Tái c*u trúc mã ngu*n - xaydungphanmem

Report
1
TÁI CẤU TRÚC MÃ NGUỒN
Nhóm 10
Nội dung
2



Tái cấu trúc mã nguồn là gì
Lý do tái cấu trúc mã nguồn
Các phương pháp
Tái cấu trúc mã nguồn?
3




Một sự thay đổi cấu trúc có kỉ luật bên trong code.
Tái cấu trúc mã nguồn được thực hiện bởi 1 tập
các phép tái cấu trúc.
Sự tái cấu trúc không làm thay đổi các yêu cầu
chức năng của nó.
Tái cấu trúc giúp cho cấu trúc phần mềm dễ hiểu,
dễ sửa chửa.
Lý do tái cấu trúc mã nguồn
4

Đôi khi code bị thoái hóa ở dưới mức bảo trì, hay
không tốt khi đặt tại vị trí đầu tiên: trong cả 2
trường hợp trên chúng ta cần phải tái cấu trúc
code.
Lý do tái cấu trúc mã nguồn
5









Code bị trùng lắp.
Đoạn code quá dài.
Vòng lặp lồng nhiều vòng lặp.
Danh sách tham số quá nhiều.
1 class có sự kết dính kém.
Thay đổi 1 class bên trong bị chặn lại.
Khi thay đổi đòi hỏi phải sửa song song nhiều lớp.
Dữ liệu liên quan nhau được sử dụng với nhau nhưng
không tổ chức thành các lớp
……
6
Refactoring Safety(an toàn khi tái cấu
trúc)

Tái cấu trúc là một kĩ thuật mạnh đề cải thiện chất
lượng mã nguồn. Một vài hướng dẫn có thể làm kĩ
thuật mạnh mẽ nữa và hiệu quả hơn.
 Save
code trước khi tái cấu trúc.
 Keep refactorings small.
 Thực hiện tái cấu trúc tại 1 thời điểm.
 Tạo 1 danh sách các bước bạn dự định sẽ tái cấu trúc.
 Make a parking lot.
 Thường xuyên lưu lại những điểm kiểm
tra(checkpoint).
7
Refactoring Safety(an toàn khi tái cấu
trúc)





Sử dụng những cảnh báo của trình biên dịch.
Retest.
Thêm test case.
Xem xét lại những thay đổi.
Điều chỉnh phương pháp tiếp cận của bạn tùy thuộc
mức độ rủi ro của việc tái cấu trúc.
8
Refactoring Safety(an toàn khi tái cấu
trúc

Tái cấu trúc là kĩ thuật mạnh, nhưng nó không phải
là thuốc chữa bách bệnh.
 Không
dùng tái cấu trúc như là bao bọc và sửa chửa
code.
 Tránh tái cấu trúc thay vì viết lại
9
Refactoring Strategies(chiến lược tái
cấu trúc)






Tái cấu trúc khi thêm 1 đoạn code.
Tái cấu trúc khi thêm 1 class.
Tái cấu trúc khi sửa xong 1 lỗi.
Mục tiêu những module dễ bị lỗi.
Mục tiêu là những moddle có độ phức tạp cao.
Trong môi trường bảo trì, cải thiện những phần
bạn đã tiếp xúc.

similar documents