Přezkumy OOP

Report
Přezkumy OOP krajským úřadem
příklady
OOP Pec pod Sněžkou
• Zrušeny tyto části:
- Část textu: „Vzhledem k významu místa v Krkonošském
národním parku a jeho ochranném pásmu je nutné, aby
veškeré projektové dokumentace byly zpracovány výhradně
autorizovanými architekty.“,
Důvod zrušení: V čem zpracovatel Územního plánu Pec pod
Sněžkou spatřoval uvedenou účelnost, když v návrhu
územního plánu stanovil, že veškeré projektové
dokumentace budou zpracovány výhradně autorizovanými
architekty s odkazem na ustanovení § 17 písm. d) a § 18
písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
však z předložených materiálů nevyplývá.
-v textové části – textu: „Zařazení lokality do režimu
……….vylučuje uplatnění zjednodušeného
územního řízení (§ 95 stavebního zákona), jakož i
vydání územního souhlasu (§ 96 stavebního
zákona). Pro provedení záměrů v územích
zelených a žlutých lokalit nelze užít ustanovení §
103 a § 104 až 108 stavebního zákona, a to ani za
předpokladu, že takový postup dle podmínek
stanovených stavebním zákonem charakter
záměru umožňuje.“,
Důvod zrušení: obsahové náležitosti územního
plánu stanoveny zejména § 43 stavebního
zákona a dále zpřesněny § 13 vyhlášky
a přílohou č. 7 k této vyhlášce. Vyloučení
uplatnění zjednodušujících postupů
v následných řízeních vedených stavebním
úřadem při umisťování a povolování staveb ve
výše citovaných ustanoveních obsažena
nejsou.
- Zrušení ustanovení „Vzhledem k charakteru území
mají v umisťování zvláštní postavení bytové domy.
Na základě celkového fungování území je jejich
výstavba v podstatě nežádoucí a budou
povolovány zcela výjimečně a pouze v územích a
plochách v přímé vazbě na celoroční horizontální
dopravu. Pro takovou výstavbu bude nutné
souhlasné stanovisko Zastupitelstva města Pec
pod Sněžkou ve smyslu ustanovení § 136 odst. 2
správního řádu.“
Důvod: podle § 136 odst. 2 správního řádu mají postavení
dotčených orgánů územně samosprávné celky, jestliže se
věc týká práva územního samosprávného celku na
samosprávu. Obecně lze říci, že ustanovení § 136 odst. 2
správního řádu je v případě územních samosprávných celků
vůči § 27 správního řádu subsidiární, tzn., že územní
samosprávné celky mají postavení dotčených orgánů jen
tehdy, pokud nemají postavení účastníků řízení. V daném
případě, kdy se jedná o umisťování bytových domů, bude
v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 písm. b) stavebního
zákona obec, na jejímž území má být požadovaný záměr
uskutečněn, mít postavení účastníka územního řízení, a
dotčení práva územně samosprávného celku na
samosprávu tak nelze předpokládat.
- Další části územního plánu obsahující způsob regulace
na principu tzv. regulačního vzorce,
- Jedná se o tzv. regulační vzorec založený na výpočtu
prostřednictvím software s tím, že ač podmínky
zůstávají stejné, mění se tzv. potenciál využití území
(dochází k postupnému „naplňování naplňování
předpokládaného rozvoje a další výstavba není možná,
pokud jsou rozvojové záměry naplněny. Jedná se proto
o naprosto běžný způsob regulace zástavby v řešeném
území v souladu s výše citovaným ustanovením přílohy
č. 7 s požadavkem na obsah územního plánu, byť je
v daném případě stanoven formou netradiční,
neobvyklou – regublinou.“
Důvod: MIMO JINÉ - v daném případě mechanismus nástroj (počítačový program) průběžně (v čase) mění
stanovená pravidla. V konstrukci regulačních bublin
připouští zablokování (znemožnění) umístění záměru
na pozemek, který je součástí plochy pro konkrétní
využití s odkazem na to, že jiné stavby nebo záměry
uvažované nebo realizované na sousedních pozemcích
vyčerpaly potenciál daného území, resp. zablokovaly
využití tohoto pozemku pro daný účel. Podle
stavebního zákona tak způsob regulace území musí být
po celou dobu platnosti územního plánu neměnný,
neboť měnit se může pouze zákonem stanoveným
způsobem.
