Metódy priamej intervencie-PREZENTÁCIA - spark

Report
METÓDY PRIAMEJ
INTERVENCIE
SOCIÁLNE PORADENSTVO
SOCIÁLNA TERAPIA
SOCIÁLNA PREVENCIA
SOCIÁLNA TERAPIA



sociálno-výchovné pôsobenie na klienta s cieľom
dosiahnuť nápravu (sanáciu) pomerov v osobnom
živote klienta
činnosť zameraná na obnovenie, ozdravenie,
zmiernenie
alebo
zlepšenie
určitého
sociálneho stavu, v ktorom sa klient
nachádza.
činnosť, ktorá pomáha mobilizovať vlastný
potenciál klienta, aby adekvátnejšie zvládal
životné problémy.
ZÁKLADY SOCIÁLNEJ TERAPIE
 OSOBNÝ
KONTAKT
sociálneho pracovníka a klienta.
 VYTVORENIE
VZŤAHU
sociálny pracovník - klient
 DYNAMICKÁ
INTERAKCIA
vzájomné pôsobenie medzi klientom
a sociálnym pracovníkom.
POHĽAD DO HISTÓRIE
PÔVOD SOCIÁLNEJ TERAPIE
Medicína, 19. storočie
Lekár Richard Cabot (General Masachusetts
Hospital, Boston) zdôraznil potrebu tzv.
„opatrovateľskej služby“.
 Cieľom malo byť odstránenie, resp. eliminovanie
všetkých vplyvov zo sociálneho okolia
pacienta, ktoré by mohli byť prekážkou pri
jeho uzdravovaní.
 Táto terapeutická služba mala dopĺňať zdravotnú
starostlivosť. Neskôr si táto služba – môžeme ju
nazývať sociálnou službou, utvorila vlastný
systém, ktorý je dnes označovaný ako sociálna
terapia.
DRUHY SOCIÁLNEJ TERAPIE

Rodinná
terapia
SANÁCIA
RODINNÉHO
PROSTREDIA – terapia zameraná na obnovenie všetkých
funkcií rodiny, predovšetkým výchovnej funkcie.

Realitná
terapia
–

Kognitívno – behaviorálna terapia (KBT) – terapia

Naratívna terapia – vyrozprávanie životného príbehu

Socioterapia – terapia zameraná na obnovenie a udržanie
terapia
problematického správania.
zameraná
na
korekciu
zameraná na zmenu uvažovania a následného správania,
utváranie nových schém myslenia.
klienta.
zdravých vzťahov so sociálnym okolím, záujmu o reálny
spoločenský život a sociálne vzťahy.
ETAPY SOCIÁLNEJ TERAPIE



1. sociálna evidencia a prvý kontakt s
klientom - základné údaje získavané sociálnym
pracovníkom buď priamym kontaktom alebo
upozornením iných orgánov alebo inou osobou.
2. sociálne diagnostikovanie - zisťovanie príčin,
na základe ktorých vznikol sociálny problém a to
zámerným rozhovorom a pozorovaním, štúdiom
dokumentov.
3. plán sociálnej terapie - týka sa dvoch stránok:
a/ vonkajšia - všetky objektívne prekážky v živote
jednotlivca alebo skupiny,
b/ vnútorná - nedostatok síl prekonať prekážku
alebo sa jej prispôsobiť.
ETAPY SOCIÁLNEJ TERAPIE
4.
sociálna terapia - konkrétna práca s
rodinou, klientom, základná metóda práce rozhovor - cieľom je: informovať klienta o
sociálnej situácii a možnostiach nápravy,
informovať klienta o následkoch neprimeraného
postoja.
 5.
ukončenie práce s klientom - sociálnovýchovná terapia končí vyriešením problému,
zmiernením konfliktov medzi klientom a
spoločnosťou, smrťou, alebo je ukončená pre
dlhodobý nezáujem klienta.

AKOU CESTOU SA DOSTANEME K
CIEĽU?
RÔZNE PRÍSTUPY V SOCIÁLNEJ TERAPII
 Prístup orientovaný na riešenie
Cieľom je realizovať terapeutickú pomoc v čo
najkratšom čase.
 Prístup
orientovaný na problém
Cieľom je identifikácia problému, podrobná
analýza problému, stanovenie čiastkových cieľov.
 Prístup
orientovaný na klienta
Cieľom terapie je posilnenie viery vo vlastné sily
klienta, vytvorenie vzťahu terapeut – klient a
PREJAV DÔVERY v klienta
PRÍSTUP ORIENTOVANÝ NA RIEŠENIE






KVALIFIKOVANÁ POMOC V ČO NAJKRATŠOM ČASE
Podstatou je PRÁCA S OTÁZKAMI, klienta navádzame k
nachádzaniu riešenia jeho problému.
Otázky na zmeny pred začiatkom terapie.
Otázky na zdroje – na to, čo je pre klienta dobré, v čom je
dobrý.
Vytyčovanie cieľov – čo bude inak, keď dosiahnete cieľ?
Otázky orientované na problém.
OTÁZKA NA ZÁZRAK.
Ako spoznáte, že problém je už vyriešený?
PRÍSTUP ORIENTOVANÝ NA PROBLÉM
Vypracovanie ZOZNAMU PROBLÉMOV
 Zoradenie problémov podľa dôležitosti
 Definovanie 2-3 najvážnejších problémov, na
ktoré sa klient bude sústrediť
 Vypracovanie zoznamu čiastkových cieľov –
REÁLNYCH, JEDNOZNAČNÝCH A
ZROZUMITEĽNÝCH
 Výber 2-3 najdôležitejších cieľov, o ktorých
splnenie sa bude klient snažiť v najbližšej
budúcnosti
usporiadanie nahromadených problémov
klienta do logických celkov, odstránenie „chaosu“

METÓDA D.I.T.O.R.
Autor - prof. Miron Zelina
 Metóda tvorivého riešenia problémov

D: definuj problém
I:
informuj sa, zháňaj čo najviac info o
probléme
T:
tvor riešenia
O: ohodnoť riešenia, vyber to najvhodnejšie
R:
realizuj riešenie
PRÍSTUP ORIENTOVANÝ NA
KLIENTA
Prístup založený na VYTVORENÍ VZŤAHU
TERAPEUT – KLIENT
 Základom vzťahu je:

DÔVERA V KLIENTA
ÚCTA KU KLIENTOVI AKO K ĽUDSKEJ BYTOSTI
KONGRUENCIA – OPRAVDIVOSŤ sociálneho pracovníka
KLIENT = CELOK, bio-psycho-sociálna jednotka
 Vytvorenie POZITÍVNEJ KLÍMY:
Sociálny pracovník je empatický a neodsudzujúci
spoločník, sprievodca, ktorý akceptuje klienta a
verí v jeho vlastný potenciál k pozitívnej zmene.


similar documents