Pobierz prezentację

Report
Koncepcje projektów Śląskiego Klastra ICT
Technika IT SA: Integracja systemów
kluczem do poprawy jakości usług USC
Jan Krzysztof Wojtala
Agenda
 Informatyzacja urzędów stanu cywilnego
 Specyfika usług świadczonych przez USC
 Współpraca systemów USC:
‒ z systemami innych podmiotów (w tym szpitali)
‒ z systemami obsługującymi „inteligentne miasto”
 Podsumowanie
Systemy Techniki IT SA w urzędach stanu cywilnego
Tyle jest urzędów
Większość używa jakiegoś systemu
wspomagającego rejestrację zdarzeń
Najczęściej jest to system Techniki IT
Usługi dotyczące stanu cywilnego:
 Usługi świadczone przez miejscowy USC zawierają się w
usługach „inteligentnego miasta”,
 System informatyczny USC stanowi element architektury
usługowej miasta.
Konsekwencje rejestracji wg miejsca zdarzenia:
 Usługi są świadczone zgodnie z właściwością miejscową.
Nie każdy mieszkaniec miasta znajdzie potrzebną usługę
w miejscowym USC,
 Równocześnie miejscowy USC świadczy usługi na rzecz
podmiotów zewnętrznych (krajowych i zagranicznych).
Podział usług dotyczących stanu cywilnego:
 Usługi proste - wydawanie zaświadczeń i odpisów na
wniosek,
 Usługi złożone - rejestracja zdarzeń, przyjmowanie
oświadczeń, wydawanie decyzji.
Wymiana dokumentów z otoczeniem
Szpitale (PZUD, KZ)
System
dziedzinowy USC
Integracja USC ze szpitalami: Poznań, Chorzów
Rej. noworodka w
PESEL via EL
Rejestracja
zdarzenia
Sporządzenie
aktu urodzenia
System IT szpitala
System
dziedzinowy USC
Wysyłka danych
do GUS
Ewidencja Ludności i inne
systemy miasta
Integracja USC z GUS – funkcjonuje od 2009 r.
Aktualne wersje aplikacji off-line na stronie GUS: http://form.stat.gov.pl/formularze/2013/DW/PrzekazDanych.htm
Integracja USC z sądami – projekt badawczy
Źródło: http://cbke.prawo.uni.wroc.pl/ -> Projekty
Pilotażowa integracja USC Zielona Góra z siecią ECRN
ECRN - European Civil Registry Network, notatka dot. Zielonej Góry: http://www.ecrn.eu/docs/01.pdf )
Raport Freyholda:
 Rocznie w UE zawiera się ok. 2,2 mln małżeństw (w tym 350 tys.
międzynarodowych) i przeprowadza 900 tys. rozwodów (w tym 170
tys. międzynarodowych),
 Liczba różnych danych, gromadzonych w związku z rejestracją
urodzenia w różnych systemach, wynosi łącznie 46, ale tylko dwie
informacje powtarzają się we wszystkich: płeć i data urodzenia,
 W ramach polityki rozwoju rekomendowane jest m. in. powołanie
europejskiej instytucji („European civil status office, as clearing house”)
zarządzającej platformą wymiany odpisów aktów stanu cywilnego
Źródło: von Freyhold, Vial & Partner Consultants - wissenschaftliche Berater und Gutachter – Facilitating Life Events, Part I: Country Reports, Final Report for
the European Commission, http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/study_ms_legislation_country_reports_en.pdf
e-Justice Action Plan
Zawiadomienie Rady Wieloletniego planu działania na lata 2009–2013
dotyczącego europejskiego e-prawa (2009/C 75/01)
Pkt. 3 Wprowadzenia:
„ … Z badań przeprowadzonych przez Komisję wynika, że obecnie około
10 milionów osób jest stroną w jakimś transgranicznym postępowaniu
cywilnym. Wszystko wskazuje na to, że liczba ta będzie rosnąć, w miarę
jak będzie rosnąć natężenie ruchu osób w obrębie Unii Europejskiej. …”
Źródło: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:075:0001:0012:pl:PDF
Dwa obszary integracji systemu USC z systemami miasta:
 EL – Ewidencja Ludności – istotne uwarunkowania:
‒ W obecnym stanie prawnym USC obligatoryjne zawiadamia organ
EL o zdarzeniach i zmianach stanu cywilnego. Lokalny rejestr EL
pośredniczy w zasilaniu PESEL,
‒ Dane z aktów stanu cywilnego są referencyjne dla PESEL, a za
jego pośrednictwem dla innych rejestrów,
‒ Dane w lokalnym (miejskim) systemie EL, dzięki weryfikacji z
PESEL, pośrednio są weryfikowane z danymi w rejestrach
wszystkich USC,
 EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją:
‒ Integracja eliminuje podwójne rejestrowanie tych samych danych
Podsumowanie
 Każde rozwiązanie usprawniające pracę użytkowników systemu
dziedzinowego USC pośrednio lub bezpośrednio przyczynia się do
poprawy usług „inteligentnego miasta”,
 Szczególnie wartościowe są rozwiązaniami, które prowadzą do
zastąpienia dokumentów papierowych odbieranych i wysyłanych przez
USC dokumentami elektronicznymi,
 Dokumenty elektroniczne wpływające do USC mogą pochodzić z
dziedzinowych systemów ewidencyjnych (w tym szpitalnych) lub
powstawać na platformach e-usług (np. ePUAP),
 Rośnie zapotrzebowanie na rozwiązania integrujące systemy
podmiotów zaangażowanych w postępowania cywilne (organów
rejestrujących stan cywilny oraz sądów – krajowych i zagranicznych)
Dziękuję za uwagę
zapraszamy na portale:
www.technikait.com.pl
www.usc.pl
kontakt: [email protected]

similar documents