Důvod – pokračování:
- Argumentace stavebního úřadu při územním
řízení je založena na tiskovém výstupu
(www.regublina.cz), který si pro svoji potřebu
opatřil.“
- Jak z výše uvedeného vyplývá, vychází tak způsob
regulace obsažený v Územním plánu Pec pod
Sněžkou z principu volné soutěže v čerpání
potenciálu území, lidově řečeno „kdo dřív přijde,
ten dřív mele“.
Důvody – pokračování
- Podle ustanovení § 90 odst. 1 stavebního zákona
tak stavební úřad sám posuzuje a v odůvodnění
územního rozhodnutí zdůvodňuje podle
ustanovení § 68 odst. 3 správního řádu mimo jiné
i soulad záměru s vydanou územně plánovací
dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování.
To vyžaduje volné správní uvážení konkrétního
stavebního úřadu nad konkrétní žádostí.
Důvody – pokračování: Vymezení zastavitelných ploch
v územním plánu a stanovení jednoznačných mantinelů
územního rozvoje musí dávat vlastníkům pozemků
a budoucím investorům jasný signál a jistotu jejich
následně vynaložených investic. V souvislosti s výše
citovaným je nezbytné připomenout, že jednotlivé
podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití musí poskytovat jednoznačnou a srozumitelnou
instrukci pro rozhodování stavebních úřadů i pro
rozhodování jiných správních úřadů, aniž by takové
podmínky připouštěly pochybnosti při jejich aplikaci.
OOP – ÚP Rokytnice v OH
• Zrušeny část ÚP s funkčním využitím konkrétního
pozemku, který byl v původní ÚPD určen k
zastavění a novým ÚP změněn jako
„nezastavitelná plocha zeleně uvnitř zastavěného
území“ bez možnosti výstavby.
Důvody zrušení: Nezdůvodněné přerušení
kontinuity předchozí koncepce využití pozemků,
opírá se o judikaturu soudu ze 30.5.2013 s.zn.
30A 3/2013-113 a dále judikaturu z 19.2.2014
s.zn. 30A 83/2013-33.
Důvody – pokračování: I přes koncepční charakter
opatření obecné povahy musí být z jeho odůvodnění
zřejmé, proč a na základě jakých podkladů k určité
změně funkčních ploch dochází, a to bez ohledu na to,
o jakou změnu funkčních ploch se jedná.
Základní odůvodnění změny funkčního využití musí být
v opatření obecné povahy obsaženo vždy, bez ohledu
na to, zda k takové změně byly uplatněny námitky či
připomínky. Pořizovatel územního plánu musí znát
navrhované změny a důvod změn musí řádně
odůvodnit způsobem odpovídajícím požadavkům
stavebního zákona a správního řádu.
Důvody – pokračování:
Lze jistě rozumět tomu, že ne každé části územního plánu
bude v jeho odůvodnění věnována stejná pozornost. Určitá
řešení však vyžadují pečlivé odůvodnění vždy a mezi ně zcela
zákonitě patří právě změny, které se dotýkají vlastnických práv
dotčených subjektů chráněných ústavním pořádkem. Uplatní-li
fyzická či právnická osoba proti navrhované změně ve
funkčním využití jejího pozemku námitky, není pochyb o tom,
že v takovém případě musí být rozhodnutí o nich odůvodněno
ve směru ke konkrétním pozemkům. Pokud však daný subjekt
v průběhu pořizování územního plánu neuplatní námitku proti
řešení územního plánu, není třeba odůvodňovat změnu ve
vztahu ke konkrétnímu pozemku, ale musí se spokojit
s odůvodněním směřovaným pouze k ploše, v níž se jeho
pozemek nachází.
OOP – Územní plán Ostravy
• Zrušení části ÚP v části „11.1.1 Přechodná ustanovení
V zahájených správních řízeních, která zohledňují
Územní plán města Ostravy *1994, schválený dne
5. 10. 1994 usnesením Zastupitelstva města Ostravy č.
