7.2. ODA on-lending_WB

Report
Tài liệu tham khảo do WB cung cấp,
không trình bày tại Hội nghị Nhóm đối tác TCC 2014
Giai đoạn I. Thiết kế chính sách
1. Nguồn vốn ODA dành cho đầu tư tại địa
phương
2. Khuôn khổ pháp quy về vay lại
3. Các tiêu chí phân bổ vốn ODA
4. Hạn mức vay nợ và phân tích khả năng trả
nợ của địa phương
5. Quản lý tình trạng mất khả năng trả nợ; các
phương thức cho vay lại vốn ODA
Giai đoạn II. Soạn thảo văn bản pháp quy
2

Bước sang giai đoạn phát triển mới:
◦ Việt Nam: quốc gia thu nhập trung bình thấp
◦ Cấp phát
cho vay lại vốn ODA (đây là cơ hội)
◦ Nhu cầu đầu tư vốn của các địa phương





Địa phương vay lại vốn ODA trên cơ sở quy tắc
Nâng cao khả năng dự liệu
Khuyến khích các địa phương có vai trò chủ
động hơn trong vay lại
Đảm bảo bền vững nợ
Cải thiện hiệu suất đầu tư công
3
Địa phương chi tiêu lớn (cơ sở hạ tầng, quản
lý nhà nước, sự nghiệp xã hội)
 Theo tỷ lệ với GDP: 21,5%;
 Theo tỷ lệ tổng chi tiêu NS Nhà nước: 51,5%
 Tập trung tại: Đồng bằng sông Hồng, các vùng
duyên hải
Đầu tư của địa phương chiếm tỷ trọng lớn:
• 26,7% ngân sách của địa phương
• 76,6% tổng vốn đầu tư của Nhà nước
4
1200
Average provincial borrowing 2011, 2012
1.8%
2.0%
1.8%
1000
1.6%
1.6%
1.5%
Billion VND
Nguồn vốn cho địa phương:
Dự toán chi tiêu theo định mức
– nguồn thu tự có = nguồn thu
phân chia, các khoản bổ sung
 Được ổn định trong giai đoạn
kế hoạch=> hạn chế về động cơ
huy động thu
 Nguồn thu tự có: thu về đất,
“huy động vốn đầu tư”
Các nguồn khác: Các quỹ phát
triển, doanh nghiệp công ích
Quy trình lập kế hoạch theo
tầng b ậc:
• Kế hoạch phát triển KTXH
• Bộ KH&ĐT thương thảo với các
bộ ngành và địa phương
1.4%
800
1.2%
1.1%
600
1.0%
0.8%
400
0.6%
0.5%
0.4%
200
0.2%0.2%
0
0.0%
Average borrowing by province, 2011
Average borrowing by province, 2012
Borrowing in % of local revenues, 2011
5
Tổng ODA: 4,1 tỷ USD
77 11
754
3,294
Ministries
Local grants
SOE/PSE loan
PPC loan
3% GDP
• Địa phương:18% (+ các
dự án ô)
• Chủ yếu là cấp phát
• Thường dành cho các
DNNN, doanh nghiệp
công ích, vay lại chỉ dành
cho phát triển đô thị (cấp
nước, tàu điện ngầm)
Tập trung tại các khu vực
có điều kiện: Đồng bằng
sông Hồng (19%), Duyên
hải (7%), Đông nam bộ
(66%)
6
Chiến lược nợ công (2016-2020): 4-5,5 tỷ USD
hàng năm (vốn ODA và vốn vay ưu đãi)
Tỷ lệ giải ngân từ trước đến nay:
o 47% số cam kết
o 64% số ký kết
ADB, JICA, WB: 70% tổng ODA (2014-2020)
 Cam kết cho các địa phương: 8,2 tỷ USD
 Dành cho phát triển đô thị, cơ sở hạ tầng
(nông thôn, giao thông), cấp nước
 Áp lực đối với ngân sách TW: tỷ lệ vay lại 10%
7
Nhu cầu thay đổi
Biện pháp đề xuất
1. Chuyển từ cấp phát sang
cho vay lại vốn ODA
Các phương thức phân bổ vốn ODA
mới: dựa trên quy tắc và động cơ
2. Cho vay lại vốn ODA: một
trong những phương án huy
