Predpovede (intenzívnych) búrok

Report
PREDPOVEDE (INTENZÍVNYCH)
BÚROK
Čím sa budeme zaoberať?
 „Metóda prísad“
 Dva základné faktory vs intenzita búrok :
A/ Labilita
B/ Strih vetra
 Rôzne druhy nebezpečných javov:
1/ Krúpy
2/ Nárazy vetra
3/ Prívalové zrážky
4/ Tornáda???
Čo je metóda prísad?
Vlhkosť v nižších hladinách
+
Výrazný teplotný gradient
+
Spúšťací faktor
=
Búrka
+
Výrazný strih vetra
=
Dlhotrvajúca, intenzívna búrka
-> Každý faktor má byť posudzovaný samostatne!!!
Faust, K-index... NIE!!
 Indexy založené čisto na štatistike
 Nie sú fyzikálne relevantné, nevyjadrujú žiadnu konkrétnu
charakteristiku prostredia
 Ľahší výpočet v minulosti (ako by sa kedysi spočítala CAPE?)
1. Labilita
 Vlhkosť v nižších hladinách + výrazný teplotný gradient
 Teória parcely – adiabatické deje
 Relevantná fyzikálna veličina – CAPE?
-> Množstvo energie uvoľnenej vo výstupnom prúde oblaku (J/kg)
medzi HVK (LFC) a HNV (EL)
CAPE, Lifted Index – je to naozaj tak?
2599 J/kg = 72,1 m/s??
Nereálny odhad?
 Zanedbanie:
1/ Vťahovania suchého vzduchu
2/ Tiaže zrážok
3/ Porúch vertikálneho tlakového gradientu
30.6.2012
CAPE – na čom závisí?
Ako tieto podmienky dostaneme?
 Rosné body: advekcia (Jadranské more?), evapotranspirácia,
predošlé zrážky?
 Strmý teplotný gradient: HORY (Alpy, Pyreneje, Atlas), SAHARA +
výstupný pohyb (forcing), studený vzduch v stredných hladinách
Čo vlastne model počíta?
Aké má bublina „počiatočné“ podmienky?
 SBCAPE
-> 305 J/kg
-> podmienky v 2 m
 MLCAPE
-> 1421 J/kg
-> reálnejší odhad?
 MUCAPE
-> 2293 J/kg
-> noc / inverzia
Využitie SB (MUCAPE) behom dňa...
 Jeden z dôvodov príliš vysokých CAPE z ALADIN-a alebo GFS
 Mimoriadna citlivosť na rosné body!
Tvar CAPE?
- tučný vs úzky profil, výška základne...
Strih vetra
 Vertikálna zmena smeru a rýchlosti vetra s výškou
 K čomu je dôležitý pre konvekciu?
-> Negatívny efekt:
-
zvyšuje mieru vťahovania suchého vzduchu do búrky
-> Pozitívne efekty:
-
Napomáha v separácii výstupného a zostupného prúdu
-
Zlepšuje možnosť regenerácie výstupného prúdu
-
Môže viesť k zintenzívneniu výstupného prúdu
1. Regenerácia výstupného prúdu
-Multicelulárne búrky vs jednobunečné
- Vplyv „bazénu“ chladného vzduchu
-Interakcia so strihom vetra v nižších
hladinách
-Propagácia búrky v smere vývoja nových
buniek na čele „gust front“-y
Schématické znázornenie multicely
Strih vetra vs intenzita a trvanie výstupného
prúdu
 Weisman
(1982)
2. „Vorticita“ vo výstupnom prúde
- vznik supercely
Supercely
 Kvazistabilná cirkulácia
-
Zostupný prúd so zrážkami nezahltí výstupný prúd
Výstupný prúd sa veľmi rýchlo regeneruje (ťažko rozoznať jednotlivé
pulzy)
Trvanie až niekoľko hodín!
 „Tlaková níž“ v strede búrky = mezocyklóna
-
Rotácia výstupného (zostupného) prúdu
Jeho zintenzívnenie (až o 100%!)
 Takmer vždy intenzívne sprievodné javy!
-
Detekcia supercely alebo ich predpoklad = výstraha
Veľmi často veľké krúpy a downbursty
Prejavy na radare
 Skôr izolovaná bunka, dlhotrvajúca, vysoké odrazivosti
 Putuje často mierne doprava (doľava) od prevládajúceho prúdenia
(dynamicky podmienená propagácia)
 Niekedy tzv. „storm splitting“
BWER
Hook Echo
Hook Echo
Výrazný gradient v radiálnych rýchlostiach
Vyjadrenie strihu vetra
HODOGRAF
Strih vetra v rôznych hladinách
Forma búrky vs strih vetra 0-6 km
- V rámci publikácií dôležitý strih vetra v značnej hrúbke oblaku
- Vysoké hodnoty helicity nie sú potrebné na supercely ale poukazujú na ich vyšší
potenciál
Výstupný prúd búrky, jeho orientácia a interakcia so
zrážkovým poľom v rôznych režimoch strihu vetra
Kombinácia labilita / strih vetra
 Premisa: Najvýraznejšie búrky pri vhodnej kombinácii strihu vetra a
lability (supercely alebo MCS s intenzívnymi výstupnými prúdmi)
 Pravdepodobnosť (extrémne) intenzívnych búrok:
(Extrémne) intenzívne krúpy a nárazy vetra
- Vzájomná kompenzácia oboch faktorov
- Neplatí pre prívalové zrážky!!!
Parameter kombinujúci oba faktory
(Intenzívne) krupobitia
 Výrazná labilita, hlavne v zóne rastu krúp (-10 až -30°C)
 Strih vetra (hlavne pre krúpy > 2 cm)
 Krúpy > 5 cm : takmer výlučne supercely
 Vyššie položené základne
 Výraznejší teplotný gradient v strednej troposfére
 Nižšie položená hladina nulovej izotermy (menšie krúpy)
Pre (veľké) krúpy je dôležitá trajektória
zárodkov cez výstupný prúd!
Updraft by mal byť:
 Široký
 Silný
 Dlhotrvajúci
Krúpotvorná búrka - podmienky
Radar – 56 dBZ v 8-10 km!
- krúpy nemusia mať 60 dBZ
4.8.2012
- Južné Čechy: 2 supercely, výrazné krupobitia
Hook Echo
Podmienky
- výrazný strih vetra ale pomerne slabá labilita?
ALE: Lokálne zvýraznenie podmienok
- čiara konvergencie
- vyššie rosné body na juhu
- prúdenie stočené na východ / severovýchod
RADAR
- „Weak Echo Region“ – žiadna odrazivosť pod výraznou vo
vyšších hladinách
Three Body Scatter Spike
Intenzita nárazov vetra
 Rozdielne výsledky ako pre USA
 Náchylné hlavne na výrazný strih vetra
 DCAPE a DTHE (predpoveď downburstov)
 Problém!
-
Viacero možných príčin nárazov vetra v búrkach
A/ lokálne downbursty
B/ tornáda
C/ výrazné veterné búrky z dobre organizovaných MCS
3 skupiny výskytov
Bow echo – „Rear Inflow Jet“
- často v prostrediach s výraznou labilitou / strihom vetra
 Atkins – Laurent (2009): najničivejšie prejavy na akcelerujúcej časti
systému, kde dosadá „Rear Inflow Jet.
Corfidiho vektory: dopredný pohyb
- skladanie vektoru propagácie a advekcie MCS
Význam orientácie prúdenia na komplex búrok
- 1. silné kolmé prúdenie na hlavnú os systému
-> extrémne intenzívne nárazy vetra
BOW ECHO
Výrazná veterná búrka „derecho“
Typické downburst podmienky, „Obrátené-V“
Niekedy podmienky nemusia vyzerať učebnicovo...
 CAPE
-> mierna
 Strih vetra
-> do 600 hPa
-> 15 – 20 m/s
 Suchý vzduch
-> okolo 700 hPa
Tornáda

