OPISNÝ SLOHOVÝ POSTUP

Report
OPISNÝ SLOHOVÝ POSTUP
Opis-charakteristika
Funkcia opisu
Druhy opisu
Kompozícia opisu
Žánre
Jazykové štýly
Jazyk opisu
OPIS-charakteristika
• základný slohový útvar OSP, často sa
vyskytuje aj v ostatných slohových postupoch
• stretávame sa s ním vo väčšine funkčných
jazykových štýlov
• založený na cieľavedomom pozorovaní
a následnom vymenúvaní základných
znakov predmetu, osoby alebo javu
• najvýstižnejšie a najpresnejšie vystihuje
predmet alebo jav
FUNKCIA OPISU
• úlohou je vystihnúť objekt ako celok
a zároveň jeho jednotlivé časti, ich znaky, črty,
vlastnosti a vzájomné vzťahy
• od funkcie opisu závisí, ktoré znaky
a vlastnosti uvedieme
DRUHY OPISU
• 1. podľa zaradenia do funkčných
jazykových štýlov -jednoduchý,
náučný, umelecký
• 2. podľa povahy opisovaného
predmetu a spôsobu spracovania
témy-statický, dynamický, dejový
• 3. podľa toho, čo opisuje-opis
pracovného postupu
• 1) podľa toho, čo sa opisuje:
▪ opis osoby
▪ opis veci
▪ opis pracovného postupu
2) podľa povahy opisovaného
predmetu:
▪ statický opis
▪ dynamický opis
3) podľa zaradenia do jazykových
štýlov:
▪ jednoduchý opis v hovorovom
štýle
▪ odborný opis v náučnom štýle
▪ umelecký, náladový
opis v umeleckom štýle
KOMPOZÍCIA OPISU
• závisí od jeho funkcie, je daná jeho cieľom
• má byť vecne účelná a prehľadná
• môže byť použitá aj forma výpočtu
• od celku k detailu a naopak, zhora nadol,
sprava doľava, od podstatných vecí k menej
podstatným
slohové útvary (žánre):
•
•
•
•
•
•
•
•
opis
návod
životopis
posudok
charakteristika
cestopis
reportáž
recept
JAZYKOVÉ ŠTÝLY KT. VYUŽÍVAJU
OSP
• Hovorový štýl
• Náúčný štýl
• Umelecký štýl
JAZYK OPISU
• a) slovník – snaha o priliehavosť a názornosť
- podstatné mená; prídavné mená; príslovky spôsobu,
miery, miesta, času; stavové slovesá (v dynamickom
opise prevládajú činnostné slovesá, ale dynamickosť sa
dá zvýšiť aj tým, že sa slovesá /byť/ vynechajú)
• b) vetná stavba - snaha o stručnosť a hutnosť
- viacnásobné vetné členy
- prednosť vetných členov pred vedľajšími vetami
- polovetné príčasťové konštrukcie /prevaha
v statickom opise/

similar documents