- สำนักพัฒนาสังคม

Report
แนวทาง
โครงการตาบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ ปี 2557
นายวิทยา บุตรเพชรรัตน์
กลุ่มนโยบาย สานักพัฒนาสังคม
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
Outputs ที่ต้องการ
•
•
•
•
•
•
•
เข้าใจความหมายตาบลต้นแบบ
รูห้ ลักการ
รูจ้ ดุ ที่ม่งุ หวัง (End)
เข้าใจกระบวนงาน
ทราบปฏิทินการขับเคลื่อน
การประเมินตาบลต้นแบบ
การรายงานผล
ทบทวนงานตาบลต้นแบบ
• มีทิศทางที่ชดั เจน
• เกิดรูปธรรมตาบล
ต้นแบบหลายพืน้ ที่
• การยอมรับของภาคส่วน
ในพืน้ ที่
• เป็ นเวทีของประชาชน
ระดับตาบล
•
•
•
•
•
•
คตป. ยังไม่พอใจ
ทีม A ทีม B ไม่เข้มแข็ง
ขาดการประชาสัมพันธ์งาน
ขาดคู่มือที่ชดั เจน
ขาดการติดตามงาน
ในพืน้ ที่ไม่มีแผนบูรณาการ
นิยามตาบลต้นแบบ
• ตาบลต้นแบบ หมายถึง พืน้ ทีก่ ารบูรณาการความร่วมมือของภาคส่วน
ต่างๆ เพือ่ ดาเนินการพัฒนาคุณภาพชีวติ ประชาชนในพืน้ ที่ ซึ่งยึดกรอบ
แนวทางสายใยรักแห่งครอบครัวเป็ นหลักการ โดยการขับเคลือ่ นของกลไก
ในพืน้ ที่
• ตาบลต้นแบบ หมายถึง รูปแบบการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการ
สังคมในมิตพิ น้ื ที่ ซึง่ ดาเนินการตามกรอบแนวทางสายใยรักแห่งครอบครัว
โดยมีความมุง่ หมายให้คนในพืน้ ทีม่ คี ุณภาพชีวติ ทีด่ ี มีสวัสดิการถ้วนหน้า
• ตาบลต้นแบบ หมายถึง พืน้ ทีต่ าบลซึง่ มีการจัดสวัสดิการสังคมได้ดว้ ย
ตนเองอย่างเป็ นรูปธรรมตามแนวทางสายใยรักแห่งครอบครัว จนสามารถ
เป็ นแหล่งเรียนรูก้ ารจัดสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคมแก่พน้ื ทีอ่ ่นื ได้
วัตถุประสงค์ของตาบลต้นแบบ
• เพือ่ ส่งเสริมและน้อมนารูปแบบโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มาเป็ น
แนวพัฒนาคุณภาพชีวติ ประชากรกลุ่มเป้าหมายและครอบครัวให้มคี วาม
เข้มแข็ง
• เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัว ชุมชน และท้องถิน่ มีความเข้มแข็ง มี
การพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม ให้กบั ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างเหมาะสมกับพืน้ ที่
• เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดตาบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมที่
สามารถและเป็ นแบบอย่างแก่พน้ื ทีต่ าบล/ชุมชนอื่นได้
จุดที่ม่งุ หวัง (End)
“ตาบล/ชุมชน สามารถจัดสวัสดิการสังคมได้ดว้ ยตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างมีมาตรฐาน”
หลักการตาบลต้นแบบ
• กระบวนการดาเนินงานโดยใช้รปู แบบสายใยรักแห่งครอบครัวฯ
• ระบบข้อมูลความจาเป็ นพืน้ ฐาน (จปฐ.) และ กชช. ๒ ค
• กิจกรรมการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมทีส่ อดคล้อง
หรือตอบสนองกับวิถชี วี ติ สภาพปญั หา ศักยภาพ และความ
ต้องการของกลุม่ เป้าหมาย โดยนา ๕ วิถสี ายใยรักแห่งครอบครัว
