BanaVäg i Väst Ökar växtkraften, minskar avstånden

Report
När modellen kom
till byn……
Roger Smedberg
Mätningsansvarig
BanaVäg i Väst
Välkomna!
Vem är Roger Smedberg
•
•
•
•
•
•
2
Född 1954
Började 1970 med att vässa stakkäppar
Har arbetat i ABV, SIAB samt ett byggserviceföretag i Gbg
Startade egen verksamhet 1986
Stora infraprojekt sedan 1993
Har varit mätansvarig i BVIV sedan 2003
BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden
75 km dubbelspår, med 6 st pendeltågsstationer,
ca 5200 m tunnel, och 10 broar, dessutom en
fyrfilsväg med 28 broar
Allt för det till en paketkostnad på ca 14 miljarder
4
BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden
BanaVäg i Väst
•
•
•
•
Ca 35 st entreprenader varav 6 st BEST-entreprenader
Ca 75 km dubbelspår och fyrfilig väg
Totalkostnad ca 14 miljarder
Färdigt 2012-12
• Ca 10 000 000 m3 Bergschakt o Jordschakt
• Ca 1 200 000 st KC –pelare,
– med sammanlagd längd på ca 12 000 000 m
5
BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden
Mängdreglering
• Man kan med dessa siffror inse att en noggrann mängdreglering är
av största vikt
• Redan 5% är 700 miljoner
• 10% är 1,4 miljarder….
• Vad krävs då för en lyckad mängreglering ?
6
BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden
Organisation
• Beställaren – Egen kompetens
– System för administration av mängder Ex. MRS
– Verktyg för mängdkontroller, Ex NovaPoint, TopoCad, GEO
– Rutiner för hur redovisning ska presenteras från Entreprenör
7
BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden
Bygghandlingar
• Att handlingarna struktureras med avseende på mängdreglering
• Att projektörens mängdberäkningar redovisas för beställare
• Att AMA och MER används enligt regelverket
• Att modeller och objekt kopplas till mängdförteckningarna
8
BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden
Modell och objektsprojektering
Modeller ger oss bättre kontroll på våra projekt
• Vi anser att modellprojektering är den metod som kan skapa
effektivare projekt och säkrare projektuppföljning
Modeller
Ritningar
Mängder
Kostnader
9
BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden
Tid
Kan det vara ekonomi, att tillverka modeller ?
• Entreprenörerna har tillverkat modeller i många år
– Man kan med fog säga, ” Det är inte, för att det är kul”
– Det är helt klart att modeller ökar produktiviteten.
•
•
•
•
•
•
10
Ökad kapacitet på maskiner
Effektivare personalutnyttjande
Säkrare mängdhantering
Tydligare redovisning mot beställare
Minskad risk för utsättningsfel / minskade felkostnader
Säkrare resultat / säkrare slutkostnadsprognos
BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden
Om produktiviteten ökar hos entreprenörerna, kan
det samma gälla hos beställare och projektörer ?
– Det finns många skäl att skapa modeller som bygghandling
•
•
•
•
•
•
11
Bättre kontroll över det slutgiltiga utförandet
Bättre kontroll över markbehovet
Snabbare och säkrare kalkyler
Bättre konfliktkontroll
Snabbare revideringar
Säkrare och snabbare mängreglering
BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden
BanaVäg i Väst och modeller
• Hur har det fungerat ?
– De första bygghandlingarna innehöll modeller av mycket låg kvalitet
• Endast överbyggnad levererades
• Tilläggsbeställningar fick göras hos entreprenörerna, för att uppnå
användbara modeller
– Med tilläggsbeställningar hos projektörerna, så ökade kvaliteten gradvis
– De entreprenader som startar idag, håller relativt god kvalitet
• Vilket innebär att vi som beställare kan utföra mängdkontroller och
prognoser tidigt i entreprenaden, dock ej innan FU
• Modellerna håller dessutom tillräcklig kvalitet för att entreprenörerna
ska acceptera dessa.
12
BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden
Varför blev det så
• Bristande kravbeskrivning i upphandling av BH
• Bristande kunskap i projektledningen
• Bristande kunskap hos projektörer
• Bristande förståelse om vad väl fungerande modeller tillför
• Modellerna uppfattas som mätdata, och kastas in sent i
projekteringsprocessen
13
BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden
Konsekvenserna
• Fel mängder eller helt avsaknad av mängder i MF
• Små möjligheter att mängdberäkna i projektet
• Anbud baserade på dåliga handlingar
• Entreprenadkostnader som ökar kraftigt
14
BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden
Hur bör det se ut
• Tydlig kravspec i upphandling av BH
• Modeller ska gälla före ritningar i handlingsordningen
• Kunskaper inom projektledning , om vad modeller tillför
• Löpande samarbete med projektör vid upprättande av modeller
• Modeller granskas innan FU
15
BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden
Så kan det se ut….
16
BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden
Och så…….
17
BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden
Sektion från modellen…..
18
BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden
Vad vinner vi på fungerande modeller
• Möjlighet att kontrollräkna mängder innan anbud
• Snabbare revideringar
• Enhetliga handlingar
– Samma utförande på plan, profil, och sektioner
– Kontroll på tekniskt utförande
• Säkrare mängdreglering i entreprenaderna
• Bättre prognoser
19
BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden
Vad krävs för detta ?
20
BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden
Vilka modeller krävs
• Markmodell, överyta befintlig mark
• Bergmodell, berg i dagen samt sonderat berg
• Anläggningsmodell
• Byggnadsverk
• VA och Kanalisationsmodell
• Geoteknisk modell ( KC, Pålar, Lättfyllning )
• Utrustning ( Skylt och belysningsfundament )
21
BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden
Hur ska man då granska dessa modeller ?
• Det finns exempel i vårt grannland Norge, på hur det kan gå till:
• vm-modell_E22_Ökern\Start.bat
22
BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden
Tackar för mig……..
23
BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden

similar documents