Sú aj v Európe!

Supercelulárne
-> supercela
-> strih vetra / helicita
v 0-1, 0-3 km
-> nízko položená základňa

Nesupercelulárne
-> existujúce rozhranie
-> bunky vznikajú nad ním
-> labilita v nižších hladinách
Craven – Brooks (2004)
Tornáda na Pardubicku
21.6.2011
Prívalové zrážky
 Dva podstatné faktory vplývajúce na množstvo zrážok
-
A/ Intenzita
: ľahšie predpovedateľná
: súvisí s labilitou prostredia, obsahom vodnej pary...
-
B/ Trvanie
: náročná predpoveď
: súvisí s veľkosťou konvektívneho systému a jeho pohybom
A/ Intenzita
 Obsah vodnej pary v atmosfére
 Labilita
 „Efektivita“ zrážok
-> slabý strih vetra
-> výrazná relatívna vlhkosť
-> nízko položené základne
-> vo veľkých konvektívnych systémoch
„Teplé“ zrážkotvorné procesy
-> labilita v časti oblaku do -10°C
-> hrúbka oblaku od základne po -10°C
-> tropická konvekcia: veľa menších kvapiek
„Ideálna“ sondáž pre efektívne, teplé
zrážkotvorné procesy v búrke
Konvekcia s „nízkym“ centroidom
B/ Trvanie zrážok
 1. Orientácia prúdenia vzhľadom na vznikajúci systém
2. Regenerácia nových buniek
Ideál: Propagácia MCS vyruší jeho pohyb advekciou
Využitie Corfidiho vektorov pre propagáciu MCS:
- Propagácia MCS proti smeru nízkohladinového prúdenia
- v našich podmienkach nefunguje dobre – „nízkohladinový“ jet-stream
- vplyv orografie?
- koncentrácia vzniku buniek kde interaguje vlhké prúdenie so „spúšťačom“
Orografia ako „spúšťač“
- propagácia buniek na juh do vlhšieho vzduchu
Záverom...
 Labilita aj strih vetra hrajú významnú rolu v intenzite a morfológii
búrok
 Každý z nebezpečných javov sa viaže na mierne odlišné podmienky
 Najväčšia pravdepodobnosť nebezpečných prejavov pri dobrom
prekryve lability a strihu vetra
 Pre nárazy vetra a prívalové zrážky je dôležitá orientácia prúdenia
vzhľadom na búrkový systém
 Lepšie než rôzne parametre a indexy je využitie sondáží a
hodografov – aj tých predpovedných
Ďakujem za pozornosť 

similar documents