Dokumetární obchody

Report
DOKUMETÁRNÍ OBCHODY
POJEM

Akreditiv pochází z francouzského "accréditer" =
pověřovat. Akreditiv je závazek banky na základě
žádosti klienta poskytnout oprávněné osobně
určité plnění. Nebo jinak řečeno je to také
finanční částka složená v bance a rezervovaná na
úhradu určitého zboží v dohodnutý čas.
DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV

Výskytu je se zejména v zahraničním obchodě,
který se vyznačuje dlouhou historii,
propracovanosti a vysokým stupněm platebního
zajištěni pro prodávajiciho. Patři k
nejdůležitějším a nejbezpečnějším platebním
instrumentům financujících vyvoz a dovoz zboží,
který může, při zvoleni vhodného druhu,
poskytnout výhody nejen dovozci, ale i vývozci
DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV
(DOCUMENTARY CREDIT, LETTRE OF CREDIT, L/C)
představuje písemný závazek banky, vystaveny na
základě žádosti jejího klienta (příkazce, kupujícího),
že poskytne plněni stanovené v akreditivu třetí osobě
(pověřenému, beneficientovi, prodávajícímu), budou-li
do určité doby splněny akreditivní podmínky.
 Prodávající tak získává platební závazek další osoby
– banky.

DOKUMENTY, KTERÉ AKREDITIV ZPRAVIDLA
PŘEDEPISUJE
obchodní faktura,
 dopravní dokument
 certifikát o původu,
 balící list, vážní list, specifikace,
 pojistka nebo pojistný certifikát inspekční certifikát,
certifikát o kvalitě,
 předavači protokol,
 potvrzeni beneficienta.

PŘI AKREDITIVNÍM ZPŮSOBU PLACENÍ
OBVYKLE VYSTUPUJÍ
Strana, která dala podnět k otevření akreditivu
 Strana v jejíž prospěch je akreditiv otevřen
 Banka, která deponuje prostředky akreditivu
 Banka, jde se prostředky akreditivu čerpají

PLNĚNÍ STANOVENÉ AKREDITIVEM MŮŽE
BÝT NAPŘÍKLAD
Proplacení akreditivní částky
 Akceptování směnky
 Vystavení sliby, že banka zaplatí později ve
stanovené lhůtě

VÝHODY PRO PŘÍJEMCE AKREDITIVU
(PRODÁVAJÍCÍHO)
prodávajícímu vzniká pohledávka za bankou
místo za kupujícím,
 má jistotu zaplacení po splnění akreditivních
podmínek,
 může použít akreditiv jako ručení vůči svým
dodavatelům,
 může získat okamžitě finanční prostředky, pokud
svoji pohledávku za bankou odprodá,
 na základě kvalitního exportního akreditivu
může získat od své banky úvěr.

VÝHODY PRO PŘÍKAZCE AKREDITIVU
(KUPUJÍCÍHO)
může získat výhodnější cenové podmínky díky
kvalitnímu platebnímu zajištění,
 akreditiv vytváří značný tlak na prodávajícího, aby
dodávka byla uskutečněna v předepsanou dobu a v
požadované kvalitě,
 má jistotu, že bude platit až po splnění předepsaných
podmínek.

DRUHY DOKUMENTÁRNÍCH AKREDITIVŮ
Odvolatelný akreditiv (revocable L/C)
 Neodvolatelný akreditiv (irrevocable L/C)

Z HLEDISKA PRÁVNÍ ZÁVAZNOSTI
potvrzený akreditiv
 avizovaný akreditiv

PODLE DOBY PLACENÍ
hotovostní,
 úvěrové,
 kombinované,

Z HLEDISKA POUŽITÍ A MANIPULACE S
AKREDITIVEM
akreditiv revolvingový,
 akreditiv převoditelný,
 Stand-by-akreditiv
 Akreditiv s červenou doložkou (Red Clause L/C)
 Remboursní akreditiv
 Vnitřní akreditiv (tuzemsky)
 Realitní akreditiv
 Commercial L/C.

DĚLENÍ AKREDITIVŮ DLE DRUHŮ
HOJENÍ MEZI ZÚČASTNĚNÝMI BANKAMI
Krytý akreditiv.
 Nekrytý akreditiv

PRINCIPY
Základní charakteristické vlastnosti dokumentárních
akreditivů, které se vztahuji, na všechny druhy
dokumentárních akreditivů.
 Patři mezi ně princip neodvolatelnosti, princip
nezávislosti na ostatních smluvních vztazích, princip
dokumentárnosti a princip vyloučeni odpovědnosti
bank

PRINCIP NEODVOLATELNOSTI
Princip neodvolatelnosti se ze zjevných důvodů
dotýká pouze akreditivu neodvolatelného.
Vyjadřuje, že banka, která je z akreditivu
zavázaná, poskytne plněni proti předloženi
příslušných dokumentů.
 Umožňuji čtyři způsoby, jak závazek splnit a to
platbou
1. na viděnou,
2. odloženou platbou,
3. akceptaci směnky či negociaci.
4. platbou, akceptaci směnky či negociaci

