možnosti uplatnenie spoločensky zodpovedného podnikania.

Report
EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
MOŽNOSTI UPLATNENIA
SPOLOČENSKY
ZODPOVEDNÉHO PODNIKANIA
Autor:
Ing. Adela Slivková
Problém, ktorý príspevok rieši
 Nedostatočne rozvinuté spoločensky
zodpovedné podnikanie
 Nedostatočná informácia spoločensky
zodpovedného podnikania pre podniky
 Prečo byť spoločensky zodpovedným
podnikom (výhody, nevýhody)
Cieľ príspevku
Cieľom príspevku je formulácia
ekonomických dôvodov, prečo byť
spoločensky zodpovedným podnikom
a navrhnutie odporúčaní, ako byť
spoločensky zodpovedným podnikom.
Spoločensky zodpovedné podnikanie
 „Spoločensky zodpovedné podnikanie je
kontinuálny záväzok podnikov správať sa
eticky, prispievať k trvalo udržateľnému
ekonomickému rozvoju a zároveň
prispievať k zlepšovaniu kvality života
zamestnancov, ich rodín, rovnako ako
lokálnej komunity a spoločnosti ako
celku.“
Hlavné závery príspevku
 Slovak Telekom, a. s. sa veľkou mierou podieľa
na spoločensky zodpovednom podnikaní
 Realizuje veľké množstvo opatrení v troch
základných oblastiach: environmentálnej,
ekonomickej a sociálnej
Hlavné závery príspevku
 Ekonomické zdôvodnenie v oblasti
životné prostredie:
- zníženie spotreby energií,
- zníženie pohonných hmôt,
- pokles znečisťovania ovzdušia.
Hlavné závery príspevku
 Ekonomické zdôvodnenie v oblasti
ekonomika:
- zvýšenie personálnych nákladov,
- systém odmeňovania na základe výkonu a z
jedného mesiaca na tri mesiace
Hlavné závery príspevku
 Ekonomické zdôvodnenie v oblasti
spoločnosť:
- zvýšenie nákladov na marketing.
Hlavné závery príspevku
 Prečo byť spoločensky zodpovedným podnikom
- Výhody: pomáha znižovať náklady, pomáha zvyšovať
zisky, umožňuje manažovať riziká, podporuje inováciu,
pomáha pri budovaní dôvery a značky, umožňuje lepší
manažment ľudských zdrojov, zvyšuje príťažlivosť pre
investorov
- Nevýhody: prijatie do stratégie je nákladnou vstupnou
investíciou, zasahuje do všetkých oblastí činnosti podniku
Hlavné závery príspevku
 Ako byť spoločensky zodpovedným podnikom
Ďakujem za pozornosť

similar documents