Filmpedagogerna

Report
MODUL 1: ATT VARA SAMHÄLLSMEDBORGARE, YTTRANDE- OCH INFORMATIONSFRIHET, TILLGÅNG TILL
INFORMATION, DET DEMOKRATISKA SAMTALET OCH LIVSLÅNGT LÄRANDE
MODUL 2: ATT FÖRSTÅ NYHETER, MEDIER OCH INFORMATIONSETIK
MODUL 3: REPRESENTATION I MEDIER OCH INFORMATION
MODUL 4: SPRÅKEN I MEDIER OCH INFORMATION
MODUL 5: REKLAM
MODUL 6: NYA OCH TRADITIONELLA MEDIER
MODUL 7: INTERNET – MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR
MODUL 8: INFORMATIONS- OCH BIBLIOTEKSKUNNIGHET
MODUL 9: KOMMUNIKATION, MIK OCH LÄRANDE – EN SAMMANFATTANDE MODUL
Kompletterande moduler:
MODUL 10: PUBLIK
MODUL 11: MEDIER, TEKNOLOGI OCH DEN GLOBALA BYN
Demokrati
Skolans läroplan bygger på FN:s
deklaration om mänskliga rättigheter
Kursplan samhällskunskap:
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar
kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom
undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på
samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala,
ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.
Samhällskunskap
Centralt innehåll årskurs 4-6
Rättigheter och rättsskipning
•Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och
dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
•De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i
enlighet med barnkonventionen.
Beslutsfattande och politiska idéer
•Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till
exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut.
•Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag.
Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
QuickTime och en
-dekomprimerare
krävs för att kunna se bilden.
Källkritik
Historia:
Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis
ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: [...]
•kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa
historisk kunskap,
Svenska:
Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om
hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.
Svenska
Centralt innehåll:
Informationssökning och källkritik
åk 1-3
•Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn
•Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet
åk 4-6
•Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer
och via sökmotorer på Internet.
•Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
åk 7-9
•Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
•Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt
förhållningssätt.
Samhällskunskap
Centralt innehåll åk. 1-3
Att undersöka verkligheten
•Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och
mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.
Centralt innehåll åk. 4-6
Information och kommunikation
•Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och
könsroller framställs i medier och populärkultur.
•Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt
förhållningssätt.
Reklam och propaganda
Samhällskunskap
Information och kommunikation
•Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och
könsroller framställs i medier och populärkultur.
Bild
Bildanalys
åk 4-6
•Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
åk 7-9
Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och
hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
Svenska:
LÄSA - TALA - SKRIVA
Engelska
Gymnasiet - kurs 6:
Reception:
Hur språk, bilder och ljud används för att påverka
till exempel i politiska tal och reklam.
Skapa och analysera media
Bildämnet centralt innehåll:
åk 4-6:
Bildframställning [...]
•Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
Bildanalys [...]
•Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders
utformning och budskap.
åk 7-9:
Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
[...] Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
[...]Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.
www.filmpedagogerna.se
[email protected]
Glöm inte!
www.todaysmeet.com/mikdagen

similar documents