دانلود با فرمت پاور پوینت

Report
‫اثربراسینو استروئید روی نشا تربچه تحت‬
‫شرایط تنش فلز سنگین کادیوم‬
‫تهیه کننده ‪ :‬فریبا فرمانی‬
‫مقدمه‬
‫• اثر هورمون های ‪ 24-epibrassinolide‬و ‪28-‬‬
‫‪ homobrassinolide‬روی جوانه زنی بذر و رشد نشا تربچه تحت‬
‫شرایط تنش کادیوم بررسی شد‪.‬اثر براسینواسترویید (‪ )BRs‬روی‬
‫سحط پرولین گرده‪،‬آنزیم های آسکوربیک اسد پراکسیداز‪،‬لیپید‬
‫پراکسیداز‪،‬پراکسیداز‪،‬سوپراکسید دیسموتاز‪،‬آسکوربیک‬
‫پرواکسیداز‪،‬تحت سمیت کادیوم آنالیزشد‪.‬کاربرد ‪ BR‬باعث افزایش‬
‫مقاومت به تنش فلزات سنگین و افزایش جوانه زنی رشد وبذر‬
‫میشود‪.‬از دوماده ‪ HBL‬و‪hbl، EBL‬در کاهش عوارض مربوط به تنش‬
‫بسیار موثرتر بود‪.‬کاربرد‪3( HBL‬میکرومول) باعث کاهش اثرات‬
‫سمیت فلزات و افزایش ‪ 57‬درصدی در جوانه زنی بذرتحت شرایط‬
‫کادیوم و ‪ 20‬درصدی در گیاه شاهد ما‪،‬میشود‪.‬فعالیت آنزیم های‬
‫مذکورهم با تیمار با ‪ BR‬افزایش یافت‬
‫معرفی‬
‫• کادیوم یک فلز سنگین و بسیار سمی برای گیاه است که از فاضالب‬
‫کارخانه ها وکودهای حاوی فسفات به دست می آید‪.‬باعث خمیدگی و‬
‫زردی برگ ها و کاهش رشد و نمو ریشه و ساقه میشود‪ Cd.‬با‬
‫تغییرسطح آنزیم هایی که برای گیاه مشکالت درست میکنند ‪،‬در رشد‬
‫و نمو گیاه اخالل ایجاد میکند‪BR.‬ها عالوه بر تحریک رشد در‬
‫گیاه‪،‬مقاومت گیاه را دربرابر تنش های محیطی افزایش میدهد‪.‬مثالدر‬
‫برنج مقاومت دربرابر دمای پایین را ‪،‬و در گندم مقاومت به دمای باال‬
‫را تلقین میکند‪.‬تربچه یک سبزی محصول شاخص میباشد که به‬
‫صورت وسیع برای آزمایش فلزات سنگین کشت میشود‪.‬تاثیرفلزات‬
‫سنگین بر تربچه و دیگر گونه های خانواده ی کلم به خوبی توسط‬
‫‪ Mathe-Gaspar and Anton (2002).‬توضیح داده شده است‪.‬‬
‫متدها و روشها‬
‫• ‪ 24-epibrassinolide‬و ‪28-homobrassinolide‬و بذر های‬
‫تربچه از یک شرکت هندی به کار گرفته شد‪.‬‬
‫• در هر تیمار ‪ 20‬عدد بذرو ‪ 5‬تکرار‪ ،‬در سطح پتریدیش به صورت‬
‫سطحی با محلول هیپوکلریت رقیق ضدعفونی وچندین بار با آب مقطر‬
‫شسته شد‪.‬سپس ‪ 24‬ساعت در آب مقطر به عنوان شاهد‪ 1،‬میلی موالر‬
‫کادیوم‪،‬و کادیوم ‪ 1‬میلی موالری که با ‪ 1،2‬و ‪ 3‬میلی موالر ‪BR‬‬
‫تیمارشده بودغوطه ور شدند‪.‬بذر ها درتاریکی و دمای ‪ 20‬درجه‬
‫سانتی گراد گذاشته شد و تعداد بذرهای جوانه زده شدن شمارش‬
