BAI TRINH DIEN 10 PHUT 1

Report
GVHD: Nguyễn Thị Kim Liên
Hà Thắng
NTH: Năng lượng xanh
Năng lượng đang là
nỗi lo của mọi Quốc
gia trên toàn thế giới,
Việt Nam cũng vậy
để đáp ứng nhu cầu
sử dụng của con
người việc nghiên
cứu và phát triển tiềm
năng, thế mạnh của
địa phương đang là
vấn đề rất cần thiết.
Cả thế giới cùng
chung sức
Nhận thấy tiền năng gió của tỉnh Bình Thuận, Bộ tài
nguyên và môi trường giao cho trung tâm nghiên cứu
phát triển năng lượng của tỉnh nghiên cứu về tiềm
năng và thực trạng phát triển nguồn năng lượng gió
để đề ra dự án thu hút nhà đầu tư ở đây.
Tiền năng năng
lượng gió Bình
Thuận thì thế
nào?
Học sinh sẽ đóng vai là chuyên viên nghiên cứu
để tìm hiểu về những vấn đề đó.
Chuyên
viên
nghiên cứu
Kiến thức chuẩn chương trình
• Biết được cơ cấu ngành
công nghiệp năng lượng
• Biết được các nguồn
lực,tình hình sản xuất, phân
bố của từng phân ngành
Về kiến thức:
• Biết được khái niệm về năng lượng sạch
nói chung và năng lượng gió nói riêng
• Thấy được vai trò năng lượng gió
• Biết được tiềm năng và thực trạng năng
lượng gió?
• Một số định hướng phát triển năng lượng
gió?
Về kĩ năng thế kỷ 21
Kĩ năng học tập và sáng tạo
• Tư duy độc lập và giải quyết vấn đề
• Giao tiếp và hợp tác
Kĩ năng sử dụng các phương tiện thông tin,
truyền thông và công nghệ
• Hiểu biết về ICT
Những kĩ năng sống và kĩ năng nghề nghiệp
• Chủ động và tự chủ
• Khả năng lãnh đạo và tinh thần trách
nhiệm
Câu hỏi
khái
quát
Liệu có
phải tất
cả đều
vô tận?
Câu hỏi bài học
Câu hỏi nội dung
- Cho biết cơ cấu - Năng lượng gió là gi?
Năng lượng sạch ở
Việt Nam?
- Chúng ta có thể biết
những gì khi chính
mình là người nghiên
cứu về năng lượng
gió?
-Vai trò nguồn năng
lượng gió?
- Tiền năng và thực trạng
phát triển nguồn năng
lượng gió?
- Định hướng phát triển
nguồn năng lượng gió
trong tương lai?
Trước khi bắt đầu dự án
Học sinh thực hiện dự án
và bắt đầu công việc
Sau khi hoàn tất dự án
-Trao đổi, thảo
Kiểm
luận trước lớp
tra
hoặc sử dụng
phiếu điều tra để
thăm dò ý kiến
học sinh về nhu
cầu, kiến thức, kĩ
năng để thực hiện
dự án
- Sổ ghi chép kế
hoạch dự án.
- Bảng tiêu chí
đánh giá cụ thể
từng công việc
- Kiểm tra nhật
kí dự án
- Kiểm tra sản
phẩm trong quá
trình thực hiện
- Thường xuyên
trao đổi rút kinh
nghiệm
-Tổng hợp đánh giá
suốt quá trình thực
hiện dự án bằng
phiếu tổng hợp đánh
giá
- Kiểm tra bằng
cách để học sinh báo
cáo sản phẩm
- Đánh giá tính khả
thi của dự án
- Bài cảm nghĩ sau
dự án

similar documents