Drop fúzatý - Katedra krajinnej ekológie

Report
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Katedra krajinnej ekológie
Drop fúzatý (Otis tarda) a
jeho výskyt a ochrana v
CHVÚ Sysľovské polia
2013/2014
Bc. Katarína Škulová
1. Mgr EPaM
• čeľaď dropovité (Otitidae), rad žeriavotvarých (Gruiformes)
• patrí medzi najťažšie lietajúce vtáky sveta
• celosvetovo ohrozený – klasifikovaný ako zraniteľný, v európskom meradle – ohrozený,
podľa červeného zoznamu je na území Slovenska zaradený do kategórie kriticky
ohrozených druhov
• zaradený do prílohy II (Prísne chránené druhy živočíchov) Dohovoru o ochrane voľne
žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Bernská konvencia)
do prílohy I Smernice 79/409/EEC o ochrane voľne žijúcich vtákov (Birds
Directive)
do príloh I (Ohrozené sťahovavé druhy) a II (Sťahovavé druhy, ktoré majú byť
predmetom dohôd) Dohovoru o ochrane sťahovavých voľne žijúcich
živočíchov (Bonnská konvencia)
do prílohy II Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi
voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Washingtonská konvencia, CITES)
• spoločenská hodnota 4315,20 €
Výskyt na Slovensku
• kedysi charakteristický a pomerne
hojne rozšírený druh
• na začiatku 20. storočia žilo
u nás okolo 2400
• v roku 1947 sa počet dropov
odhadoval na 500 jedincov
• súčasnosť – 2,5 (0 - 5) – priemerný
počet hniezdiacich párov
Biologické a ekologické nároky
• drop fúzatý vyžaduje otvorenú a pomerne rovinatú krajinu stepného charakteru
• preferuje poľnohospodársku krajinu, často obilné polia, hoci je tento biotop len
náhradným
• zimoviskami sú väčšinou poľnohospodárske plochy s lucernou alebo repkou
• hniezdi na zemi, na miestach s obnaženou pôdou, v kultúrnej krajine najmä v obilných, v
lucernových alebo v hrachových monokultúrach
• drop fúzatý je pomerne náročný druh na pestrosť potravných zložiek
• hlavnú časť potravy tvorí hmyz (kobylky, húsenice, chrobáky, motýle), no príležitostne aj
drobné stavovce (hlodavce a mláďatá vtákov hniezdiacich na zemi)
• na jeseň a v zime sa drop živí najmä ozimnými obilninami a kapustovitými rastlinami
(Brassicaceae), zvlášť ich semenami nájdenými po zbere na nezoraných strniskách
Správanie
• drop fúzatý je extrémne plachý živočích, málo prispôsobivý zmenám prostredia
• väčšinu roka žije v kŕdľoch oddelených podľa pohlavia, až počas toku, ktorý sa
začína v druhej polovici marca a môže trvať až do júla, sa kŕdle rozpadávajú
Faktory ohrozenia
• straty biotopov
• poľnohospodársky manažment
• vyrušovanie človekom
• predátori
• elektrické vedenia a iné nepôvodné bariéry
• pesticídy
• nelegálne poľovanie
Opatrenia na zlepšenie stavu alebo odstránenie príčin ohrozenia
• zapracovať podmienky ochrany dropa a jeho biotopov do poľnohospodárskej politiky štátu
• vytvoriť legislatívne prostredie pre výkup a prenájom kľúčových území, nevyhnutných pre
prežitie dropa a pre vyplácanie náhrad za úpravu ich manažmentu
• uplatňovať medzinárodné dohody a konvencie týkajúce sa ochrany dropa fúzatého a jeho
biotopov
• uplatňovať zákaz poľovania na dropa fúzatého
• zabezpečiť ochranu a manažment hniezdisk dropa fúzatého
• zlepšovať kvalitu biotopov pre dropa fúzatého a predchádzať izolácii a fragmentácii jeho
populácií
• zabezpečiť medzinárodnú spoluprácu v monitoringu hniezdiacich a zimujúcich populácií
dropa fúzatého
• výchova a spolupráca s verejnosťou
Navrhované opatrenia pre dosiahnutie stabilného trendu populácie Otis tarda a
zvýšiť početnosť jeho populácie o 50% (Program starostlivosti chráneného
vtáčieho územia Sysľovské polia 2010 - 2019):
• každoročne zabezpečiť výskum a monitoring Otis tarda, vyhodnocovať priaznivý stav
populácie a priaznivý stav biotopov Otis tarda v CHVÚ
• každoročne strážiť tokaniská, nocoviská a zimoviská Otis tarda
• pripraviť a presadzovať agroenvironmentálne schémy
• v prípade potreby každoročne vykonávať zimné prikrmovanie
• zabezpečiť manažment na pozemkoch vykúpených v rámci projektu
LIFE 05NAT/SK/000115 “Ochrana dropa fúzatého na Slovensku“
CHVÚ Sysľovské polia
• vyhláška 234/2006
• Chránené vtáčie územie Sysľovské polia sa vyhlasuje na účel zachovania biotopov
druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov dropa
fúzatého, husi bieločelej, husi siatinnej, sokola červenonohého a zabezpečenia
podmienok ich prežitia a rozmnožovania
• zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany
vykonávanie akejkoľvek hospodárskej činnosti v okruhu 150 metrov od hniezda
dropa fúzatého
vjazd a státie s motorovým vozidlom alebo snežným skútrom
pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka, náučného chodníka alebo
cyklotrasy
aplikovanie herbicídov od 15. apríla do 30. júna, ...
• výmera 1 772,9431 ha
• v súčasnosti je územie posledným pravidelným hniezdiskom dropa fúzatého v počte
do 10 hniezdiacich sliepok
• posledné hniezdenie bolo zaznamenané v roku 2005, v ďalšom období boli rozorané
úhorové plochy a vysádzané pre dropa nevhodné kultúry, čo spôsobilo zastavenie
reprodukcie dropov v CHVÚ
• po roku 2005 je zaznamenávaný už len pravidelný zimný výskyt pomerne vysokého počtu
vyše 160 - 300 jedincov dropov
Projekty
• CHVUSP- P1: Stabilizácia populácie Otis tarda
2010-2019
štátny rozpočet - 31 750 €
• návrh špecifického agroenvironmentálneho opatrenia do Programu rozvoja vidieka SR
pre programovacie obdobie 2014 – 2020 v CHVÚ Sysľovské polia za účelom ochrany
dropa fúzatého (Otis tarda) a tvorby jeho biotopov
• LIFE 05NAT/SK/000115 Ochrana dropa fúzatého na Slovensku
• s podporou programu LIFE bolo dovedna realizovaných 14 projektov (od roku 1992),
ktoré prispeli k ochrane Dropa fúzatého
Zdroje
Chavko, J., Kaňuch, P., Chobot, J., Vongrej, D., Urban, P., 2000. Program záchrany
chráneného kriticky ohrozeného druhu drop fúzatý Otis tarda Linnaeus, 1758. Banská
Bystrica, 2000. Štátna ochrana prírody SR
Chavko, J., Maderič, B. at al., 2009. Program starostlivosti chráneného vtáčieho územia
sysľovské polia 2010 – 2019. Ochrana dravcov na Slovensku – RPS, Slovenská ornitologická
spoločnosť/BirdLife Slovensko, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Banská
Bystrica.
http://jaspi.justice.gov.sk/jaspidd/vzory/008579Pr32.pdf, 4.12.2013
www.sopsr.sk
www.dropy.sk
Ďakujem za pozornosť!

similar documents