มาเป็ นกรอบในการดาเนินกิจกรรม
5 แนวทางสายใยรักแห่งครอบครัว/เบญจวิถี
•
•
•
•
•
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่สขุ อนามัยในครัวเรือน
พัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ครอบครัวอบอุ่น
สรรค์สร้างการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
เรียนรูต้ ลอดชีวิต
คือ แผนงาน 5 แผนงานตาบลต้นแบบ
เลีย้ งลูกด้ วยนมแม่
สุ ขอนามัยในครัวเรือน
พัฒนาอาชีพตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
แผนภูมิ
กระบวนการ
ดาเนินงาน
สรรสร้ างการจัดการ
สิ่ งแวดล้ อมที่ดี
กลยุทธ์ การพัฒนา
ความสุ ขประชาชน คือ
มรรคผลของงาน
ครอบครัวเป็ นฐาน หมู่บา้ นเป็ นหลัก
สายใยรักก่อสาน ผสานงานผสานใจ
 บูรณาการค่อยเป็ นไป
ด้วยกลไกของข้อมูล
 เพิ่มพูนอย่างพอเพียง
ร้อยเรี ยงเพื่อพึ่งตน
ครอบครัว
เข้ มแข็ง
แนวทางการดาเนิ นงาน
๑. เตรียมการ: เตรียมคน
เตรียมพื้นที่
๒. ดาเนิ นการ ๕ รู ้ :
รู ช้ ุมชน รู ป้ ญ
ั หา รู ว้ ิธีการ
รู ง้ าน และรู ต้ ิดตาม
เสริมสร้ าง
ครอบครัวอบอุ่น
ส่ งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวติ
กลไกการทางาน
 คณะกรรมการอานวยการ
 คณะที่ปรึ กษา CAT
 คณะกรรมการดาเนิ นงาน
 คณะกรรมการระดับพื้นที่
 ภาคีเครื อข่ายการพัฒนา
 ทุนทางสังคม ทรัพยากร
 ระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนา
หลัก ๒ เตรียม
• การเตรียมคน (ต.๑)
• การเตรียมพืน้ ที่ (ต.๒)
ทีม A = ทีม พม.จังหวัด
• โครงสร้าง : พมจ. ประธานคณะทางาน ผอ.สสว. ทีป่ รึกษา
หัวหน้าหน่วยงาน พม. ในจังหวัด เป็ นกรรมการ ผอ.ศูนย์
พัฒนาสังคม เป็ น เลขานุการ
• บทบาทหน้ าที่ : การอานวยการ คัดเลือกพืน้ ที่ นิเทศติดตาม
• output : การประชุมปีละ ๔ ครัง้
ทีม B = ทีม พม.ตาบล
• โครงสร้าง : หัวหน้าหน่วยงานเป็ นประธานคณะทางาน ผูแ้ ทน
หน่วยงาน พม. พส. รองประธานคณะทางาน ผูแ้ ทนหน่วยงาน
ศพส.เป็ นเลขานุการ ผูแ้ ทน สสว. เป็ นผูช้ ว่ ยเลขานุการ
• บทบาทหน้ าที่ : สร้างตาบลต้นแบบตามกระบวนการ บูรณาการ
แผนลงในตาบลต้นแบบ
• output : 1.เป็ นพีเ่ ลีย้ งให้กบั ทีม C 2.เกิดตาบลต้นแบบ
ตามเป้าหมาย
ทีม C = คณะทางานขับเคลื่อนตาบลเชิงบูรณาการ
• โครงสร้าง : ผูน้ า อปท. ผูน้ าพืน้ ที่ อาสาสมัคร หน่ วยงานในพืน้ ที่
• บทบาทหน้ าที่ : เดินงานตาบลต้นแบบตามกระบวนงาน จัด
สวัสดิการให้กลุม่ เป้าหมาย เป็ นผูป้ ระเมินศักยภาพ
• output : 1.ทีมงาน 2.แผนบูรณาการ 3.เป็ นตาบลต้นแบบ
ตามกระบวนงาน 4.ข้อมูลประเมินศักยภาพตาบลต้นแบบ
การคัดเลือกพืน้ ที่ตาบลต้นแบบใหม่
•
•
•
•
•
•
เป็ นพืน้ ที่ขยายผลตาบลต้นแบบ ฯ ในปี ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖
เป็ นพืน้ ที่ที่ไม่เคยดาเนินการตาบลต้นแบบใหม่มาก่อน
เป็ นพืน้ ที่เป้ าหมายการจัดทาแผนที่ทุนทางสังคมของกระทรวง พม.