động vốn bên ngoài
Nằm trong quy định chung về hạn
mức vay nợ của địa phương
3. Địa phương hoàn toàn chịu
trách nhiệm về ổn định tài
chính đối với các tổ chức sự
nghiệp tại địa phương
Phân tích khả năng trả nợ toàn diện
(bao gồm cả các nghĩa vụ nợ dự
phòng)
4. Địa phương chịu trách
nhiệm cao hơn trong việc quản
lý nợ xấu
Cải thiện các quy tắc xử lý nợ nhằm
nâng cao trách nhiệm giải trình của
địa phương
5. Nhu cầu nâng cao năng lực
hành chính và kỹ thuật ở cả
trung ương và địa phương
Đa dạng hoá các phương thức quản
lý vay lại vốn ODA đồng thời nâng
cao năng lực tại các địa phương
8
2. Hạn mức nợ, vay
nợ của địa phương
3. Đánh giá khả
năng vay nợ
Thủ tục và cơ chế quản lý
việc địa phương vay lại vốn
ODA
1. Các tiêu chí cho
vay lại
5. Phương thức quản lý
4. Quản lý nợ đọng,
mất khả năng trả nợ
9
Các chỉ tiêu kế hoạch phát triển KTXH:
◦
◦
Các chương trình, loại dự án,
Ưu tiên, chi phí hợp lệ
◦
◦
◦
◦
Điều kiện kinh tế của địa phương, vùng miền
Các sự nghiệp ưu tiên (cấp nước hay đường bộ)
Quy mô cấp phát: cấp phát cao hơn => vay nhiều hơn
Chuyển đổi từng bước (phản ánh ưu tiên của quốc gia)
Cấp phát: các sự nghiệp cơ bản, đem lại tác động
ngoại ứng; không tạo ra nguồn thu
Vay lại: tạo nguồn thu (phí hoặc thuế); đem lại lợi
ích cho nhiều thế hệ
Kết hợp giữa cấp phát/vay lại, phân loại theo
10
1.
◦
◦
◦
◦
2.
◦
◦
◦
3.
Xác định các quy tắc phân bổ (hạn mức ngân sách
cứng):
Tổng số cấp phát: tuỳ tiện => theo công thức
Địa phương đồng tài trợ: cấp phát có điều kiện (vốn đối
ứng)
Hạn mức chi tiêu: nguồn dành riêng, ngân sách khoán
Quy trình áp dụng: quỹ mở (phân loại, theo trình tự) hoặc
quỹ đóng (tái khởi động chương trình)
Xác định trước các ưu tiên phân bổ vốn:
Phân nhóm các địa phương (tình trạng ngân sách, đô thị
hoá)
Quy mô dự án tối thiểu (tối ưu)
Hạn chế nhu cầu quá mức (trần vốn cấp phát được phân
bổ)
Hoàn thiện các điều khoản và điều kiện về cho vay
lại vốn ODA (lãi suất, kỳ hạn, giai đoạn ân hạn, v.v.)
11
Tỷ lệ cấp phát và cho vay lại: cụ thể theo từng sự
nghiệp hay áp dụng chung cho tất cả các ngành?
2. Điều kiện tham gia: linh hoạt (trong giai đoạn kế
hoạch) hay dài hạn?
3. Các tiêu chí phân bổ là gì?
a) Vốn cấp phát:
1.
 Đảm bảo bù đắp chi phí hoặc đồng tài trợ của địa phương
Tỷ lệ đối ứng (khác biệt theo ưu tiên của quốc gia)
b) Vốn vay lại:
 Tình tạng tài chính (quy mô, mức độ)
 Các điều khiển và điều kiện về cho vay lại
c) Các tiêu chí kỹ thuật, phi tài chính
 Nhu cầu đầu tư cho dịch vụ: ô nhiễm, khả năng tiếp cận dịch vụ
 Địa bàn, vùng miền, quy mô dân số
 Tình trạng quản lý hành chính, mức độ đô thị hoá
12
Hiện nay: Tỷ lệ dư nợ /mức chi đầu
tư (số giao dịch) < 30%
1400
• Mức chi đầu tư có sự biến động
Các phương án cải thiẹn:
1200
• Nợ gồm những gì: bảo lãnh, các
nghĩa vụ nợ dự phòng có đưa vào1000
không?
