Processorientering och fiskben

Report
Processkartläggning
Vad är en process?
Inom kvalitetsområdet betyder process en
serie sammankopplade aktiviteter som
upprepas och skapar värde för
någon/kunden.
Den har en väl definierad början och ett väl
definierat slut.
Källa: Bo Bergman
Så här är det:
Oavsett om man tror på ”processorientering” av sin
verksamhet eller inte…
…så finns processerna där; verksamheten är redan
”processorienterad”!
Man har två alternativ:
- Strunta i processerna och hoppas på det bästa.
- Försöka förstå processerna och styra/utveckla dem.
Tre vårdgivande modeller
Funktionsorienterad
Metafor:
Separata,
fokuserade “silos”
Processorienterad
Patientprocessorienterad
Metafor: Den magra
maskinen
Metafor: Den levande,
service inriktade
verksamheten
Verksamheten som
en process
Verksamheten efter
kundens process
Figur 1. Modeller för
vårdgivande
Källa: Fredrik Nilsson LTH
Kundbegreppet
Kund är den eller de som en organisation finns
till för, de som verksamheten vill skapa värde
för.
Det är inte begreppet i sig som är intressant utan
det förhållningssätt det uttrycker
Källa: Bo Bergman
En resa med fokus på resultatet
Behov
Hur
Process
Resultat
Sjukvårdens bild av patientprocessen
Vårdbehov
Första kontakt
Effekter/resultat
Bedömning
Diagnostik
Behandling
Uppföljning
Källa: ”Gör och lär ”Sveriges Kommuner och Landsting
Patientens bild av sammanhanget
Att komma in
Att komma igenom
Att få det man vill ha/behöver
De gav mig exakt den hjälp jag
ville ha (och behövde) exakt när
jag ville ha (och behövde) den
Källa: Memeologen/Qulturum
Syfte med kartläggningen
Varför gör vi det här?
• Skapa en gemensam bild
• Hitta strul/problem/risker
• Förebygga att fel/problem upprepas
• Utveckla hjälpverktyg/checklistor
• Utgå från kundens/patientens behov
• Ta reda på tidsåtgång i flödet för att se resursspill,
flaskhalsar etc
• Effektivisera/ändra/förenkla arbetssätt
• Klargöra ansvar och roller
Källa: Gör och lär
Metod .. gör så här
• Sätt samman en arbetsgrupp
Tvärprofessionell - tvärorganisatorisk
•
•
•
•
•
Bestäm vilken process ni ska arbeta med
Processen ska ha ett tydligt syfte utifrån ett kundbehov
Definiera var processen börjar och var den slutar
Gör en beskrivning av nuläget!
Kartlägg aktivitet för aktivitet individuellt – använd gula
post-it lappar och blädderblock
• Gör en gemensam karta i gruppen och tidsordna
aktiviteterna
• Identifiera problem/förbättringsområden
Verktyg
Bestäm flödets detaljnivå
Processen
F ö rs ta k o n ta k t
U p p fö ljn in g
B e d ö m n in g
Delprocesser
Aktiviteter
D ia g n o s tik
B e h a n d lin g
Bild: Patientens väg. Akutmottagningen Lasarettet Trelleborg
Analysera
Identifiera problem/förbättringsområden
• Behövs alla aktiviteter? Kan något tas bort utföras på
något annat sätt eller av någon annan?
• Vad kan gå fel? Finns det behov av t.ex. checklistor,
instruktioner?
• Var går det fel? Inom avdelningen eller mellan
avdelningar?
• Var dubbelarbetar vi? Vem ska göra vad?
• Var används för mycket tid? T.ex. väntetid, tidsspill
• Vilka aktiviteter skapar inte ett värde? Kan de tas bort?
Förbättringsmöjligheter
Hur skall den vara?
Redesign av flödet
Ta bort steg
Kombinera
steg
Modifiera
inflödet
Eliminera fel i
övergångar
Byt ut steg mot
sådana som ökar
värdet
Utveckla steg
genom samarbete
med andra
Byt ordning på
steg
Källa: Paul B Batalden
Flödessymboler
Start- och slutpunkt
Aktivitet
Beslut
Angiven riktning
Källa: Gör och lär
Fiskbensdiagram
Hjälper gruppen att:
– Identifiera
– Sortera
– Illustrera
– Skapa en gemensam bild av olika
orsaker till ett problem eller ett tillstånd
Svarar på frågor som…
• Vilka är de tänkbara orsakerna till..
• Varför har vi problem med…
• Vilka orsaker finns bakom …
Patient
Patient ej i tid
Läkare
Undersökningsrum ej
ledigt
Bm/ssk
Dr vet ej vem
Journal ej
som är
förberedd
inskrivande
bm/ssk
Väntar på pat från bm/ssk
Tolk ej beställd
Hittar ej journalen
Flödet vid
Journal ej
tillgänglig för sekr.
Pat hittar ej
preop.mottagning
Läkaranteckning
ej utskriven
Pat. kommer för sent
ner till
preop.mottagning
Op-program
klart 11.00
Sekreterare
Narkos
inskrivning
… att gå vidare
• Undersök om det finns ytterligare
bakomliggande orsaker
• Är problemet redan åtgärdat
• Är faktaunderlaget tillräckligt
• Vilka faktorer kan du påverka
Fiskbensdiagram - nätbaserat lärande
http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Natbaserat_larande/Forbattringsverktyg/

similar documents