Zařazení dokumentu

Report
ZAŘAZENÍ PUBLIKACE DO
SPRÁVNÉHO DRUHU
DOKUMENTU
ASEP/RIV
KDE NALEZNU INFORMACE O ZAŘAZENÍ DOKUMENTU?
RIV – Popis údajů RIV pro rok 2010
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=986
(pdf dole)

ASEP – v manuálu – Typy publikací ASEP a RIV
http://www.iach.cz/knav/manual/manual.htm


Přístup k nápovědě z formulářů ARL
DRUHY VÝSLEDKŮ V





I. Kategorie – Publikace
J = článek v odborném periodiku
B = odborná kniha
C = kapitola resp. kapitoly v odborné knize
D = článek ve sborníku
RIV
II. Kategorie – Patenty
Jedná se o ochranu výsledků podle patentového práva. Netýká se utajovaných skutečností,
obchodních tajemství apod.
P = patent
III. Kategorie – Aplikované výstupy
Z = poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno
F = výsledky s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor)
G = technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek)
H = poskytovatelem realizované výsledky (výsledky promítnuté do právních předpisů a norem, do
směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušeného
poskytovatele)
N = certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným
obsahem
R = software
V = výzkumná zpráva obsahující utajované informace
IV. Kategorie – Ostatní výsledky
A = audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty
M = uspořádání (zorganizování) konference
W = uspořádání (zorganizování) workshopu
E = uspořádání (zorganizování) výstavy
O = ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledku.
V případě druhu výsledku = O se nevyplňují žádné další údaje specifikující blíže výsledek, které se
vyplňují v závislosti na druhu výsledku.
PŘÍKLADY
OD VÁS ANEB CO VÁS TRÁPÍ:
ZAŘAZENÍ NEKROLOGU
J NEBO O ???

Z ODBORNÉHO ČASOPISU.
Definice typu J:
„ Jedná se o celé texty prací s členěním podle požadavků
vydavatelů periodika na strukturu vědecké práce
(nejčastěji souhrn, úvod, literární přehled, materiál a
metody, výsledky, diskuse, závěr) s obvyklým způsobem
citování zdrojů, event. s poznámkovým aparátem, nikoliv
pouze články informativního charakteru, ediční
materiály, opravy nebo abstrakta či souhrny, byť
publikované v odborném periodiku. Článkem v odborném
periodiku není abstrakt vědeckého příspěvku.“


Podívat se, jestli je výsledek ve WOS, popř. jaký typ
dokumentu je tam uveden.
Pokud nelze zařadit do J, můžeme ho poslat jako
O-ostatní.
RECENZE??? PATŘÍ





RECENZE DO
RIV?
Patří sem recenze vědecky analyzující původní literární dílo.
Nepatří sem recenze, která pouze upozorňuje na vydanou
publikaci a má informační charakter.
ASEP - zůstane typ dokumentu zachován (R1, R2).
RIV - neeviduje samostatně tento druh výsledku.
Pokud bude výsledek označen pro zařazení do RIV, je možno
vybrat typ dokumentu buď jako O-ostatní, nebo J - článek v
periodiku (R1), nebo C-kapitola v knize (R2).
Do RIV se posílají recenze, které mají charakter odborného
článku nebo kapitoly v odborné knize.
PŘ. OHODNOCENÉ
RECENZE TYPU J

Modrý RIV

Oranžový RIV
WORKING PAPER???
(PRACOVNÍ, PODKLADOVÁ STUDIE)
V databázi máme několik
zařazení working papers:
různých
způsobů
monografie (B - sysno 0043983)
 kapitola v monografii (M – sysno 0094973)
 výzkumná zpráva (V – sysno 0342892)
 časopis (J - sysno 0039382)

PŘÍSPĚVEK ZE SBORNÍKU
ECCE HOMO: IN MEMORIAM JAN FRIEDRICH
POD JAKÝ DRUH DOKUMENTU ZAŘADIT PŘÍSPĚVEK???
Jedná o sborník z konference?


Ne
Poté to může být M (RIV kód C) - Patří sem kapitola v
knize, úvod nebo doslov knihy, ediční poznámka, článek
či příspěvek v nekonferenčním sborníku, heslo v
encyklopedii.
Zařazení do RIV
„Kapitola nebo kapitoly v odborné knize v případě, kdy
celá kniha má jen editora a každá kapitola má
samostatného autora nebo autorský kolektiv.“
AUTOR PŘISPÍVÁ VE VÍCE KAPITOLÁCH.
ZAŘADIT JAKO KNIHU NEBO JAKO
JEDNOTLIVÉ KAPITOLY???
 Pokud
není autor kapitoly zároveň autorem
či editorem celého díla, uveďte jednotlivé
kapitoly jako druh M zvlášť, viz definice
v manuálu: „Kapitola nebo kapitoly v
odborné knize v případě, kdy celá kniha má
jen editora a každá kapitola má
samostatného autora nebo autorský
kolektiv.“
PATŘÍ PŘÍSPĚVEK Z KONFERENCE
NA CD DO RIV???

