Redoxné reakcie

Report
Anna K.
Redoxné reakcie
 Sú to chemické reakcie, pri ktorých dochádza k
zmene oxidačného čísla atómov prvkov alebo
iónov.
 Každú redoxnú reakciu tvorí oxidácia a redukcia.
 Základom redoxných reakcií je prijímanie a
odovzdávanie valenčných elektrónov medzi
atómami.
Oxidácia
 Oxidačné číslo atómov prvkov alebo iónov sa
zväčšuje.
 Dochádza k odovzdávaniu valenčných elektrónov.
Napríklad:
2K0 – 2e  2K1
Atóm draslíka K odovzdal 2 valenčné elektróny,
pôvodné oxidačné číslo 0 sa zmenilo (zväčšilo) na
oxidačné číslo +1
Redukcia
 Oxidačné číslo atómov prvkov alebo iónov sa
zmenšuje.
 Dochádza k prijímaniu valenčných elektrónov.
Napríklad:
F20 + 2e  2F-1
Atóm fluóru F prijal 2 elektróny a oxidačné číslo sa
zmenilo na -1.
 Oxidácia a redukcia predstavujú čiastkové reakcie
(polreakcie) redoxnej reakcie.
 Počet odovzdaných a prijatých elektrónov musí byť
rovnaký v obidvoch polreakciách.
Napríklad:
C0 + O20 → CIVO2-II
Čiastkové reakcie: - oxidácia: C0 - 4e- → CIV
- redukcia: O20 + 4e- → O2-II
Oxidovadlá a redukovadlá
 Oxidovadlo (oxidačné činidlo) je látka, ktorá je
schopná prijímať elektróny (redukovať sa).
 Oxidačné činidlo sa redukuje iba v prítomnosti
redukovadla.
 Redukovadlo (redukčné činidlo) je látka, ktorá je
schopná odovzdávať elektróny (oxidovať sa).
 Redukčné činidlo sa oxiduje len v prítomnosti
oxidovadla.
Elektrochemický rad napätia kovov
 Redoxné vlastnosti kovov vo vodných roztokoch
možno určiť na základe elektrochemického radu
napätia kovov.
 Kovy sú v ňom zoradené podľa klesajúcich
redukčných schopností (schopnosti oxidovať sa na
svoje katióny).
Li, K, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Co, Ni, Pb, H2, Cu, Ag, Hg, Au
← neušľachtilé kovy ušľachtilé kovy →
Z POSTAVENIA KOVOV V TOMTO RADE PLYNIE:
 Kov nachádzajúci sa naľavo od daného kovu je
schopný redukovať katión tohto kovu .
 Kovy sú rozdelené na ušľachtilé a neušľachtilé
-neušľachtilé kovy pri reakciách so zriedenými
kyselinami vytláčajú vodík.
-ušľachtilé kovy nereagujú a vodík nevytláčajú.
Rovnováha v redoxných reakciách
 Je charakterizovaná rovnovážnou konštantou.
 Jej hodnota závisí od redoxných schopností
reagujúcich látok a od teploty. Čím je rozdiel v
redukčných schopnostiach kovov väčší, tým má
rovnovážna konštanta v redoxných reakciách
väčšiu hodnotu.
Redoxné reakcie a elektrolýza
 Pri elektrolýze dochádza k prechodu elektrického
prúdu roztokom alebo taveninou.
 Na elektródach, ktoré sú pripojené na zdroj
jednosmerného napätia, sa uskutočňujú redoxné
reakcie.
 Na katóde prebieha redukcia.
 Na anóde prebieha oxidácia.
Na kladnej elektróde anóde sa vyvíja kyslík
O2, prebieha reakcia:
2 OHˉ → H2O + ½ O2 + 2e-
Na zápornej elektróde katóde sa uvoľňuje vodík
H2; prebieha reakcia:
2 H2O + 2e- → 2 OH- + H2
Výsledná reakcia
elektrolýzy:
H2O → H2 + ½ O2
Galvanické články
 Sú to zariadenia, z ktorých možno priamo získavať
elektrický prúd z prebiehajúcich redoxných reakcií.
 V galvanických článkoch prebieha oxidácia a redukcia
v oddelených priestoroch na povrchu dvoch rôznych
elektrôd.
 Chemická energia sa mení na elektrickú energiu a
galvanický článok sa stáva zdrojom elektrickej energie.
 Najznámejší galvanický článok : suchý článok
(monočlánok).
Informačné zdroje
 http://www.oskole.sk/index.php?id_cat=5&clanok=20
7
 http://referaty-seminarky.sk/redoxne-reakcie/
 http://sk.wikipedia.org/wiki/Oxida%C4%8Dnoreduk%C4%8Dn%C3%A1_reakcia
 Prehľad chémie
Ďakujem za pozornosť

similar documents