Lễ cầu hồn - VietCatholic

Report
Lễ cầu hồn
The Commemoration
of All the Faithful Departed
(All Souls' Day)
2/11/ 2014
Hùng Phương & Thanh Quảng thực hiện
Lễ cầu hồn
The Commemoration
of All the Faithful Departed
(All Souls' Day)
Gospel
Matthew
11:25-30
Phúc Âm theo
Thánh Mátthêu
11:25-30
Jesus exclaimed
Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói:
I bless you, Father,
Lord of heaven and
of earth, for hiding
these things from
the learned and the
clever and revealing
them to mere
children.
Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi
khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn
ngoan thông thái biết những điều này, nhưng
lại mặc khải cho những người bé mọn.
Yes, Father, for
that is what it
pleased you to
do.
Vâng, lạy
Cha, vì đó là
điều đẹp ý
Cha.
Everything has been
entrusted to me by my
father, and no one
knows the Son except
the Father, just as no
one knows the Father
except the Son and
those to whom the Son
chooses to reveal him.
Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không
ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như
không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và
kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.
Come to me, all
you who labour
and are
overburdened, and
I will give you rest.
‘
Tất cả những ai
đang vất vả
mang gánh nặng
nề, hãy đến cùng
tôi, tôi sẽ cho
nghỉ ngơi bồi
dưỡng.
Shoulder my yoke and
learn from me, for I am
gentle and humble in
heart, and you will find
rest for your souls.
Anh em hãy mang lấy ách
của tôi, và hãy học với tôi,
vì tôi có lòng hiền hậu và
khiêm nhường.
Tâm hồn anh em sẽ được
nghỉ ngơi bồi dưỡng.
Yes, my yoke is easy
and my burden is
light...
Vì ách tôi êm ái,
và gánh tôi nhẹ nhàng…
Lễ cầu hồn
The Commemoration of All the Faithful Departed
(All Souls' Day)
Lễ cầu hồn
The Commemoration of All the Faithful
Departed (All Souls' Day)

similar documents