10 Psychosociální práce se členy extremistických skupin (pptx.)

Report
Problémy menšinových skupin II
10. Přednáška
15.5. 2014
PSYCHOSOCIÁLNÍ PRÁCE SE ČLENY
EXTREMISTICKÝCH SKUPIN
Úvodní informace
• RADIKALISMUS
• EXTREMISMUS
• TERORISMUS
RADIKALISMUS
RADIKALISMUS = kritické postoje a činnosti,
které usilují o změnu politických ústavním
rámci poměrů, ale nevedou k odstranění
demokratického politického systému a pohybují
se v jeho, byť na okraji.
EXTREMISMUS
• EXTREMISMUS = vyhraněné, nekompromisní
postoje a činnosti směřující jednoznačně
k modifikaci či přímo odstranění demokracie
a využívající i prostředků jdoucích za rámec
právního státu.
TERORISMUS
• TERORISMUS = činnost protidemokratická,
nelegální, destruktivní; násilí hlavním
prostředkem dosažení různorodých
politických cílů.
Příčiny stupňování interetnického
napětí a násilí v ČR
• příliv ekonomických imigrantů a jejich vstup
na trh pracovních sil v situaci
nezaměstnanosti a sociální nestability,
• nedostatečná schopnost imigrantů ŽÍT
V ZÁKONNOSTI v hostitelské zemi,
• netolerantnost českých lidí.
EXTREMISMUS: SKINHEADS x
ANARCHISTÉ
Skinheads
• Počátek v Anglii na konci 60. let 20. století: hnutí mladých,
často nezaměstnaných mužů z dělnických předměstí.
• Značná diferenciace hnutí v ČR – od umírněných (oblečení,
hudba, fotbal) až po agresivní rasisty.
• Vyznávají „pořádek“, „disciplínu“, „správně fungující stát“.
Skinheads
• Vizáží a chováním demonstruji násilí – agresivitu.
• Odmítají drogy a vše, co „oslabuje fyzickou sílu“ X
čeští skini pijí pivo („vlastenecký nápoj“).
• Fašistické pozdravy, heslo „Čechy Čechům“.
• Skinheadské hudební skupiny: CONFLICT, ÚTOK, atd.
• Vlastní tiskoviny: PATRIOT, AGRESOR ...
Skinheads
• Se SKINHEADS propojeni
HOOLIGANS/ROWDIES
(chuligáni/výtržníci/rváči) = fanoušci
některých sportovních klubů (u nás zejména
Sparta Praha x Baník Ostrava), kteří usilují o
vyvolání konfliktu s okolím.
Skinheads
• Hnutí SKINHEADS je podhoubím pro celou
krajní pravici > ta se snaží proniknout do
oficiální politiky: Dělnická strana (dřívější
Hitlerova strana se nazývala Národně
socialistická německá dělnická strana) >
Dělnická strana sociální spravedlnosti.
EXTREMISMUS: SKINHEADS x
ANARCHISTÉ
Anarchisté
• Odmítají právní řád, autoritu státu, disciplínu.
• Požadují neomezenou svobodu jedince,
důsledný antimilitarismus, hledání
alternativních řešení (zejména v ekologii).
• Odpor ke krajní pravici, spolu s Romy vystoupení
proti rasismu a xenofobii > střety se skiny.
Teroristé
• Muži mezi 20 – 30 lety, nadprůměrně inteligentní,
schopní adaptovat se v cizím prostředí, vést zde
nenápadný život a připravit se na teroristický akt.
• Specifické poruchy osobnosti + procesy skupinové
dynamiky (ve výcvikových táborech)  závislost na
idealizované autoritě vůdce.
• Racionalizace teroristických činů: odplata za „mrtvé
palestinské děti“, „boj za štěstí rodin proti úpadkové
kultuře Západu“ …
DOPORUČENÍ
 1. Odstraňovat bídu a nevzdělanost.
 2. Vychovávat k toleranci, vzájemnému
poznávání, solidaritě, lásce, zdravému způsobu
života.
 3. Prosazovat ŽIVOT V ZÁKONNOSTI - trestní
zákoník: trestné činy Násilí proti skupině
obyvatelů a proti jednotlivci, Hanobení národa,
rasy, etnické nebo jiné skupiny osob,
Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo
k omezování jejich práv a svobod.
literatura / internet. zdroje
• Charvát, J. (2009): Současný politický
extremismus a radikalismus. Praha, Portál.
• www.mvcr.cz = Ministerstvo vnitra ČR - zde
v rubrice „O nás > Bezpečnostní politika a
Prevence kriminality“ (různé aktuální
materiály).
PSYCHOSOCIÁLNÍ PRÁCE SE ČLENY
SEKT
• Sektáři jsou oddáni transcendentním (člověka přesahujícím) cílům,
jejichž nositelem je vůdce nebo zakladatel sekty.
• U lidí vstupujících do sekt častěji emočně nestabilní porucha
osobnosti – hraniční typ.
