Hva er et fremtidsverksted?

Report
Fremtidsverksted
- involverende og kreative prosesser
Fremtidsverksted
Teori
11.15-12.00
• Hva er det?
• Hvorfor?
• Eksempler fra
Drammen kommune
• Innledning til praktisk
økt etter lunsj
Praksis 13.00-15.00
• Vi prøver ut kreative
metoder.
Hva er et fremtidsverksted?
• Utpekt og synlig prosessleder
• Tilpassede og strukturerte arbeidsformer
• Deltakere har interesse, kompetanse og/eller blir
berørt av utviklingsarbeidet
• Bør preges av fri og
åpen dialog
• Kan ta en halvtime
eller gå over flere dager
Kjært barn – mange navn!
Medvirkningsprosess
Helsefremmende
prosess
Fremtidsverksted
Prosessarbeid
”Workshop”
Kreative og
involverende
metoder
Hvorfor?
• Helsefremmende
– Fremmer medvirkning og medbestemmelse
(maktperspektiv).
– Gjør utviklingsarbeid mer begripelig, håndterbart og
meningsfylt. (Antonovsky – Salutogenese)
• Felles viljedannelse
– Sikrer bedre å få frem
alle viktige aspekter
• Samordning på tvers
– Felles planer
Forutsetninger
•
•
•
•
•
•
Nødvendig og mulig
Innenfor realistiske rammer
Åpenhet for nye utfall og løsninger
Håndterbart konfliktnivå
Riktig ”timing” og klar funksjon
Avklarte forventninger til deltagernes roller og
innsats. Avklarte rammer.
• Hensiktsmessig deltagersammensetning
Mange ulike metoder
•
•
•
•
•
•
Individuell – gruppe – plenum (IGP-metoden)
SWOT-analyse
Cafe-dialog
”speed-dating”
Gap-analyse
osv…
Det jeg hører, glemmer jeg.
Det jeg ser, husker jeg.
Det jeg gjør, lærer jeg.
(Kinesisk ordtak)
Kinesisk ordtak
Åpne- og lukkefase
• Åpne
– Kreativitet!
– Belyse alle sider
– Få frem alle gode idèer
• Lukke
– Prioritere, velge ut
– Konkludere, ”lande”
T
I
D
Et verksted kan ha mange faser
Åpne: Hvilke utfordringer har vi?
Lukke: Hvilken er viktigst å jobbe med i dag?
Åpne: Hva er årsakene til utfordringen?
Lukke: Hvilke kan vi gjøre noe med, er sentrale?
Åpne: Hvilke handlingsalternativer har vi?
Lukke: Hvilke velger vi å gå for?
Lage plan – hvem – hva – når?
- og følge opp!
Helsefremmende prosess
på et sykehjem
• Hva er viktig for dere?
• Prioriterte temaer:
– Samhandling / miljøregler
– Positive holdninger
– Kreativ problemløsning
– Faglig utvikling
• Ramme: 5 samlinger,
hver på 1 time 15 min.
Tema: Kreativ problemløsning
Viktigste utfordring: Det er for lang tid mellom
kveldsmat og frokost. Beboere får ikke nok næring.
Årsaker: Lav bemanning, gammel vane, kvelds for
tidlig, frokost for sent, tidspunkt for levering fra
kjøkken, tidspunkt for vakter, arbeidsfordeling
Løsninger: Nattevakt tar to kveldsstell, og avlaster
kveldsvakter som får bedre tid til kveldsmating.
Samarbeid med frivillige? Mer næringsrik
kveldsmat. Mulighet for frokost på sengen.
Plan skal lages på neste personalmøte, følges opp!
Fremtidsverksted – del 1
• Hvem skal være bordvert? Bli enige på bordet!
• Oppgaver bordvert:
– Sørge for at alle slipper til ordet, at alle idèer
kommer frem.
– Oppsummere og skrive med STORE BOKSTAVER på
flipp-over eller A4 ark
– Bli sittende ved bordbytte, og oppsummere hva
som er sagt til nye dialogpartnere.
