Politický systém USA

Report
Exekutíva
Prezident a vláda
POLITICKÝ SYSTÉM USA
Kto môže byť prezidentom USA?
 Rodený občan USA pobývajúci najmenej 14
rokov na území USA majúci najmenej 35 rokov
 Ústava pôvodne nestanovovala počet období,
koľko krát prezident môže byť vo funkcii
 Precedens však stanovil dve po sebe idúce
obdobia z čias G. Washingtona
 F. D. Roosewelt 4 krát, avšak potom 22. druhý
dodatok stanovil len dvakrát po sebe.
 Štvorročné volebné obdobie, v prípade jeho
nefunkčnosti ho do konca obdobia nahrádza
viceprezident
Politické zdroje prezidenta
 Reputácia pre moc
 Osobná popularita
 Prístup do médií
 Party Leadership
Chief Executive
 2,8 milion federálnych civilných zestnancov
 60 nezávislých agentúr
 14 departments (ministerstiev) tvorí kabinet
vrátane viceprezidenta, šéfov departmentov,
veľvyslanca pri OSN, šéfa CIA
 Executive Office of the President
 NSC - Národná bezpečnostná rada - vnútorný
kabinet pre zahraničnú a bezpečnostnú
politiku)
Cabinet Departments















State
Treasury
Defense
Justice
Interior
Agriculture
Commerce
Labor
Health and Human Services
Housing and Urban Development
Transportation
Energy
Education
Veteran´s Affairs
Homeland Security
1789
1789
1947
1789
1849
1889
1913
1913
1953
1965
1966
1977
1979
1989
2002
Prezident
 Je hlavou štátu
 Jediným nositeľom ústavných právomocí
exekutívy
 Hlavným veliteľom ozbrojených síl
 Musí strážiť, zachovávať a brániť ústavu
 Jeho právomoci môže Kongres v prípade
vojny alebo výnimočného stavu ešte rozšíriť
Jeho právne akty sú
 Výnosy
 Vyhlášky
 Nariadenia
 Výkonné rozkazy pre federálne agentúry
 Navrhuje šéfov všetkých federálnych
výkonných orgánov (agentúr, ministerstiev),
sudcov Najvyššieho súdu, veľvyslancov a
konzulov – so súhlasom Senátu
Medzinárodná politika
 Rozhoduje o uznaní nových štátov a ich vlád
 Uzatvára zmluvy s inými štátmi (ratifikácia
Senátom)
 Zvoláva Národnú gardu
Zákonodarná právomoc
 Zákonodarná iniciatíva
 Podpisuje zákony, ktoré schvaľuje Kongres
 Alebo zákony vetuje, veto možno prelomiť
absolútnou väčšinou
 Prednáša správu o stave únie s návrhmi
zákona
Impeachment
 Odvolanie na základe obvinenia Snemovne
reprezentantov so zneužitia právomocí
 Ak sumár obvinení schvália 2/3 jej členov
 Procesu predsedá predseda Najvyššieho súdu
a členmi poroty sú senátori
 Na odvolanie prezidenta sú potrebné 2/3
Senátu
Kabinet
 Menuje ho prezident so súhlasom 2/3 senátu
 Minister nemôže byť členom parlamentu
 Nemá rozhodovaciu právomoc, koná len na
poverenie prezidenta
Executive Office of the
President
 Kancelária Bieleho domu
 Osobitní asistenti a sekretári pre jednotlivé






otázky
Kancelária riadenia a rozpočtu
Rada ekonomických poradcov
Úrad pre protikrízovú prípravu
Rada pre kozmický výskum
Úrad pre vedu a technológiu
Úrad pre hospodárske záležitosti
NCS – Národná bezpečnostná
rada
 Členovia:
 prezident,
 viceprezident,
 štátny sekretár,
 sekretár obrany,
 riaditeľ Úradu pre protikrízovú prípravu
Špecializované správne
útvary
 Kancelária pre politiku
 Národný úrad kontroly obchodu s drogami
 Národná rada kritických materiálov
 Úrad pre administratívu
 Rada pre životné prostredie
 Úrad amerického obchodu
 Spolu viac ako šesťdesiat

similar documents