PRINCIP NEZÁVISLOSTI NA OSTATNÍCH
SMLUVNÍCH VZTAZÍCH

Princip nezávislosti na ostatních smluvních
vztazích vyjadřuje nezávislost dokumentárního
akreditivu na ostatních smlouvách, kterých se
může věcně dotýkat.
PRINCIP DOKUMENTÁRNOSTI

Princip dokumentárnosti stanovuje, že vystavující
banka má povinnost poskytnout plněni pouze proti
předloženým dokumentům, které odpovídají
akreditivním podmínkám.
PRINCIP VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI BANK

Princip vyloučeni odpovědnosti bank zprošťuje banky
odpovědnosti za formu, dostatečnost, přesnost,
pravost, falzifikaci či právní účinnost dokumentu, za
obecné nebo specifické podmínky uvedené v
dokumentech, dále za popis, množství, váhu, kvalitu,
stav, baleni, dodáni, hodnotu nebo existenci zboží,
představovaného jakýmkoliv dokumentem, za
činnost, dobrou viru, opomenuti, solventnost,
provedeni kontraktu nebo za finanční situaci
odesilatelů, dopravců, zasilatelů, příjemců nebo
pojistitelů zboží, nebo za jakékoliv jiné osoby.
VÝHODY A NEVÝHODY DOKUMENTÁRNÍHO
Spolehlivě nahrazuje problematické placeni v
hotovosti. Jelikož banky provádějí akreditivy
podle standardních mezinárodních pravidel.
 Je vhodný v případě, kdy se obchodní partneři
nezraji, nebo pokud dodavatel poskytuje zboží či
služby do teritorii, která vykazuji politickou
nestabilitu.
 Doporučuje se použit, jestliže se jedna o dodavku
většího finančního objemu.

VÝHODY PRO EXPORTÉRA

neodvolatelný závazek banky, že mu zaplatí
ihned, nebo k nějakému datu v budoucnosti,
jestliže bance včas a řádně předloží příslušné
dokumenty. Pohledávka tedy vzniká za bankou,
nikoliv za kupujícím
VÝHODY PRO IMPORTÉRA

Otevřením akreditivu získává dovozce jistotu, že
platba bude realizovaná až v okamžiku splněni
všech podmínek předepsaných akreditivem, tedy
pouze proti předloženi příslušných dokumentů.
má své finanční prostředky tedy déle k dispozici
NEVÝHODY DOKUMENTÁRNÍHO AKREDITIVU
výhody akreditivu mohou byt značně oslabeny
nebo úplně zmařeny nepřesným nebo nelogickým
stanovením akreditivních podmínek, či jejich
nedodržením.
 Beneficient se v takovém případě vystavuje
riziku, že dokumenty nebudou akceptovaný a
akreditiv proplacen.

K HLAVNÍM ÚČASTNÍKŮM AKREDITIVNÍ
OPERACE PATŘI
příkazce (applicant)
 beneficient (beneficiary)
 vystavující banka (issuing bank)
 vizující banka (advising bank)
 další banka – další avizujici, popř. potvrzující
banka
 hojící banka

VZTAHY MEZI STRANAMI AKREDITIVNÍ
OPERACE




Vztah mezi exportérem a importérem – Vztahy mezi dovozcem a
vývozcem jsou dány především obchodní smlouvou a obchodními
zvyklostmi
Vztah mezi importérem a bankou vystavující akreditiv – z
obchodní smlouvy vzniká importérovi závazek vystavit akreditiv ve
prospěch beneficienta. Vztah mezi vystavující bankou a bankou
vizující akreditiv exportérovi Dokumentární akreditiv bývá
oznámen beneficientovi prostřednictvím avizujici banky, která
většinou sídlí v jeho zemi.
Vztah mezi vystavující bankou a exportérem Vztah mezi
vystavující bankou a exportérem – vztah mezi vystavující bankou
a dovozcem je vztah pro Dokumentární akreditiv zásadní
Vztah mezi potvrzující bankou a exportérem – vztah mezi
potvrzující bankou a exportérem je obdobný vztah jako vztah mezi
exportérem a vystavující bankou
OSTATNÍ VZTAHY
Vztah mezi avizujici nebo potvrzující
bankou a příkazcem
 Vztah mezi exportérem a avizujici bankou
 Vztah mezi vystavující bankou a hojící
bankou potvrzující) bance,.
 Vztah mezi jmenovanou, popř. potvrzující
bankou a hojící bankou

POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ AKREDITIVNÍ OPERACE
ZPŮSOBY POUŽITELNOSTI
DOKUMENTÁRNÍHO AKREDITIVU

Způsoby použitelnosti akreditivu jsou upraveny
pravidly: „Všechny akreditivy musí jasně
stanovit, zda jsou použitelné platbou na viděnou,
odloženou platbou, akceptaci nebo negociaci“.
ZPŮSOB DORUČENÍ DOKUMENTÁRNÍHO
AKREDITIVU

