmi
Bilanço
Maddi
Olmayan
Varlıklar
Şerefiye
Teknoloji
Yetenek
Entelektüel
Sermaye
Gizli
Değerler
9
Yeni Bilanço Yaklaşımı
265 ENTELEKTÜEL VARLIKLAR HESABI
502 ENTELEKTÜEL SERMAYE HESABI
10
Yeni Bilanço Yaklaşımı
Aktif
1. DÖNEN VARLIKLAR
BİLANÇO
3. KISA VADELİ
YBN.KAYNAKLAR
4. UZUN VADELİ YBN.
KAYNAKLAR
2. DURAN VARLIKLAR
E. Maddi Olmayan Duran
Varlıklar
…………
6. Entelektüel Varlıklar
Pasif
5.ÖZKAYNAKLAR
A. Ödenmiş Sermaye
- Ödenmiş Sermaye
- Ödenmemiş Sermaye (-)
- Entelektüel Sermaye
11
Entelektüel Sermayenin
Raporlanması
 Yeni Bilanço Yaklaşımı,
 Artış Yaklaşımı,
 Devrim Yaklaşımı,
 Melez Yaklaşım
12
Sonuç ve Öneriler
 Geleneksel muhasebe sistemi; teknoloji, uzmanlık,
bilgi, deneyim, müşteri portföyü, dağıtım kanalları,
yetenekli ve kaliteli personel gibi entelektüel sermaye
unsurlarının finansal tablolarda tam olarak
raporlanmasında yetersiz kalmaktadır.
 Bu durum işletmelerin gerçeğe uygun değerleri
üzerinden gösterilmemesi sonucunu beraberinde
getirmektedir.
13
Sonuç ve Öneriler
 İşletmelerin tüm değerlerinin tam açıklama kavramı
çerçevesinde bir bütün olarak raporlanabilmesi için
işletmenin sahip olduğu entelektüel değerlerin de
bilançoda gösterilmesi gerekmektedir.
 Entelektüel sermayenin ölçülmesi konusunda birçok
yöntem bulunmasıyla birlikte bu alanda ortak bir
uygulama mevcut değildir. Entelektüel sermayenin
ölçülmesinde sağlanacak standardizasyon, bu
sermayeyi oluşturan varlıkların muhasebeleştirilmesi
ve raporlanmasında da belirli bir tekdüzeliği
beraberinde getireceği kanısını taşımaktayız.
14
TEŞEKKÜRLER...
15

similar documents