Podle definice v Metodice RIV musí článek ve sborníku
splňovat následující kritéria, aby mohl byt hlášen do RIV:
„Článek ve sborníku prezentuje původní výsledky výzkumu,
který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor
členem. Článek má obvyklou strukturu vědecké práce a s
obvyklým způsobem citování zdrojů (nikoliv abstrakt) a je
zveřejněný ve sborníku.
Sborníkem je recenzovaná neperiodická publikace, vydaná u
příležitosti pořádané konference, semináře nebo sympozia a
má přidělen ISBN kód, obsahuje samostatné stati různých
autorů, které mají většinou nějaký společný prvek nebo
příbuzné téma, nikoliv ale pouhé abstrakty.“

Není tedy rozhodující forma zveřejnění,
ale splnění těchto podmínek.
ČLÁNEK S ISSN, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ
INTERNETOVÉHO ČASOPISU???
Jak doporučujete zadat článek, který je součástí internetového časopisu - má ISSN,
které není v žádné databázi ani na seznamu recenzovaných periodik. Autor by ho však
chtěl mít v ASEPu. Je to možné poslat do RIV?


Odborným periodikem je vědecký časopis, který je recenzován, je vydáván jako
periodická publikace v tištěné nebo elektronické podobě a má přiděleno ISSN.
Články v odborném periodiku se člení na:
Jimp – článek v odborném periodiku, který je obsažen ve WOS s příznakem „Article“,
„Review“, „Proceedings Paper“ nebo „Letter“, a je publikován v periodiku, jehož impakt
faktor je v databázi JCR.
Jneimp – článek v odborném periodiku, který je v ERIH nebo Scopus.
Jrec – článek v odborném periodiku, které je zařazeno v Seznamu neimpaktovaných
recenzovaných periodik vydávaných v ČR.

Do ASEP: Zapsat jako J, do elektronické adresy ve formulářích ARL
zkopírovat link.

Do RIV:
Pokud nesplňuje tyto podmínky RIV, bude výsledek z hodnocení
vyřazen.
KNIHA ČI SBORNÍK???
NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ, M. (2010): THE LOCAL ELITE AT CHOTĚBUZ-PODOBORA
(CZECH REPUBLIC) FROM ZOOARCHAEOLOGICAL AND ARCHAEOLOGICAL
PERSPECTIVES. VIAS, 3, 31 -- 38, VIENNA (CELKOVÝ POČET STRAN 128 PP. ISBN:
978-3-200-01895-2.

Pokud je Nývltová Fišáková editorka nikoliv autorka a chceme tento
výsledek do RIV, může se tam dát pouze jako kapitola z knihy, jejíž
část napsal náš autor.

Jako odbornou knihu můžeme výsledek zapsat pouze v případě, že na
knize pracoval jeden autor nebo tým autorů.

Článek ve sborníku by to byl v případě, že byl sborník vydán k nějaké
konferenci.

I. Kategorie - Publikace RIV
B = odborná kniha
C = kapitola resp. kapitoly v odborné knize
D = článek ve sborníku
DO JAKÉHO TYPU PUBLIKACÍ ZAŘADIT STUDII, ZPRACOVANOU
NA ZÁKLADĚ SMLOUVY MEZI MZV A NAŠÍM ÚSTAVEM V
ROZSAHU


88 STRAN.
Odborná kniha? Má více jak 50 str.? Byla vydaná v
nakladatelství s vědeckou redakcí a recenzovaná
alespoň jedním obecně uznávaným recenzentem z
příslušného oboru (mimo Vaše pracoviště )? Má kniha
přidělen kód ISBN nebo ISMN a je povinný výtisk
registrován v NK ČR?
A tak dále viz metodika RIV.
Odbornou knihou je např. monografie, vědecky
zpracovaná encyklopedie a lexikon, kritická edice
pramenů, kritická edice uměleckých materiálů
doprovázená studií, kritický komentovaný překlad
náročných filosofických, historických či filologických
textů doprovázený studií, vědecky koncipovaný jazykový
slovník a odborný výkladový slovník, kritický katalog
výstavy apod., pokud splňují uvedená formální kritéria.
PATŘÍ DO ASEP/RIV PŘÍSPĚVEK V ROČENCE?
J - Článek v odborném periodiku.
 Patří sem článek ve vědeckém časopise, v ročence, v
periodickém sborníku (např. Working Papers, Annual
Reviews of..., Advances in...), dále konferenční
příspěvek v plném znění, pokud byl publikován v
časopise včetně zvláštního čísla časopisu věnovaného
pouze konferenci, v tištěné nebo elektronické
podobě.


Do RIV lze zařadit, pokud bude splňovat podmínky
uvedené v metodice RIV.
Děkuji
za pozornost.
K. Durecová

similar documents