”Åpnefase”
Hva er personal/HR sine største
utfordringer frem mot 2020?
– 3 min individuell brainstorming – alle noter på
post it lapper
– 10 min runde rundt bordet – bordvert
oppsummerer og samordner forslag på A4 ark
– Bordvertene velger ut to utfordringer, som
sekretariatet skriver på Flipp-over på veggen.
Neste bord tar to nye utfordringer osv..
”Lukkefase”
Hvilke av utfordringene mener DU er de
viktigste å utforske videre?
• Alle får utdelt to røde prikker som de kan
bruke for å prioritere den eller de største
utfordringene.
• Når prikkene er plasser på flipp-over, kan dere
gå til lunsj! Prosess fortsetter etterpå.
Velkommen tilbake!
Mål: Lære om kreative og involverende metoder
i praksis – OG jobbe med de største
utfordringene for vårt fagfelt.
De tre største utfordringene!
1. Rekruttere – hvordan sikre nok og riktig
kompetanse i kommunene i 2020?
2. Beholde og utvikle – hvordan beholde og
utvikle kompetansen vi har?
3. Lederutvikling – hvordan sikre gode ledere
frem mot 2020?
Dere skal jobbe med samme utfordring i hele økta, men alle
(unntatt bordvertene) skal bytte bord 2 ganger underveis.
Kl 13.05 - 13.25
Hva er våre styrker nå i forhold til aktuell
utfordring?
– 2 min individuell brainstorming, bruk post-it lapper
– 5 minutter runder rundt bordet, vert oppsummerer
Hva er våre svakheter nå i forhold til aktuell
utfordring?
– 2 min individuell brainstorming, bruk post-it lapper
– 5 minutter runder rundt bordet, vert oppsummerer
Rotering…..
• Inndeling i 1’ere og 2’ere. (Unntatt bordvert)
• 1-ere går til samme-tema-bord – med klokka
• 2-ere går til samme-tema-bord – mot klokka
Kl 13.25 - 13.40
Hvilke muligheter ligger i våre omgivelser eller
i fremtiden i forhold til aktuelle utfordring?
– 2 min individuell brainstorming, bruk post-it lapper
– 5 minutter runder rundt bordet, vert oppsummerer
Hvilke trusler ligger i våre omgivelser eller i
fremtiden i forhold til aktuelle utfordring?
– 2 min individuell brainstorming, bruk post-it lapper
– 5 minutter runder rundt bordet, vert oppsummerer
Rotering…..
• 1-ere og 2’ere bytter til det bordet de ikke har
sittet ved ennå - innen samme tema.
Kl 13.40 – 14.00
– Bordvert oppsummerer først kort styrker,
svakheter, muligheter og trusler som har kommet
frem ved bordet.
Hvilke handlingsalternativer/løsninger har vi i
forhold til aktuelle utfordring?
– 2 min individuell brainstorming, bruk post-it lapper
– 5 minutter runder rundt bordet, vert oppsummerer på
flipp-over
Står dere fast?
• For å fremme kreativiteten, velg ut et par
”briller”
– Hva ville en økonom gjort?
– Hva ville en tillitsvalgt gjort?
– Hva ville en mellomleder gjort?
– Hva ville en privat næringsdrivende gjort?
– Hva ville en prest gjort?
– Hva ville en 6-åring gjort?
14.05 - 14.20 Pause!
• Bordvertene henger opp flipp-overarkene med
løsningsforslagene, samlet for samme
utfordring.
Kl 14.15 – 14.50
• Bordvertene presenterer alle løsninger innen
hver utfordring. En vert begynner – de to
andre supplerer. 7 minutter pr. utfordring!
Oppsummering og avslutning
Spørsmål til individuell refleksjon:
– Hvilke av utfordringene tenker du er størst for din
kommune/fylkeskommune?
– Hvilke av løsningsforslagene vil du ta med deg
hjem?
– Hvilke refleksjoner gjør du deg om bruk av
kreative og involverende metoder?

similar documents