Tổng quan về Trình Biên Dịch.

Report
KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG THỬ NGHIỆM
CHUYẾN TRƯỚC CỦA TRÌNH BIÊN DỊCH DÀNH
CHO NGÔN NGỮ ANSI-C GIẢN LƯỢC.
Giáo viên hướng dẫn:
TS. Nguyễn Thanh Phương
Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Việt Cường – 0612051
Nguyễn Thành Trung – 0612468
Nội dung trình bày
2
Tổng quan về Trình Biên Dịch.
Giới thiệu về chuyến trước và các công cụ hỗ trợ.
I.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
Dịch các cấu trúc.
III.
1.
2.
IV.
Bảng danh biểu
Phân tích từ vựng
Phân tích cú pháp
Phân tích ngữ nghĩa
Phát sinh mã trung gian
Cấu trúc khai báo.
Cấu trúc điều khiển (lệnh while)
Tổng kết.
Chương trình
(mã nguồn)
Tổng quan về Trình Biên Dịch
Phân tích từ vựng
3
Token

Objective
 Add

Phân tích cú pháp
Quản lý bảng
danh biểu
your objective here Phân tích ngữ nghĩa
Results
 Add
Cây phân tích cú pháp
Cây phân tích cú pháp
your results here
Front-End
Bộ phát sinh mã trung
gian
Mã trung gian
Bộ tối ưu mã trung gian
Mã trung gian đã tối ưu
Bộ phát sinh mã đích
Mã đích
Back-End
Bộ tối ưu mã đích
Mã đích đã tối ưu
Quản lý
lỗi
Nội dung trình bày
4
Tổng quan về Trình Biên Dịch.
Giới thiệu về chuyến trước và các công cụ hỗ trợ.
I.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
Dịch các cấu trúc.
III.
1.
2.
IV.
Bảng danh biểu
Phân tích từ vựng
Phân tích cú pháp
Phân tích ngữ nghĩa
Phát sinh mã trung gian
Cấu trúc khai báo.
Cấu trúc điều khiển (lệnh while)
Tổng kết.
Bảng danh biểu
5
Nội dung trình bày
6
Tổng quan về Trình Biên Dịch.
Giới thiệu về chuyến trước và các công cụ hỗ trợ.
I.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
Dịch các cấu trúc.
III.
1.
2.
IV.
Bảng danh biểu
Phân tích từ vựng
Phân tích cú pháp
Phân tích ngữ nghĩa
Phát sinh mã trung gian
Cấu trúc khai báo.
Cấu trúc điều khiển (lệnh while)
Tổng kết.
Phân tích từ vựng
7
Bộ phát sinh trình phân tích từ vựng - FLEX
8
Nội dung trình bày
9
Tổng quan về Trình Biên Dịch.
Giới thiệu về chuyến trước và các công cụ hỗ trợ.
I.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
Dịch các cấu trúc.
III.
1.
2.
IV.
Bảng danh biểu
Phân tích từ vựng
Phân tích cú pháp
Phân tích ngữ nghĩa
Phát sinh mã trung gian
Cấu trúc khai báo.
Cấu trúc điều khiển (lệnh while)
Tổng kết.
Phân tích cú pháp
10
Bộ phát sinh trình phân tích cú pháp - BISON
11
Nội dung trình bày
12
Tổng quan về Trình Biên Dịch.
Giới thiệu về chuyến trước và các công cụ hỗ trợ.
I.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
Dịch các cấu trúc.
III.
1.
2.
IV.
Bảng danh biểu
Phân tích từ vựng
Phân tích cú pháp
Phân tích ngữ nghĩa
Phát sinh mã trung gian
Cấu trúc khai báo.
Cấu trúc điều khiển (lệnh while)
Tổng kết.
Phân tích ngữ nghĩa
13
Nội dung trình bày
14
Tổng quan về Trình Biên Dịch.
Giới thiệu về chuyến trước và các công cụ hỗ trợ.
I.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
Dịch các cấu trúc.
III.
1.
2.
IV.
Bảng danh biểu
Phân tích từ vựng
Phân tích cú pháp
Phân tích ngữ nghĩa
Phát sinh mã trung gian
Cấu trúc khai báo.
Cấu trúc điều khiển (lệnh while)
Tổng kết.
Phát sinh mã trung gian
15
Nội dung trình bày
16
Tổng quan về Trình Biên Dịch.
Giới thiệu về chuyến trước và các công cụ hỗ trợ.
I.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
Dịch các cấu trúc.
III.
1.
2.
IV.
Bảng danh biểu
Phân tích từ vựng
Phân tích cú pháp
Phân tích ngữ nghĩa
Phát sinh mã trung gian
Cấu trúc khai báo.
Cấu trúc điều khiển (lệnh while)
Tổng kết.
Dịch cấu trúc khai báo
17
Nội dung trình bày
18
Tổng quan về Trình Biên Dịch.
Giới thiệu về chuyến trước và các công cụ hỗ trợ.
I.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
Dịch các cấu trúc.
III.
1.
2.
IV.
Bảng danh biểu
Phân tích từ vựng
Phân tích cú pháp
Phân tích ngữ nghĩa
Phát sinh mã trung gian
Cấu trúc khai báo.
Cấu trúc điều khiển (lệnh while)
Tổng kết.
Dịch cấu trúc điều khiển (lệnh while)
19
Nội dung trình bày
20
Tổng quan về Trình Biên Dịch.
Giới thiệu về chuyến trước và các công cụ hỗ trợ.
I.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
Dịch các cấu trúc.
III.
1.
2.
IV.
Bảng danh biểu
Phân tích từ vựng
Phân tích cú pháp
Phân tích ngữ nghĩa
Phát sinh mã trung gian
Cấu trúc khai báo.
Cấu trúc điều khiển (lệnh while)
Tổng kết.
Tổng kết
21

Add your conclusion here
Questions and Discussion
22
23
Run Number
Description
Result A
Result B
1
Condition A
True
True
2
Condition B
True
False
3
Condition C
False
False

similar documents