เป็ นพืน้ ที่ซึ่งปราศจากความขัดแย้งทางการเมืองท้องถิ่น
เป็ นพืน้ ที่สงู หรือพืน้ ที่นิคม พืน้ ที่ความมันคง
่ พืน้ ที่เน้ นของจังหวัด
ผูน้ าชุมชน ผูน้ าท้องถิ่นยอมรับแนวทางโครงการตาบลต้นแบบ
ทัง้ นี้ พืน้ ทีต่ น้ แบบใหม่ ควรผ่านเกณฑ์อย่างน้อย ๔ ใน ๖ ข้อ
หลัก ๕ รู้
๑. รูช้ ุมชน คือ การรูพ้ น้ื ที่ รูค้ น รูป้ ระเพณีวฒ
ั นธรรม
๒. รูป้ ัญหา คือ รูข้ อ้ มูลปญั หาความต้องการของตาบล
๓.รูว้ ิ ธีการ คือ การแปลงข้อมูลมาเป็ นโครงการ/กิจกรรม
๔. รูง้ าน คือ รูก้ ระบวนการดาเนินกิจกรรมทีก่ าหนด เป็ นเมนูในการ
แก้ไขปญั หาในชุมชน คือ ต้องมีแผนบูรณาการ
๕. รูต้ ิ ดตาม คือ การประเมินผลทัง้ ก่อน ระหว่าง และสิน้ สุดการ
ดาเนินงาน
End : “ตาบล/ชุมชน สามารถจัดสวัสดิการสังคมได้ดว้ ยตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างมีมาตรฐาน”
Inbound
Logistics
Operations
Outbound
Logistics
Marketing &
sales
After Sale
Service
มีข้อมูลสถานการณ์
ทางสังคมและข้อมูล
การจัดสวัสดิ การของ
ตาบล/ชุมชนที่พร้อมใช้
งาน เป็ นปัจจุบนั
สามารถจัดกลุ่ม
ศักยภาพตาบล/ชุมชน
และกาหนดแนว
ทางการจัดสวัสดิ การ
สังคมที่เหมาะสม
ตาบล/ชุมชนมี
ศักยภาพในการจัด
สวัสดิ การสังคมได้
อย่างเหมาะสมกับพืน้ ที่
ตาบล/ชุมชนสามารถ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการจัด
สวัสดิ การสังคม
ได้ด้วยตนเอง
ประชาชนร่วมผลักดัน
ให้การจัดสวัสดิ การ
สังคมของตาบล/ชุมชน
เป็ นไปอย่างมี
มาตรฐาน
Output : ระบบ
ข้อมูลการจัดสวัสดิการ
ของตาบล/ชุมชนทีพ่ ร้อม
ใช้งานเป็ นปจั จุบนั
Output : ข้อมูล
กลุม่ ศักยภาพตาบล/
ชุมชนด้านการจัด
สวัสดิการสังคมทีเ่ ป็ น
ปจั จุบนั สามารถใช้
Output : ตาบล/
ชุมชนมีรปู แบบการจัด
สวัสดิการสังคมที่
เหมาะสมกับพืน้ ที่
Output :มีการบูร
ณาการความร่วมมือใน
การจัดสวัสดิการสังคม
ร่วมกับหน่วยงานและ
ภาคีเครือข่าย
Output : การจัด
สวัสดิการสังคมของ
ตาบล/ชุมชนเป็ นไปอย่าง
มีมาตรฐานและเกิดความ
ต่อเนื่องในการ
ดาเนินงาน
ประโยชน์ได้
ระบบข้อมูลของตาบลต้นแบบ
•
•
•
•
ข้อมูล จปฐ. กชช. 2 ค.