‫شد‪.‬بعد از ‪ 48‬ساعت ‪ 5‬عدد نشا در ظرف باقی گذاشته شد‪.‬در روز ‪5‬‬
‫‪5،‬نشا به طور تصادفی انتخاب شده و وزن تر و خشک و اندازه ی‬
‫محور هیپوکوتیل اندازه گیری شد‪.‬‬
‫• همچنین در روز ‪ 6‬مقدار پرولین ‪ ،‬و همینطور مقدار آنتی‬
‫اکسیدان های آنزیمی مثل کاتاالز‪،‬پراکسیداز‪،‬سوپر اکسید‬
‫دیسموتاز و آسکوربیک پراکسیدازو آسکوربیک اسید‬
‫اکسیداز مورد سنج قرار گرفت‪.‬‬
‫نتایج‬
‫• نتایج نشان میدهد که سمیت کادیوم از جوانه زنی بذر جلوگیری‬
‫میکند‪.‬در حالی که ‪ BR‬اثرات سمیت کادیوم روی جوانه زنی را‬
‫کاهش میدهد‪.‬درصد جوانه زنی بذور با افزایش غلظت‬
‫براسینواستروئید افزایش می یابد‪.‬در تیمار با فلزات سنگین‬
‫تیمار شده با ‪BR‬درصد جوانه زنی به تیمارهای شاهد بدون‬
‫تنش نزدیک میشود واین ظرفیت کاهشی تنش ها را در ‪BR‬‬
‫نشان میدهد‪.‬در این مطالعه همچنین کادیوم باعث کاهش رشد‬
‫در نشاها شده واین عمل بازدارنده با کاربرد ‪ BR‬بهبود می‬
‫یابد‪(.‬جدول ‪.)2‬هر دو ‪ BR‬استفاده شده باعث افزایش رشد و‬
‫بهبود وزن تر و خشک نشا و افزایش طول هیپوکوتیل میشود‪.‬‬
‫• سمیت کادیوم مقدار فعالیت انزیم کاتاالز را کم کرده و افزایش‬
‫‪ BR‬باعث بهبود آن میشود‪.‬کاتاالز انزیم اکسید کننده مهمی که‬
‫به اکسید کردن و سم زدایی رادیکالهای آزاد گیاه کمک‬
‫میکند‪.‬برعکس سمیت کادیوم فعالیت ‪POD‬در نشا تربچه را‬
‫افزایش میدهد(جدول ‪POD)2‬از سلول ها در برابر رادیکالهای‬
‫خطرناک گیاه محافظت میکند‪APOX .‬و‪ gpx‬با افزایش سمیت‬
‫کادیوم ‪،‬افزایش یافتند‪.‬همینطور افزایش سمیت کادیوم باعث‬
‫افزایش فعالیت ‪ SOD‬در نشا شد و همینطور فعالیت آنزیمی آن‬
‫با افزایش ‪ BR‬در نتیجه ی افزایش در نابود سازی در‬
‫رادیکالهای آزاد ‪،‬افزایش یافت‪.‬‬
‫بحث‬
‫• نتایج بدست آمده در این تحقیق یک اثر بهبود دهنده براسینو‬
‫استروئید در سمیت کادیوم را نشان میدهد‪.‬با افزایش ‪BR‬‬
‫مقاومت در برابر فلزات سنگین افزایش می یابد‪.‬اثرات‬
‫کاهشی ‪ BR‬به خاطر تحریک پرولین میباشد‪ BR.‬از نشاها‬
‫تربچه در برابر تنشهای اکسیدی کادیوم به وسیله کاهش اثر‬
‫اکسیژن فعال که آن هم به نوبه ی خود با افزایش آنتی‬
‫اکسیدانهای فعال صورت میگیرد‪ ،‬محافظت میکند‪.‬به طور‬
‫کل میتوان نتیجه گرفت کاربرد براسینو استروئید ثابت شده‬
‫که میتوان در سیستم های دفاعی گیاهان در برابر تنشها‬
‫موثر باشد‬

similar documents