778/M, vydaný obecně závaznou vyhláškou č. 3/1994
Rady města Ostravy, ve znění schválených a vydaných
změn a provedených úprav, a která nebyla pravomocně
ukončena přede dnem účinnosti opatření obecné
povahy, jímž je vydán ÚPO, bude postupováno podle
Územního plánu města Ostravy *1994.“
Důvody: Nemožnost využít přechodného ustanovení
v opatření obecné povahy tímtéž způsobem, jako v právním
předpise, krajský úřad odůvodňuje tím, že opatření obecné
povahy a potažmo i územní plán nemá normativní povahu
co do věcného řešení, ale co do okruhu adresátů (opatření
obecné povahy je aktem s určitým předmětem a neurčitým
okruhem adresátů), tzn. že nepůsobí na právní vztahy a
není nadáno toutéž působností, jako právní norma. Územní
plán neobsahuje právní normy, které by měly hypotézu a
dispozici, a stanovily tak podmínky, za kterých má určitý
okruh osob právo nebo povinnost. Územní plán stanoví
urbanistickou koncepci konkrétně vymezeného území,
kterou popíše a vyjádří prostřednictvím jasných a
konkrétních regulativů.
Důvody – pokračování:
O normativní povaze věcného řešení (předmětu)
územního plánu můžeme hovořit až ve chvíli,
kdy správní orgán vydá rozhodnutí, jehož je
územní plán podkladem, a jehož adresátům
tak vznikají (nebo jsou deklarována) určitá
práva nebo povinnosti.
Důvody – pokračování:
Regulace území obsažená v územním plánu je podkladem
správního rozhodnutí, a teprve až tímto rozhodnutím
dochází k její aplikaci a působení na konkrétní právní
vztahy prostřednictvím založení práv nebo povinností.
V tuto chvíli se však nejedná o účinky („působení“)
opatření obecné povahy, ale o právní moc
individuálního aktu. Zatímco tedy rozsah použití právní
normy je determinován její působností, u opatření
obecné povahy tomu tak není.
Důvod – pokračování:
Tím, že územní plán nemůže obsahovat právní normy,
prostřednictvím kterých by svěřil neurčitému okruhu
osob práva a povinnosti a působil tak přímo na právní
vztahy, je vyloučeno v jeho případě hovořit o jeho
působnosti nebo retroaktivitě. Procesní normy
stavebního zákona i správní řád sice operují s pojmy,
jako je platnost a účinnost opatření obecné povahy, ty
však nelze zaměňovat s určením časové působnosti,
která je definicí rozsahu možné realizace a aplikace
právní normy.
Důvody – pokračování:
Zákon neumožňuje, aby územní plán obsahoval
ustanovení, kterým upraví jeho vztah
s územním plánem dosavadním. Zákon
upravuje použití územního plánu jakožto
podkladu i jeho platnost a účinnost. Samotný
územní plán nemůže obsahovat takové
ustanovení, kterým se dostane s přechodným
ustanovením do rozporu.
OOP – ÚP Dobrá Voda u Hořic
Po zrušení části územního plánu Dobrá Voda u
Hořic krajským úřadem v přezkumném řízení
započalo Zastupitelstvo obce Dobrá Voda u
Hořic práce na pořízení změny č. 1 územního
plánu Dobrá Voda u Hořic. Z důvodu ochrany
území dotčeného změnou č. 1 předmětné
územně plánovací dokumentace, vydalo Z.O.
D.V. u H. územního opatření o stavební
uzávěře.
Zrušení celého územního opatření o stavební
uzávěře
Důvod: Na místo odůvodnění vydaného opatření
(k němuž navíc byly podány námitky) bylo
toliko uvedeno např., že „…z důvodu zamezení
nekoordinované výstavby na tomto území
rozhodlo Z.O. D.V. u H. o vyhlášení územního
opatření o stavební uzávěře. ..“ –
nepřezkoumatelnost.
Podnět na zrušení OOP – ÚP Zábrodí
• ??

similar documents