1. Tỷ lệ nợ / thu:
800
a) Dư nợ trên tổng thu: (20%)
600
b) Vay mới, số trả nợ trên
• số thu được phân cấp (20%) hoặc
400
• “số thu được hưởng 100%” (30%)
c) Kêt hợp giữa hạn mức về số dư
200
và số giao dịch
2. Thặng dư ngân sách thường
xuyên (bao gồm cả chi trả nợ) => 0
nguồn chi đầu tư
2.0%
Local debt per capita, 2011
1.8%
Local debt per capita, 2012
1.6%
Outstanding debt in % of GDP, 2011
1.4%
1.2%
1.1%
1.0%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0.0%
13
Quốc gia
Số trả nợ
Bra-xin
< 11,5% thu thường
xuyên ròng
CH Séc
< 30% thu của địa
phương
Cro-át-tia
Vay mới <20% số thu
năm trước
Pháp
< 50% số thu hoạt
động
Số dư nợ
Bảo lãnh
< 200% số thu
thường xuyên ròng
Bao gồm
Hung-ga-ry < 50% số thu tự có
Bao gồm
Ấn Độ
< 20% số thu
Thâm hụt <3% GDP
của bang
Ba Lan
< 15% số thu dự báo
Slô-vác-kia
< 25% thu thường
xuyên
< 60% thu thường
xuyên
Thổ Nhĩ Kỳ
Vay mới<10% số thu
năm trước
< 100% tổng ngân
sách, 150% thành
phố lớn
Bao gồm
14
Công cụ để chính quyền trung ương phê duyệt
Cách tiếp cận: toàn diện, dài hạn
a) Cơ sở kinh tế vững chắc: GDP, doanh
nghiệp, việc làm
b) Dân số, đô thị hoá: nhu cầu đầu tư dịch vụ
c) Phân tích tài khoá: ngân sách cân đối, hiện
trạng và dự báo về nợ, tình hình quản lý tài
chính
d) Các nghĩa vụ nợ dự phòng (những bảo lãnh
ngầm ẩn)
15
Thông tin về địa phương: % thu tự có, theo đầu người
Tình hình tài chính: so với nhóm địa phương
Năng lực cạnh tranh: thuế doanh nghiệp, GDP đầu
người, chỉ số CPI
Khả năng trả nợ:
•Nợ dài hạn so với tổng thu của địa phương
•Tỷ lệ sử dụng hạn mức vay nợ của địa phương
•Tỷ lệ cân đối ngân sách hoạt động trên thu thường
xuyên
•Tỷ lệ trả nợ trên thu thường xuyên
•Tỷ lệ dư nợ chia cho cân đối ngân sách thường xuyên
•Bảo lãnh được phát hành: xu hướng, % nợ trực tiếp
16
Phương án 1. Phương thức hành chính tại Việt
Nam: các phương thức cụ thể, thiếu các thủ tục
tập trung
Phương án 2. Thủ tục tư pháp
 Có thể do bất kỳ bên nào quan tâm khởi xướng
 Quy trình theo quy định về xử lý nợ:
◦ Ai đứng ra phụ trách: chuyên gia quản lý nợ được xác
nhận
◦ Thông tin để đánh giá tình trạng tài chính
◦ Xây dựng kế hoạch phục hồi dài hạn
◦ Hỗ trợ đàm phán nợ
◦ Thẩm quyền chi trả cho các sự nghiệp cơ bản
◦ Kết thúc quy trình (kết thúc quyền đòi)
17
A) Tiếp tục cho vay lại qua Bộ Tài chính như hiện nay:
+ Có sự phối hợp, phân công nhiệm vụ rõ ràng
- Khối lượng công việc tăng lên, tiềm ẩn chi phí
- Có khả năng mâu thuẫn hành chính
B) Sử dụng các trung gian tài chính (Quỹ phát triển địa
phương):
+ Có chuyên môn, hiệu quả, linh hoạt
+ Vốn bổ sung, bền vững
+ Kỷ luật tài khoá, nâng cao năng lực địa phương
- Giảm rách nhiệm giải trình, cân nhắc động cơ cho vay lại với
rủi ro tài chính
C) Thuê ngoài các ngân hàng thương mại thực hiện:
+ Có cơ sở hạ tầng tài chính, có chuyên môn
+ Chuyển giao được rủi ro tín dụng,
- Chi phí cao hơn
Nhu cầu nâng cao năng lực địa phương!
18
Xác định các mục tiêu phát triển
1.
•
•
2.
•
•
•
•
3.
4.
•
•
5.
Các phương án vốn: toàn diện/ theo ngành; các phương thức
cấp phát ngắn/ dài hạn
Các điều khoản và điều kiện cho vay lại
Thiết kế, lựa chọn, triển khai dự án
Đề xuất dự án đáp ứng nhu cầu
Các quy tắc lập kế hoạch tài chính
Thẩm định và lựa chọn dự án
Giải ngân, giám sát
Quy định về hạn mức vay nợ của chính quyền địa phương
Các vấn đề liên quan:
Tình trạng chính quyền địa phương mất khả năng thanh toán
Quản lý vay lại vốn ODA
Hình thức văn bản pháp quy nào? (Nghị định, quyết định,
thủ tục nội bộ, hướng dẫn lập kế hoạch)
19

similar documents