Mini*trant pred vystavenou Oltárnou sviatos*ou

Report
Jednou z centrálnych
tém našej kresťanskokatolíckej viery je viera
v Najsvätejšiu Oltárnu
sviatosť. Je to viera
v ozajstnú, skutočnú
a podstatnú prítomnosť
Ježiša Krista v Oltárnej
sviatosti.
Prakticky v každom kostole sa uchováva
vo svätostánku Eucharistia, Oltárna
sviatosť. Túto skutočnosť si treba vždy
uvedomovať. Dá sa to určitým cvičením
dostať do povedomia.
Chvályhodné je, ak si aj
miništranti osvoja tento zvyk
a budú v ňom pokračovať.
Alebo aspoň myšlienkou
možno zaletia k svätostánku
kostola, okolo ktorého
prechádzame.
Pri pokľaknutí sa môžem pomodliť aj
krátku modlitbu:
Môžem tak urobiť aj
inými slovami, ktoré si sám zostavím, ako
napr.:
V Spišskej diecéze a v ďalších diecézach
je zavedená tzv. večná poklona Oltárnej
sviatosti.
To znamená, že je v diecéze zhotovený
rozpis a na každý deň je v niektorej
farnosti alebo aj vo filiálnych kostoloch
vystavená Oltárna sviatosť
celý deň.
Zásadnou regulou pritom je,
že pri vystavenej Oltárnej sviatosti
má vždy niekto byť a modliť sa.
Vystavenej Oltárnej sviatosti preukazujeme aj
navonok čím väčšiu pozornosť. Robíme to
zvyčajne tým, že pred Eucharistiou
vo svätostánku zvyčajne pokľakáme na jedno
koleno a pred vystavenou Eucharistiou
pokľakáme na dve kolená. Podľa nových smerníc
však aj pred vyloženou Oltárnou sviatosťou
kľakáme na jedno koleno (Sv. prijímanie a kult
eucharistického tajomstva mimo omše, SSV
Trnava, 2011, s. 84). Pri vyložení Najsvätejšej
sviatosti v monštrancii treba
zažať štyri alebo šesť sviec
a má sa použiť kadidlo.
Pri vyložení v cibóriu sa majú
zažať aspoň dve sviece,
kadidlo sa použiť nemusí.
Prakticky by táto poklona Oltárnej sviatosti mala
byť organizovaná tak, že hlavný miništrant
pripraví program, kde napíše jednotlivé časy
adorácie a do príslušných koloniek sa miništranti
zapisujú na adoráciu po jednom alebo najlepšie
po dvaja. Je vecou miništrantskej cti,
aby miništranti prišli na adoráciu načas a aby
odtiaľ neodchádzali dovtedy, kým ich prídu
vystriedať ďalší miništranti.
Tarzícius vedel, že keby
im Eucharistiu vydal,
istotne by ju boli
zneuctili. Preto radšej
položil svoj život, než by
to mal dovoliť. Tak sa
Tarzícius stal hrdinským
svedkom Eucharistie,
viery a lásky k Ježišovi
Kristovi v Oltárnej
sviatosti. Tarzícius položil
svoj život za Ježiša, ale
Eucharistia sa dostala ku
kresťanom, pretože vojak
ju odniesol tým, čo na ňu
čakali.
Keď budem prechádzať okolo kostola, tak sa
prežehnám alebo strelnou modlitbou pozdravím
Pána Ježiša prítomného v Oltárnej sviatosti. Istý
čas sa v tom budem cvičiť, aby som si vypestoval
zvyk.
Dám si záležať na tom,
aby som sa pri príchode
do kostola a pri
odchode z kostola
zbožne poklonil smerom
k svätostánku
pokľaknutím a krátkou
modlitbou.
Rád budem chodiť na adoráciu a dám si
záležať na dochvíľnom príchode podľa
rozpisu a nikdy neopustím skôr, než príde
výmena mojich spolubratov- miništrantov.
Budem sa snažiť
vydávať dobré
svedectvo o viere
v Eucharistiu
ako sv. Tarzícius,
patrón
miništrantov
alebo nábožný
roľník z Arsu.

similar documents