Mette Højby

Report
Affaldskampagne 2014 sortering og bortskaffelse af affald
Mette Højby
Hedensted Kommune
Hvorfor lige affald?
Fokus på landsplan – genanvendelse %
En del af vores tilsyn – udvikling af tilsynet
Kompetenceudvikling
Ændret dagrenovationsordning
Ændret erhvervsaffaldsordning
Problem og mål
Problem: Virksomheder sorterer ikke i
tilstrækkelig grad og kan ikke dokumentere
korrekt bortskaffelse af affald
Mål: At sikre korrekt sortering og bortskaffelse af
affald
Målgruppe
Både industrivirksomheder og landbrug
Hvorfor?
Fælles retning og tilgang for kommunens virksomheder
Tværfagligt samarbejde
Udnytte kompetencer på tværs
Landbrugsteam har affaldssager i det åbne land
Mål
Kortsigtet mål:
• Oplysning om affaldssortering og bortskaffelse
• Gennemgå brochure/skema på 50
virksomheder
• Sikre korrekt sortering og bortskaffelse
• Evaluere på affaldsfraktioner som blev
håndteret forkert
• Kan vi bruge oplysninger til noget?
Mål
Lang sigt:
• At virksomhederne sorterer større fraktioner
fra brændbart affald til genanvendelse,
frasorterer affald til specialbehandling og
deponi
• At de kender reglerne og følger disse
• At reducere antallet af håndhævelserne
omkring affald på tilsynene.
Tidsplan
• Opstart af kampagne: uge 5 2014.
• Udarbejdelse af brochure til hhv. landbrug og
industrivirksomheder: uge 5 – 11 2014
• Udarbejdelse af plan for tilsynskampagnen: Uge 5 – 11
2014
• Opdatering af hjemmeside: Uge 12
• Miljøtilsyn på landbrug: uge 12 – 52
• Miljøtilsyn på industrivirksomheder: uge 12 – 52
• Opgørelse af resultater: Uge 4 2015
• Evaluering af resultater, herunder inddragelse af
interessenter: Uge 6 2015
Materiale til kampagnen
•
•
•
•
•
•
Kampagneplan
Brochure til landbrug
Brochure til industrivirksomheder
Tekst til varslingsbrev og rapportskabelon
Tekst til hjemmeside
Orientering af politisk udvalg
Kommunikation
Mål for kommunikation:
• At virksomhederne er forhåndsinformeret om kampagnen
• At signalere vigtigheden ved korrekt sortering og
bortskaffelse i forhold til miljøeffekten
Målgruppe for kommunikation:
• Ejere og medarbejdere på landbrug og
industrivirksomheder i kommunen
• Driftsafdelingen i kommunen, som står for genbrugspladsen
og andre affaldsordninger
• Teknisk Udvalg – generel orientering
Kommunikation på tilsynet
På tilsynet skal formålet med kampagnen
kommunikeres tydeligt:
• Vi vil sikre større viden om sortering og
genanvendelse af affald.
• Det er væsentligt at affaldet kan genanvendes
for at bevare vores miljø
• Mængden af genanvendt affald fra
virksomheder skal øges.
Kommunikation om tidsplan
• Orientering på Teknisk Udvalg sker på april mødet
• Orientering om kampagne via varslingsbrev samt
tilsynsrapport sker i forbindelse med tilsynet
• Orientering via hjemmeside sker uge 12
• Orientering om evaluering/resultat sker på Teknisk
Udvalg marts møde 2015
• Orientering om evaluering/resultat sker på
afdelingsmøde marts 2015
• Orientering om evaluering/resultat til offentligheden
sker via hjemmesiden i marts 2015.
Evaluering
• Blev kampagnens mål nået?
• Blev kampagnen gennemført med de
planlagte ressourcer?
• Var tidsplanen realistisk?
• Hvilke læringspunkter kan videreføres til
næste kampagne?
• Hvad er den gode historie om kampagnen?
Foreløbig erfaringer
• Rigtig god dialog
• Der er interesse for at gøre det rigtigt
• Snakker om hvad de skal gøre anderledes
• Snakker om hvad de kan gøre bedre
• Vi får spørgsmål med hjem
Erfaringer fortsat
• At skelne mellem forbrændingsegnet og
genanvendeligt
• Dagrenovation – hvad er det?
• Genbrugsstationen kontra privat indsamling
• Regler for afbrænding af affald
• Fraktioner som har medført spørgsmål:
bigbags, byggeaffald, eternit, spraydåser, pap,
plastdunke
Temadag affald
• Byt arbejdsplads med dine kollegaer på
genbrugspladsen

similar documents