Document

Report
Rotačné plochy
1
Rotačné plochy
Obsah:
R1 Základné pojmy
R2 Typy rotačných plôch
R3 Zobrazenie rotačných plôch v Mongeovej projekcii
R4 Zobrazenie rotačných plôch v kolmej axonometrii
R5 Rovinné rezy rotačných plôch
R5.1 Rovinné rezy všeobecnej rotačnej plochy
R5.2 Rovinné rezy rotačného paraboloidu a elipsoidu
R5.3 Rovinné rezy anuloidu
R6 Prienik priamky s rotačnou plochou
R7 Súhrnné cvičenia
2
Kapitola R1
Základné pojmy
Ako vznikajú rotačné plochy.
Rovnobežková kružnica, rovník,
hrdlová a kráterová kružnica, meridián.
3
Rotačná plocha vzniká rotáciou (otáčaním) čiary k okolo priamky o, pričom čiara k
neinciduje s priamkou o a neleží v rovine kolmej na priamku o.
Poznámka: Každý bod čiary k pri rotácii okolo priamky o opisuje kružnicu, ktorá leží v rovine kolmej na
priamku o, má stred na priamke o a jej polomer sa rovná vzdialenosti rotovaného bodu od priamky o. Ak
nie je uvedené inak, tak uvažujeme rotáciu o 360.
Priamka o sa nazýva os rotácie. Je to os rotačnej plochy.
Čiara k sa nazýva tvoriaca čiara rotačnej plochy.
o
Tvoriaca čiara k môže byť rovinná alebo priestorová.
Môže to byť priamka, krivka, lomená čiara alebo má
ľubovoľný tvar.
k
Čo vznikne rotáciou čiary k ležiacej v rovine kolmej
na os rotácie?
Mészárosová, Tereňová
4
Os rotácie o môže mať v priestore ľubovoľnú polohu.
Môže byť vo zvislej (1o), vodorovnej (2o) alebo všeobecnej polohe (3o).
z = 1o
3o
x = 3o1
Tereňová
y = 2o
DWFx
5
Rotačná plocha
Oscar Niemeyer
Múzeum súčasného umenia
Niterói, Brazília
http://0.tqn.com/d/architecture/1/0/3/x/Niemeyer-Museum-of-Contemporary-Arts.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=liXFebgVDmw&feature=related
6
Každý bod tvoriacej čiary k pri rotácii okolo osi rotácie o opisuje kružnicu, ktorú nazývame
rovnobežková kružnica.
Rovnobežková kružnica leží v rovine kolmej na os rotácie, má stred na osi rotácie a leží na
rotačnej ploche.
Poznámka:
Na danej rotačnej ploche leží nekonečne veľa kriviek, ktoré môžu byť
tvoriacimi čiarami tejto rotačnej plochy. To znamená, že tá istá plocha
môže vzniknúť rotáciou rôznych kriviek, ktoré musia pretínať všetky
rovnobežkové kružnice danej rotačnej plochy. Napríklad krivka k
a krivka n sú tvoriace čiary tej istej rotačnej plochy. Rotáciou bodu A  k
a bodu B  n vznikne tá istá rovnobežková kružnica rA = rB.
o
o
n
rA = rB A
B
Mészárosová, Tereňová
7
Všimnite si dve krivky na rotačnej ploche
oddeľujúce časti budovy s rôznym povrchovým materiálom.
PAUL ANDREU a ADP.
National Theatre
Peking, Čína 2008
http://images.businessweek.com/ss/05/12/china_wonders/source/11.htm
8
Meridián je rovinný rez rotačnej plochy rovinou, ktorá obsahuje os rotácie.
Meridián je súmerný podľa osi rotácie, skladá sa z dvoch polmeridiánov.
Rotačná plocha má nekonečne veľa meridiánov a všetky sú navzájom zhodné.
o
o
m
k
DWFx
Mészárosová, Tereňová
Poznámka: Rotáciou krivky k a meridiánu m vzniká tá istá rotačná plocha.
