Hodnotiaci štandard

Report
HODNOTIACI ŠTANDARD
ECVET „QUESTIONS AND ANSWERS“
Kompetencie
Kritériá
Zodpovedným a samostatným spôsobom poradiť novému alebo
pravidelnému zákazníkovi s cieľom dohodnúť sa na zvolenom účese
s prihliadnutím na jeho želania alebo požiadavky.
1.
Náležite zákazníka pripraviť na realizáciu účesu s prihliadnutím na
hygienické, zdravotné a bezpečnostné pravidlá a postupy.
1.
Zvolený výber účesu, ktorý
sa bude realizovať
Prispôsobený výber techník
v súlade so zvoleným účesom
Indikátory hodnotenia
1.
Dodržiavanie procesov nevyhnutných na identifikovanie
charakteristických vlastností vlasu.
1.
Otázky, pomocou ktorých je možné pochopiť želania
a preferencie zákazníka.
1.
Prezentované návrhy berú do úvahy potreby a charakteristiku
zákazníka.
1.
Výber techník, ktoré majú byť použité, zodpovedá
identifikovaným vlastnostiam vlasov zákazníka.
1.
Výber techník musí umožniť dosiahnutie očakávaného výsledku
(účes).
Berúc do úvahy dohodnutý účes vybrať techniky nevyhnutné na jeho
realizáciu.
Vykonať prípravu nevyhnutnú pre zvolený účes, nástroje, materiály, výrobky,
dodržiavať hygienické, zdravotné a bezpečnostné pravidlá.
1.
Správne umiestnenie a usadenie zákazníka s cieľom realizovať
vybraný účes
Zákazníka primeraným spôsobom a samostatne pripraviť na realizáciu účesu,
s prihliadnutím na bezpečnostné a hygienické opatrenia, ako aj opatrenia na
ochranu pri práci.
Použiť vhodné techniky zodpovedajúce štruktúre vlasu, očakávaniam
zákazníka, typu a stavu vlasu, morfologickej charakteristike a zvolenému
strihu.
Samostatne vykonať prípravu dohodnutého účesu, nástrojov, materiálov
a prípravkov s prihliadnutím na bezpečnostné a hygienické opatrenia, ako aj
opatrenia na ochranu pri práci.
1.
Správna príprava nástrojov, materiálov a výrobkov
1.
Zákazník je usadený spôsobom, ktorý umožňuje
kaderníkovi pracovať ergonomickým spôsobom .
1.
Ochranné pomôcky zodpovedajúce bezpečnostným
a hygienickým normám boli pre zákazníka správne zvolené.
1.
Zákazník je vybavený primeranými ochrannými pomôckami
(zástera, plášť atď.).
1.
Výber zodpovedá nástrojom potrebným na realizáciu
zvoleného účesu.
1.
Výber zodpovedá všetkým materiálom potrebným pre
pracovisko.
1.
Výber zodpovedá všetkým výrobkom potrebným pre zvolený
účes.
1.
Vykonanie overenia správneho fungovania nástrojov
a materiálov.
1.
Vykonanie overenia dobrého stavu hygieny materiálu.
1.
Pracovisko je zorganizované spôsobom, že uľahčuje použitie
nástrojov, materiálov a výrobkov.
1.
Pri realizácii všetkých aktivít sa dodržiavajú bezpečnostné
a hygienické normy.

similar documents