Dokumentární akreditiv může mít podobu dopisu,
telexu (dálnopisu) či může byt vystaven
prostřednictvím mezibankovního telekomunikačního
systému Swift.
HLAVNÍ NÁLEŽITOSTI DOKUMENTÁRNÍHO
AKREDITIVU



















jméno Příkazce, jeho adresa a telefonní spojeni
podpis Příkazce dle podpisového vzoru
jméno a adresa beneficienta
banka prodávajícího
forma dokumentárního akreditivu
způsob doručeni akreditivu – Swift, telex, dopis
číslo učtu, k jehož tíži má byt akreditiv otevřen
částka akreditivu
měna akreditivu
doba pro předloženi dokumentů
banka, u které je akreditiv použitelný a jakým
dodací parita
pojistná hodnota zboží
místo určeni zboží
popis dodávaného zboží/služeb
částečně dodavky/čerpaní
přeloženi zboží
pokyny bance, jak má byt naloženo s dokumenty
ustanoveni o potvrzeni či avizováni akreditivu
NESROVNALOSTI V DOKUMENTECH
Banka nalezne v dokumentech chyby:
 Opravitelné nesrovnalosti.
 Neopravitelné nesrovnalosti
KONTROLA DOKUMENTŮ
Kontrola dokumentů je upravena Standardem pro
přezkoumaní dokumentů.
 Je zde stanoveno, že banky musí přezkoumat všechny
dokumenty stanovené v akreditivu s rozumnou péči,
aby zjistily, zda se jeví či nejeví byt v souladu s
podmínkami akreditivu, a zda jsou tyto dokumenty v
souladu mezi sebou, což znamená, zda se vztahuji k
téže zásilce zboží.
 Banky kontroluji pouze zjevnou správnost
dokumentů.
 Banky nezkoumají dokumenty, které nebyly
akreditivem požadovaný.
DRUHY DOKUMENTŮ
V zahraničních dokumentárních akreditivech se
setkáme s celou řadou dokumentů
 Tyto dokumenty lze členit podle jejich funkce na
dokumenty Obchodní, finanční, pojistné a
dopravní

OBCHODNÍ DOKUMENTY
Obchodní faktura (Commercial Invoice)
 Konzulární faktura (Consular Invoice)
 Celní faktura (Customs Invoice).
 Certifikát o kvalitě (Certificate of Quality)
 Inspekční certifikát (Inspection Certificate)
 Balící list (Packing List)
 Certifikát o původu (Certificate of Origin)
 Zdravotní osvědčení (Health Certificate)
 Předávací protokol (Prove of Delivery)

FINANČNÍ DOKUMENTY

Směnka (Bill of Exchange) představuje požadavek
beneficienta na zaplaceni, vůči bance, u ktere je
použitelný. Je důležitým nástrojem platebním,
úvěrovým i zajišťovacím.
DOPRAVNÍ DOKUMENTY










Námořní konosament (bill of lading, B/Lnevyplněným.
Konosament na jméno
Neobchodovatelný námořní nákladní list (Non-Negotiable
Sea Waybill)
Konosament vystavený podle smlouvy o nájmu nebo
provozu lodi (Charter party B/L)
Multimodální dopravní dokument (Multimodal Transport
Dokument)
Letecký nákladní list (Air Transport Dokument)
Silniční nákladní list (Road Transport dokument)
Železniční nákladní list (Rail Transport Dokument)
Náložný a nákladní list pro vnitrozemskou vodní dopravu
(Waterway Transport Dokument)
Kurýrní stvrzenka (Courier Receipts)
POJISTNÉ DOKUMENTY
pojistné dokumenty slouží jako evidence o uzavřeni
pojistky. Vyskytuji se v následujících podobách:
 Pojistka (Insurance Policy).
 Pojistný certifikát
DOKUMENTÁRNÍ INKASO






bezzávazkový, dokumentární platební instrument,
forma platebního styku, při které je vydání dokumentů a
tedy i zboží podmíněno zaplacením nebo akceptací
směnky či splněním jiných podmínek,
je mimořádně výhodnou platební podmínkou při dovozu,
výhodou pro kupujícího je, že neváže platební prostředky
a jeho relativně nízká cena,
vývozce/prodávající má sice zajištěno, že kupující
neobdrží dokumenty jinak než oproti plnění (dispoziční
dokumenty jsou pod kontrolou bankovního systému), ale
jistotu zaplacení dodávky nemá,
pro vývozce/prodávajícího je použití dokumentárního
inkasa jako platební podmínky zajímavé pouze tehdy,
jestliže nemá pochybnosti o ochotě kupujícího zboží
odebrat.
DRUHY DOKUMENTÁRNÍHO INKASA
Dokumentární inkaso s podmínkou D/P
(Documents against payment/
 Dokumentární inkaso s podmínkou D/A
(Documents against acceptance/


similar documents