PowerPoint-præsentation

Report
De viktiga relationerna
• Om vi vill öka inlärningen, så är en mycket
viktig komponent att utbilda lärarna till att
skapa goda relationer.
• Det är några ganska precisa kvaliteter, som är
avgörande.
• Det handlar om att kunna visa tolerans,
respekt, intresse och empati för varje enskild
elev (Nordenbo 2008)
De viktiga relationerna
• De lärartyper, som får de bästa
elevresultaten, är de som appellerar till
barnens förståelse av en konflikt i stället
för att skälla ut dem.
(”Lærerkompetencer og elevers læring i førskole og skole”
Et systematisk review udført for
Kunnskapsdepartementet, Oslo, Sven Erik Nordenbo mfl,
Dansk Clearinghouse for uddannelsesforskning, IUP,
Århus universitet)
Lev Vygotskij
• Enhver funktion i barnets kulturelle udvikling
transformeres først socialt og derefter individuelt.
• Først mellem mennesker og derefter inde i
barnet.
• Alle højere funktioner har deres oprindelse som
virkelige mellemmenneskelige funktioner
• Det, der først var delt mellem to som noget
interpersonelt, bliver til en intrapersonel psykisk
færdighed
Relationskompetens
Förmågan att ”se” den enskilda på dennes egna
premisser och anpassa sitt eget beteende
utifrån det utan att därmed frånsäga sig
ledarskapet
- och som den professionellas förmåga och
vilja att ta på sig det fulla ansvaret för
relationens kvalitet.
Yrkespersonlig utveckling
I allt professionellt arbete spelar utövarens
utstrålning, sätt att vara
och genomslagskraft en viktig roll.
Yrkes-personlig utveckling är en pågående
process,
där vi undersöker, erkänner och bearbetar
de tanke- og handlingsmönster, som hämmar
eller hindrar oss från och de som hjälpar oss
att realisera vårt professionella engagemang
och vår potential i relation till andra.
Relationskompetence
og neuroaffektiv psykologi
• Selvregulering og udvikling:
• Det er den voksnes nærvær og kompetence,
der kan hjælpe barnet til at udvikle de
livgivende færdigheder i sansning, regulering
af arousal, emotionel rumning og
opmærksomhedsstyring, samt i at udvikle
empati og udvide sit nærvær
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og
femkanten
• Reptilhjernens sansende
mentaliseringsniveau:
• Indeholder krop og åndedræt, som
fornemmer og regulerer arousal
• Sansning og arousalregulering, når man er
alene, i kontakt med andre, i ro, i bevægelse
og ved berøring, er fundamentet for
følelsesmæssigt og mentalt nærvær
Neuroaffektiv udviklingspsykolog og
femkanten
• Pattedyrhjernens emotionelle
mentaliseringsniveau:
• Indeholder hjerte og kreativitet.
• Udvikles i barnets første leveår gennem
følelsesmæssig resonans og medleven i både
positive og negative følelser og gennem
ønsket om at dele glæde og spontane
kontaktinitiativer med andre.
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og
femkanten
• Menneskehjernens tænkende
mentaliseringsniveau:
• Indeholder træningen i bevidsthed- om –
bevidsthed, fx som indsigt i sin egen
koncentrationsevne, eller evne til at reflektere
over sin egen og en andens emotionelle
tilstand - de eksekutive funktioner
Relationskompetence og femkanten
• De sansende og følende kompetencer i
femkanten skaber grundlaget for liv og dybde i
tankeprocesser
• Og tænkningens bevidste
opmærksomhedsfunktion fordyber og forfiner
de empatiske, kreative,kropslige og
åndedrætsmæssige kompetencer.
Mentaliseringsevne
• Er evnen til samtidigt både at tænke og føle
klart. (Peter Fonagy)
• Femkanten kan hjælpe til at træne evnen til at
rette sit nærvær mod sit eget ’hjerte’, samtidig
med at det holdes åbent og nysgerrigt over for
andres, hvilket er forudsætningen for
empatisk evne.
Verktyg, medel
• Kom ihåg de naturliga komptenserna
(femkantens port)
• Använd flera av dessa på en gång
• Kom ihåg pausen – ”byt växel”

similar documents