Prístupové siete - Internet pro všechny

Report
Prístupové siete
Ing. Juraj Michňa
podpredseda
Telekomunikačný úrad SR
Úvod
Frekvenčné pásma
• 2,4 GHz
• 3,5 GHz
• 10 GHz
• Iné
Frekvenčné pásmo 2,4 GHz
Telekomunikačný úrad SR v tomto frekvenčnom pásme
vydal všeobecné povolenie č. VPR 1/2001 v znení
zmeny č.1. V tomto VPR bol zjednodušený proces
legalizácie prevádzky rádiových zariadení RLAN.
Podmienkou je povinnosť registrácie prevádzky.
V súčasnej dobe TÚ SR eviduje niekoľko sto
registrovaných prípadov prevádzky RLAN.
Dôvod: snaha zamedzenia vzniku nežiaduceho rušenia.
Frekvenčné pásmo 3,5 GHz
Telekomunikačný úrad SR v tomto frekvenčnom pásme
realizoval v máji 2005 výberové konanie na pridelenie
frekvencií.
Výberového konania sa zúčastnilo 16 záujemcov.
V súčasnej dobe poskytujú služby širokopásmového
prístupu v tomto frekvenčnom pásme:
- WiMAX Telecom Slovakia, sr.o. (4 x 7 MHz)
- GTS Slovakia, a.s. (2 x 7 MHz)
- SWAN, a.s. (2 x 7 MHz)
Frekvenčné pásmo 3,5 GHz
• WiMAX Telecom Slovakia, s.r.o. poskytuje služby v 90
lokalitách SR.
• GTS Slovakia, a.s. poskytuje služby v 47 lokalitách SR.
• SWAN, a.s. poskytuje služby v 107 lokalitách SR.
Keďže boli frekvencie pridelené vo výberovom konaní, úrad
neuvažuje nad ich prideľovaním „tretím osobám“ v tzv.
nevyužívaných lokalitách SR. Nevylučuje však dohodu s
existujúcimi držiteľmi individuálnych povolení na
používanie predmetných frekvencií.
Frekvenčné pásmo 10 GHz
Vo frekvenčnom pásme 10 GHz (10 150 MHz – 10 300 MHz a 10 500
MHz – 10 650 MHz) sú v SR prevádzkované rádiové zariadenia P –
MP (Bod – Multibod). Pripojenie účastníkov v systéme P – P ( Bod –
Bod) je prípustné len v rámci infraštruktúry P – MP.
TÚ SR prideľoval do roku 2007 frekvencie v tomto frekvenčnom pásme
bez výberového konania. Po tomto roku ich začal prideľovať na
základe výsledkov výberových konaní.
Úrad vydáva rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie rádiového
zariadenia v súlade s platnou prílohou k plánu využitia frekvenčného
spektra. Pre uvedené pásmo platí príloha k plánu využitia
frekvenčného spektra FP/FS – 10/rev.3, v ktorej je stanovená šírka
pásma 7 MHz.
Frekvenčné pásmo 10 GHz
V tomto frekvenčnom pásme je počet práv na používanie frekvencií
obmedzený. Úrad vyhlasuje spravidla 2-3 výberové konania v
kalendárnom roku. Lokality sú vyberané na základe podaných
žiadostí.
• V procese výberového konania v uplynulom pridelil TÚ SR
frekvencie v 43 okresoch SR.
• Z toho boli vydané povolenia na prevádzkovanie rádiových
zariadení v prípadoch.
• Bez výberového konania boli frekvencie pridelené v 56 prípadoch.
(Pred rokom 2007.)
Iné
Dvoj-polarizačné licencované spoje na rovnakej frekvencii - na základe
žiadosti a v prípade, že využitím dvoj-polarizačných spojov na
rovnakej frekvencii nedôjde k porušeniu podmienok stanovených
úradom (spravidla dané Prílohou k plánu využitia frekvenčného
spektra), úrad takýto spoj povolí.
Legálnosť funkcie ATPC - Funkcia ATPC (automatickej regulácie a
pridávania výkonu napr. v prípade nepriaznivého počasia) môže byť
použitá za predpokladu dodržania prevádzkových podmienok
stanovených v individuálnom povolení alebo vo všeobecnom
povolení.
Ďakujem za pozornosť
Všetky vaše prípadné otázky smerujte na
Ing. Milan MIZERA
Odbor správy frekvenčného spektra (OSFS)
[email protected]

similar documents