Prezentace aplikace PowerPoint

Report
Stretnutie s dopravcami
GR ŽSR Odbor obchodu (O450)
Oddelenie marketingu dopravných služieb
Ing. Peter Šulko, PhD.
Strečno, 25.-26.04.2013
Oddelenie marketingu dopravných služieb:
 Zmluvné vzťahy s dopravcami
 Kancelária OSS
Stretnutie s dopravcami, Strečno, 25.-26.04.2013
Zmluvné vzťahy, dokumenty:
 zmluvy so ŽSR (GR O450),
 Sieťové vyhlásenie,
 od GVD 13/14 zmena skratky dopravcu  bude sa
odvíjať od značky prevádzkovateľa železničného
vozidla (VKM značky)
(cca 15 zmien, napr. LTE  LTESK, TRSS  TSSTT...)
www.urzd.sk  Interoperabilita
VEHICLE KEEPER MARKING CODE (VKM) vydáva EUROPEAN RAILWAY AGENCY (ERA)
Značka VKM musí byť napísaná na každom železničnom vozidle a je súčasťou 12-miestneho štandardného európskeho čísla
železničného vozidla a skratky kódu krajiny, v ktorej je železničné vozidlo registrované.
Stretnutie s dopravcami, Strečno, 25.-26.04.2013
Kancelária One-Stop-Shop (OSS):
 Čo to je,
 pre koho je,
 čo poskytuje,
 prečo využívať služby OSS,
 ciele OSS...
www.zsr.sk
 Železničná dopravná cesta  Marketing  One Stop Shop
Stretnutie s dopravcami, Strečno, 25.-26.04.2013
Štatistika:
 pomer zavedených vlakov GVD vs. ad-hoc v ND
cca 60 : 40
 denne „beží“ v OD cca 1600, v ND cca 600 vlakov
Stretnutie s dopravcami, Strečno, 25.-26.04.2013
Počty zavedených trás v ND kanceláriou OSS:
1400
1200
2013
1000
2012
800
2011
600
2010
400
2009
200
0
Stretnutie s dopravcami, Strečno, 25.-26.04.2013
Počty vydaných telegramov kanceláriou OSS:
700
600
2010 (2870)
500
2011 (3775)
400
2012 (3915)
300
2013 (1418)*
200
100
0
Stretnutie s dopravcami, Strečno, 25.-26.04.2013

TELEGRAMY od 15.04.2013:
Pridelenie kapacity pre objednávky medzinárodných
trás vlakov nákladnej dopravy bez mimoriadností v
radení kancelária OSS už nepotvrdzuje telegramom...
(proces redizajnu a systémového riešenia PIS)
Stretnutie s dopravcami, Strečno, 25.-26.04.2013
Legislatíva:
 v zmluve o PŽI sa dopravca zaväzuje rešpektovať a
dbať na dodržiavanie predpisov MI
 Vyhláška 351/2010 MDPT
...zaraďovanie vozidiel do vlaku, zostava vlaku,
prevádzkovanie a použitie HDV ...
...zodpovednosť je na prevádzkovateľovi dopravy
Stretnutie s dopravcami, Strečno, 25.-26.04.2013
Objednávka OSS:
 vyplnené sú len povinné údaje, zvyšok už nie
 potrebné uvádzať aj pobyty (kde, prečo, ako dlho)
 prekročenie normatívu dĺžky je potrebné uviesť
 korektnosť údajov v zmysle zamýšľaného radenia
 korektnosť údajov objednávky v zmysle predpisov
(nad rámec  treba požiadať)
 ...nakoniec je to len formulár, ktorý to dovolí
Stretnutie s dopravcami, Strečno, 25.-26.04.2013
Objednávka OSS:
 korektné vyplnenie skracuje čas potvrdenia
 väčšinou je vyplnené všetko a správne
 doplňujúce informácie – ich vyplnenie je výborné
 pri dlhšej odmlke sa staráte o stav objednávky
 absencia sťažností na prácu kancelárie OSS
 akceptácia termínov predkladania objednávok,
akceptácia poradovníka (fronty) pre vybavenie
Stretnutie s dopravcami, Strečno, 25.-26.04.2013
Zámery blízkej budúcnosti:
 redizajn objednávok v PIS (zníženie počtu, jednotnosť
údajov, interakcia, GUI, logika a kontroly)
 MET pre všetkých dopravcov
 elektronická objednávka vlastným SW dopravcu
(dátová výmena medzi MI a dopravcom?)
Stretnutie s dopravcami, Strečno, 25.-26.04.2013
Ďakujem Vám za pozornosť!

similar documents