• Sekty se obrací na jedince v jeho obtížných životních situacích.
Nejrizikovější skupinou VYSOKOŠKOLÁCI.
• Členové sekt se silně věnují jeden druhému: „LOVE BOMBING“,
ochrana před ohrožujícími vlivy = zdroj duševní úlevy nováčků X
postupně odeznívá, psychické obtíže se vracejí …
• Negativní formování psychiky:
– zúžené a změněné vědomí
– přejímání zodpovědnosti za jedince,
– odtržení od rodiny,
– vytváření závislosti na autoritě vůdce,
• patologická komunikace
• Odměňování konformity X trestání
nonkonformity.
• Myšlení, emoce a chování postupně předmětem
tuhé kontroly a manipulace.
• Extrémně vysoká míra sociální soudržnosti.
• Ztížená možnost klidného a důstojného odchodu
ze sekty.
SVĚDKOVÉ JEHOVOVI
• Svědkové Jehovovi (veřejností též označováni
jako jehovisté) je celosvětová náboženská
společnost, která vznikla v USA v 70. a 80.
letech 19. století, která do roku 1931 působila
pod názvem Mezinárodní sdružení vážných
badatelů Bible
SVĚDKOVÉ JEHOVOVI
• Celkový počet svědků Jehovových - v roce
2013 na světě 19,24 milionů.
• Při sčítání lidu v roce 2011, kde byla otázka
náboženské víry a vyznání dobrovolná, uvedlo
název - Náboženská společnost Svědkové
Jehovovi 13 069 obyvatel.
SVĚDKOVÉ JEHOVOVI
• Česku má tato náboženská společnost
registrováno okolo 240 sborů, které jsou
evidovány a fungují samostatně jako právnické
osoby.
• Sbory badatelů Bible se scházejí v sálech
Království. Celosvětově evidují přes 113 823
sborů.
SVĚDKOVÉ JEHOVOVI
• Svědkové Jehovovi se považují za aktivní
kazatele Božího Království pod vládnutím
Ježíše Krista ve více než 239 zemích světa.
Státní uznání a registrace se liší podle zemí.
• Ve Velké Británii a USA je např. tato
společnost registrována jako „charita“
• V jiných zemích, jako např. Řecko nebo Itálie
jako standardní církev.
SVĚDKOVÉ JEHOVOVI
• Náboženská skupina mající dle některých
expertů sektářské tendence a rysy.
• „Oxfordský test osobnosti“: „výsledky“ vždy
„špatné“ + nabídka „zlepšení“.
• „Vyléčit“ dokáže jen auditor v dianetickém
centru: směsicí až drastických léčitelských a
pseudoterapeutických metod.
CÍRKEV SJEDNOCENÍ
• Reverend Moon („mún“) a jeho žena = „praví rodiče“: jejich
zemřelý syn „vstoupil do nebe, Ježíš je jen jeho pomocník“!
• Noví členové „bombardováni láskou“ ve zvláštních komunitách,
přidělení (!) životního partnera, masové svatební obřady.
• Aktivita ve veřejném a politickém životě („Federace rodin za
světový mír“) s cílem vytvořit Moonovi přitažlivý image.
• Úsilí o sjednocení náboženství a vytvoření „jediné celosvětové
rodiny“ (samozřejmě moonistické).
Hnutí Nového věku (New Age)
• Spíše než náboženský směr nový životní styl:
volnost, nevýlučnost, neorganizovanost,
SYNKRETISMUS:
–
–
–
–
–
–
–
–
astrologie,
alternativní léčitelství,
víra v osud,
víra v božský potenciál v člověku,
alternativní psychoterapie,
komunikace s mimozemšťany,
geopatogenní zóny, věštby,
nový přístup k ekologii a zemědělství …
Výstupové poradenství – zásady
• Postupovat nenásilně: projevit zájem, navázat
kontakt, získat důvěru.
• Navázat na „předchorobí“: motivovat
k vyprávění o životě, vztazích a cílech před
vstupem do sekty.
• Respektovat pozitivní funkci členství v sektě
(emancipace od rodičů, přijetí mravních zásad..).
• Nabídnout něco lepšího než sektu: hodnotný
smysl života + zdravý životní styl.
Literatura
Autoři knih:
• Humpl, Říčan, Vojtíšek
• Vojtíšek, Z., Encyklopedie náboženských směrů a
hnutí v České republice: náboženství, církve, sekty,
duchovní společenství. Praha : Portál, 2004
• Koukolík, F., Drtilová, J. (1996): Vzpoura deprivantů.
Praha, Makropulos.
INTERNETOVÉ ZDROJE
 www.sekty.cz = Společnost pro studium sekt
a nových náboženských směrů
 www.dingir.cz = DINGIR
(časopis o současné náboženské scéně)
 http://www.jw.org/cs - oficiální stránky
společnosti v češtině

similar documents