ข้อมูล อปท. 1
ข้อมูลของ อปท. และหน่วยงานในพืน้ ที่
ข้อมูลครัวเรือนเพือ่ การจัดสวัสดิการสังคม
ประเภทของตาบลต้นแบบ
4 ตาบลต้นแบบ
•
•
•
•
ตาบลต้นแบบใหม่
ตาบลต้นแบบเดิม
ตาบลต้นแบบขยาย
ตาบลต้นแบบมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม
กระบวนงานตาบลต้นแบบ ปี 57
• ตาบลต้นแบบใหม่ = 9 ขัน้ ตอน
• ตาบลต้นแบบเดิม = 5 โครงการ
• ตาบลต้นแบบมาตรฐาน = 12 ตาบล
9 ขัน้ ตอน ตาบลต้นแบบใหม่
•
•
•
•
•
•
•
•
•
คัดเลือกพืน้ ที่ตาบลต้นแบบ
จัดทาเวทีค้นหาศักยภาพ และแต่งตัง้ ทีม C
พัฒนาศักยภาพทีม C
สารวจข้อมูลครัวเรือนเพื่อการจัดสวัสดิการสังคม
ประชุมเชิงปฏิบตั ิ การจัดทาแผนปฏิบตั ิ การตาบลต้นแบบ
จัดสวัสดิการสังคมและการบูรณาการภาคส่วนต่างๆ
ติดตามผลตาบลต้นแบบ
ถอดบทเรียนตาบลต้นแบบ
ประเมินการจัดสวัสดิการสังคมตาบลต้นแบบ
5 โครงการตาบลต้นแบบเดิม
•
•
•
•
•
โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
โครงการจัดทาแผนปฏิบตั ิ การตาบลต้นแบบ
โครงการคลินิกสวัสดิการสังคม
โครงการปรับปรุงรูปแบบการจัดสวัสดิการ
โครงการตาบลแม่แบบการจัดสวัสดิการสังคม
ค.พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
• หา training needs การพัฒนาศักยภาพจากตาบล/
ชุมชน
• จัดทาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ
• ดาเนินการพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตร
• ติดตามผลและประเมินผลตามเกณฑ์ตาบลต้นแบบฯ
• สรุปรายงานผล
Unit cost : 33,630 บาท/ตาบล
โครงการจัดทาแผนปฏิบตั ิ การตาบลต้นแบบ
• จัดเวทีวิเคราะห์ศกั ยภาพตาบลต้นแบบฯ
• ประชุมเชิงปฏิบตั ิ การจัดทาแผนการพัฒนาสังคมและการ
จัดสวัสดิการสังคมตาบลต้นแบบ ฯ
• บูรณาการแผนการกับหน่ วยงานในพืน้ ที่
• รวบรวมแผนและสนับสนุนการดาเนินงานตามแผน
• สรุปรายงานผล
Unit cost : 34,100 บาท/ตาบล
โครงการคลินิคสวัสดิการสังคม
• จัดทาคลินิกสวัสดิการใน ศพส. จัดหน่ วย Mobile
•
•
•
•
อบรมเจ้าหน้ าที่คลินิกสวัสดิการ (โดยส่วนกลาง)
ให้บริการคาปรึกษาแก่ตาบล /ชุมชน/จดหมายข่าว
ออกหน่ วย Mobile ให้คาปรึกษา แนะนาแก่ ทีม C
สรุปรายงานผล
Unit cost : 25,000 บาท/ตาบล
โครงการปรับปรุงรูปแบบการจัดสวัสดิการ
•
•
•
•
•
ประชุมทีม A กาหนดพืน้ ที่และเตรียมความพร้อม
จัดทาเวทีพฒ
ั นารูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชน /ท้องถิ่น
จัดทาแผนชุมชน/ท้องถิ่นในการปรับปรุงการจัดสวัสดิการ
ดาเนินการตามแผนปรับปรุง
สรุปรายงานผล
Unit cost : 75,000 บาท/ตาบล
โครงการตาบลแม่แบบการจัดสวัสดิการสังคม
• กาหนดพืน้ ที่ตาบลแม่แบบจากข้อมูลผลการประเมิน