9
Rotačná plocha a jej dva polmeridiány rôznych meridiánov
o
o
Tereňová
DWFx
10
Nech bod A je krajný bod meridiánu m rotačnej plochy. Ak bod A neleží na osi rotácie, tak
sa rovnobežková kružnica bodu A nazýva hraničná kružnica.
o
o
A
m
B
Poznámka: Zobrazená rotačná plocha s meridiánom m má dve hraničné kružnice, sú to rovnobežkové
kružnice bodov A a B.
Mészárosová, Tereňová
11
Nech bod R je regulárny bod meridiánu m rotačnej plochy, ktorý nie je krajný bod meridiánu m
a neleží na osi rotácie.
Rovnobežková kružnica bodu R sa nazýva rovník (rovníková kružnica), ak
– má pre svoje okolie maximálny polomer a
– v bode R existuje dotyčnica t meridiánu m, ktorá je rovnobežná s osou rotácie.
Poznámka: Dotyčnica t sa dotýka meridiánu m zvonka. Rotáciou dotyčnice t okolo osi rotácie o vznikne
rotačná valcová plocha, ktorá sa dotýka rotačnej plochy pozdĺž rovníka zvonka.
o
o
t
m
R
rovník
Mészárosová, Tereňová
12
Nech bod H je regulárny bod meridiánu m rotačnej plochy, ktorý nie je krajný bod meridiánu m
a neleží na osi rotácie.
Rovnobežková kružnica bodu H sa nazýva hrdlová kružnica, ak
– má pre svoje okolie minimálny polomer a
– v bode H existuje dotyčnica t meridiánu m, ktorá je rovnobežná s osou rotácie.
Poznámka: Dotyčnica t sa dotýka meridiánu m zvnútra. Rotáciou dotyčnice t okolo osi rotácie o vznikne
rotačná valcová plocha, ktorá sa dotýka rotačnej plochy pozdĺž hrdlovej kružnice zvnútra.
o
o
H
hrdlová kružnica
m
t
Mészárosová, Tereňová
13
Poznámka: Rotačná plocha môže mať viac rovníkov alebo hrdlových kružníc. Ich počet závisí od tvaru
tvoriacej čiary.
z=o
o
m
m
x
Tereňová
y
DWFx
14
Nech bod K je regulárny bod meridiánu m rotačnej plochy, ktorý nie je krajný bod meridiánu m
a neleží na osi rotácie.
Rovnobežková kružnica bodu K sa nazýva kráterová kružnica, ak
– v bode K existuje dotyčnica t meridiánu m, ktorá je kolmá na os rotácie.
Poznámka: Rotáciou dotyčnice t okolo osi rotácie o vznikne rovina, ktorá sa dotýka rotačnej plochy
pozdĺž kráterovej kružnice, t. j. kráterová kružnica leží v tejto dotykovej rovine rotačnej plochy.
o
o
t
kráterová kružnica
K
m
Mészárosová, Tereňová
15
Aplikácia častí rotačných plôch
http://design.spotcoolstuff.com/architecture/rotating-dome-house
16
Cvičenie:
1) Existuje rotačná plocha, ktorá má hrdlovú kružnicu a nemá rovník ani kráterovú kružnicu?
2) Existuje rotačná plocha, ktorá má len rovník a nemá ani hrdlovú, ani kráterovú kružnicu?
3) Existuje rotačná plocha, ktorá nemá rovník, kráterovú ani hrdlovú kružnicu?
4) Navrhnite rotačnú plochu, ktorá má aspoň tri kráterové kružnice a nemá rovník ani hrdlovú kružnicu.
?
Načrtnite si svoje odpovede.
Odpovede:
1) Napríklad jednodielny rotačný hyperboloid.
Hyperboloid pozri v kapitole R2.
2) Napríklad guľová plocha.
3) Napríklad dvojdielny rotačný hyperboloid.
Hyperboloid pozri v kapitole R2.
4) Napríklad rovinná krivka k vytvorí rotáciou okolo
osi rotácie o rotačnú plochu, ktorá má štyri
kráterové kružnice, nemá hrdlovú kružnicu ani
rovník.
k
o
Nájdite ďalšie rotačné plochy vyhovujúce daným podmienkam.
17
Časť rotačnej plochy použitá v dizajne
www.houzz.com/photos/sofas/
18
Práca študentov odboru Dizajn
Blanka Votavová a Pavel Janáček
19

similar documents