Rádioaktivita - Gabriela Tesárová

Report
Rádioaktivita alebo rádioaktívnosť môže byť:
-vlastnosť podliehať rádioaktívnemu rozpadu,
-schopnosť vysielať rádioaktívne žiarenie
-prítomnosť rádioaktívnych látok
(napr. rádioaktivita pôdy)
Rádioaktivita
-je rádioaktívne žiarenie
(žiarenie vznikajúce v dôsledku rádioaktívneho rozpadu).
Rádioaktívnosť môže byť:
-vlastnosť súvisieť s rádioaktivitou
-vlastnosť mať či prejavovať rádioaktivitu
Gabriela Tesárová 1.D
Černobyľská
havária
Černobyľská havária sa stala 26. apríla 1986,
v černobyľskej atómovej
elektrárni na Ukrajine(vtedy časť Sovietskeho
zväzu). Ide o najhoršiu jadrovú haváriu v
histórii jadrovej energetiky. V priebehu
riskantného pokusu vtedy došlo k prehriatiu a
následne explózii reaktora a do vzduchu sa
uvoľnil rádioaktívny mrak, ktorý postupoval
cez západnú časť Sovietskeho
zväzu, Východnú Európu a Škandináviu. Boli
kontaminované rozsiahle oblasti
Ukrajiny, Bieloruska a Ruska, čo si vyžiadalo
evakuáciu a presídlenie asi 200 000 ľudí.
Približne 70 % [1] rádioaktívneho spadu
skončilo v Bielorusku. Nehoda zvýšila obavy o
bezpečnosť sovietskeho jadrového priemyslu,
spomalila na mnoho rokov jeho expanziu a
zároveň nútila sovietsku vládu prehodnotiť
mieru utajovania. Nástupnícke štáty po
rozpade Sovietskeho zväzu – Rusko, Ukrajina a
Bielorusko dodnes nesú bremeno
pokračujúcich nákladov na dekontamináciu a
liečenie ochorení spôsobených černobyľskou
haváriou. Je ťažké presne zaznamenať počet
úmrtí spôsobených udalosťami v Černobyle –
odhady sa pohybujú od stoviek po stovky tisíc.
Problém je stále široko diskutovaný a jeho
dlhodobým dopadom sa stále celkom
neporozumelo
Naša Zem je teda
prirodzene
rádioaktívna, vždy
bola a do konca svojej
existencie i bude!
Dávka radiácie z prírodných
zdrojov v niektorých oblastiach a
štátoch sveta. Pred zátvorkou je
uvedená priemerná hodnota a v
zátvorke maximálna nameraná
hodnota v danej oblasti. Oboje z
týchto hodnôt sú najvyššie
neďaleko mesta Ramsar v Iráne.
Hodnoty sú vyjadrené v
tisícinách Gray (Gy) za rok. 1
Gray je rovný energii 1 Joule
absorbovanej v 1 kg materiálu.
Smrteľná dávka pre človeka je
cca 10–20 Gray. Pre potreby
biológie sa používa aj jednotka
Sievert (Sv), ktorá na rozdiel od
jednotky Gray berie do úvahy aj
biologickú nebezpečnosť rôznych
druhov radiácie.
Výbuch rádioaktívneho materialu v New Yorku
Jadrové zariadenie v sile 10 kiloton by výbuchom na Times Square v New Yorku zničilo
všetky budovy v okruhu 500 metrov a okamžite zabilo pol milióna ľudí.
Červene
rádioaktívne
bahno
ôzne ochorenia až smKontaminovaný
červený kal, ktorý sa vylial pri maďarskej
Ajke, pripravil o domov tisícky ľudí. Do
domov v postihnutých oblastiach sa
podľa viacerých odborníkov už nemôžu
vrátiť.
Jediné riešenie je domy zrovnať so
zemou. Podľa najoptimistickejších
vyjadrení tu minimálne 30 rokov nič
nevyrastie.
Odborníci upozorňujú, že všetko, čo
prišlo do kontaktu s bahnom, treba
okamžite spáliť. Nepomôžu ani čistiace
prostriedky a mydlo. Keď kal zaschne a
prachové čiastočky sa dostanú do
vzduchu, môže u ľudí spôsobiť rakovinu
pľúc.
Priamo v postihnutých oblastiach
uhynuli všetky ryby a väčšina zveri, v
širšom okolí je zákaz rybolovu a lovu.
Živočíchy sú podľa maďarských médií
kontaminované ťažkými kovmi, najmä
titánom, ktorý je vo väčšom množstve
rakovinotvorný.
Pri konzumácii potravín so zvýšeným
obsahom ťažkých kovov hrozia rrť.
Zaobchádzanie s
rádioaktívnymi
odpadmi
1.
VUJE vyvíja a aplikuje technológie
úpravy, spracovania a ukladania
rádioaktívnych odpadov. Pre vývoj
technológií pre spracovanie
rádioaktívnych odpadov VUJE
zabezpečuje prevádzku
experimentálnej bitúmenačnej a
cementačnej linky a
experimentálnej spaľovne.
Vykonáva neaktívne skúšky
zariadenia na vitrifikáciu
chrompiku zo skladovania
poškodených palivových kaziet z
odstavenej JE A1 Bohunice.
Vykonáva experimentálne
spaľovanie pevných rádioaktívnych
odpadov z JE a skúšky cementácie
ich popola.
Vykonáva skúšky bitúmenácie
dowthermu s rádioaktívnymi
koncentrátmi z JE A1 Bohunice.
Hodnotí prevádzku
experimentálnych zariadení pre
zaobchádzanie s rádioaktívnymi
odpadmi. Dodáva investičné celky
na vyberanie a transport kvapalných
rádioaktívnych odpadov z miesta
ich skladovania do
spracovateľského centra. Vyvíja
manipulátory pre odber vzoriek
rádioaktívnych odpadov.
Zaobchádzanie s
rádioaktívnymi
odpadmi
2.
VUJE sa zaoberá hodnotením
funkčnosti a bezpečnosti
povrchových a hlbinných úložísk
rádioaktívnych odpadov,
modelovaním procesu šírenia a
transportu rádionuklidov v poli
blízkych a vzdialených interakcií a v
biosfére. Pripravuje a realizuje
program monitorovania okolia
Republikového úložiska
rádioaktívnych odpadov v
Mochovciach. Vytvára databázy
údajov pre počítačové kódy
modelujúce šírenie rádionuklidov v
geosfére a hydrosfére a pripravuje
podklady pre bezpečnostné
hodnotenie úložísk rádioaktívnych
odpadov v SR. Zabezpečuje a
realizuje dodávateľskou formou
investičné akcie pre transport
vyhoreného paliva z JE A1 a
dokončenie Republikového úložiska
rádioaktívnych odpadov Mochovce.
www.google.sk
www.wikipedia.org

similar documents