• Workshop ทีม C ภาคีในพืน้ ที่ เพื่อกาหนดรูปแบบ
ทิศทาง แนวทางของตาบลด้านสวัสดิการ
• จัดทาแผนการพัฒนาตาบลแม่แบบ
• ดาเนินการไปสู่การเป็ นตาบลแม่แบบตามแผน
• ถอดบทเรียน
Unit cost : 75,000 บาท/ตาบล
• สรุปรายงานผล
ค.ตาบลต้นแบบการจัดสวัสดิการที่มีมาตรฐาน
•
•
•
•
จัดทามาตรฐานการจัดสวัสดิการของตาบล / ชุมชน
ฝึ กอบรม และดูงานการจัดสวัสดิการตาบลที่ได้มาตรฐาน
ส่งเสริมตาบลนาร่องการจัดสวัสดิการสังคมที่ได้มาตรฐาน
ถอดบทเรียน และสังเคราะห์รปู แบบการจัดสวัสดิการ
ตาบล / ชุมชนที่ได้มาตรฐาน
• สรุปผล และรายงานผล
เป้า : 12 ตาบล
ปฏิทินตาบลต้นแบบ ปี 57
เดือน
ธ.ค. 56
ม.ค.-มี.ค. 57
ส่วนกลาง
workshop/ผลิตคู่มือ
จังหวัด
คัดเลือกพืน้ ที่
จัดทาระบบติดตาม/แบบรายงาน เวทีค้นหาศักยภาพ/พัฒนาทีม C/ทาแผน
ทาตาบลมาตรฐาน
เม.ย.-มิ.ย. 57 ติดตามในพืน้ ที่/เตรียมประเมิน
ทาตาบลมาตรฐาน
พัฒนาตาบลเดิม/รายงานรอบ 6 เดือน
สารวจข้อมูลครัวเรือน/บูรณาการแผน
พัฒนาตาบลเดิม
ก.ค.57
เตรียมประเมิน/ประชุม 9 เดือน รายงานรอบ 9 เดือน/ถอดบทเรียน
ส.ค.57
จัดทา KM
ประเมินศักยภาพตาบลต้นแบบ
ก.ย.57
จัดกลุ่มศักยภาพ
รายงานผลรอบ 12 เดือน/สรุปงาน
การประเมินตาบลต้นแบบ
•
•
•
•
เผยแพร่ผลการประเมินปี 56
ดาเนินการประเมินต่อเนื่ องปี 57
ปรับปรุงเครือ่ งมือการประเมิน
ใช้ประโยชน์ ข้อมูลผลการประเมิน
การรายงานผล
• รายงานผลปี ละ 3 ครัง้ : 6/9/12 เดือน
• ปรับแบบรายงานผลให้สนั ้ แต่ได้สิ่งที่จาเป็ นต้องใช้งาน
• เพิ่มการติดตามผลโดยการประชุม และการลงพืน้ ที่
ปัจจัยความสาเร็จของตาบลต้นแบบ
•
•
•
•
•
•
•
ความเข้าใจของผูบ้ ริหาร อปท.และผูป้ ฏิบตั ิ งานใน อปท.
การยอมรับและใช้เบญจวิถีเป็ นกรอบในการจัดสวัสดิการ
ทีม พม. จังหวัด/ทีม พม.ตาบล
การคัดเลือกพืน้ ที่
ความเข้มแข็งของทีม C
การบูรณาการทุกภาคส่วนในตาบล
การจัดกลุ่มตาบลต้นแบบอย่างมีประสิทธิผล
Outputs ตาบลต้นแบบปี 57
•
•
•
•
•
•
ตาบล A รักษาคุณภาพได้ โดยไม่ตกมาเป็ น B
ตาบล B ขยับมาเป็ น A มากกว่าร้อยละ 40
ตาบล C ขยับมาเป็ น B หรือ A มากกว่าร้อยละ 15
ตาบลต้นแบบมีผลการประเมินโดยรวมดีกว่าปี 56
KM ตาบลต้นแบบ
ทาเนี ยบตาบลต้นแบบ ปี 54-56
ความท้าทาย
•
•
•
•
•
•
ส่งเสริมการศึกษาวิจยั ตาบลต้นแบบ
ผลักดันตาบลต้นแบบให้เป็ นงานแถวหน้ าของกระทรวง
สร้างนวัตกรรมการจัดสวัสดิการสังคมในตาบลต้นแบบ
จัดงานวันตาบลต้นแบบ พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติ
การเข้าสู่มาตรฐานการจัดสวัสดิการ
ผลักดันตาบลต้นแบบสู่ประชาคมอาเซียน
ขอขอบคุณ
วิทยา บุตรเพชรรัตน์ O 2659 6124
083 - 1306007

similar documents