Projektna, problemska i istraživačka nastava

Report
Projektna nastava
Razlika između tradicionalne i
aktivne nastave
Šta je projektna nastava

Projekat je metoda riješavanja problema koja
uvodi učenike u istraživanje i pronalaženje i
pisano ili verbalno izvještavanje o istom.
Šta sadrži dobar projekat





Ima cilj čiji je rezultat proizvod
Podrazumijeva složeniji zadatak koji se razlaže
na jednostavnije, rutinske
Ima određeno vrijeme trajanja, tj. rok za
završetak
Po pravilu uključuje rad više učenika/ca -grupa
Podrazumijeva saradnju i koordinaciju svih grupaučenika/ca
Projektna nastava – akcenat na rad
Zen mudrost
Reci mi nešto,i ja ću to zaboraviti!
Pokaži mi nešto, i ja ću to možda zapamtiti!
Dopusti mi da nešto uradim, i ja ću to sigurno zapamtiti


Projektna nastava omogućava učenicima da budu aktivni u
procesu učenja, a time im daju priliku da uče s razumijevanjem.
Projektni zadaci

Zavisno od zadate teme dijele se na:
- stvarne projekte - zadatak odgovara realnoj
životnoj ili radnoj situaciji
- projekte simulacije – nastavnik osmišljava
zadatak
Etape projektne nastave







Inicijativa za projekat
Pronalaženje teme
Formulisanje cilja
Planiranje
Izvođenje projekta.
Predstavljanje projekta.
Refleksija o projektu.
Inicijativa za projekat




Polaznu situaciju za projekat karakteriše
otvorenost
Pred učenicima neko iznosi podsticaj, zadatak,
problem ili želju da se bavi određenom
aktivnošću.
Može nam se svojom aktuelnošću nametnuti
neka tema
Važno je da projekat odgovara interesima i
potrebama onih kojima je dodijeljen, a ne da to
bude nečija lična inicijativa
Pronalaženje teme

Zajedničko tumačenje inicijative za projekat

Dobar način je i korišćenje metode “brain
storming”

Objasniti zbog čega je neka tema odabrana .
Formulisanje cilja

Što želimo postići?

Na koji način ćemo ostvariti taj cilj?

Kako ćemo predstaviti rezultate?
Planiranje projekta

Podjela rada u okviru grupe

Izbor materijala (koji materijal, gdje ga naći, kako
ga koristiti)

Izbor metoda rada

Mjesto i vrijeme rada

Glavni cilj je timski rad
Izvođenje projekta

Vremenski je različito i zavisi od teme i vremena
kojim raspolažemo

Radni zadaci se mogu obaviti zajednički, u više
manjih grupa ili individualno

Grupa preobražava sopstveni plan u djelo
Predstavljanje projekta




Projekte treba predstaviti u školi.
Značajniji projekti mogu se prezentovati i izvan
škole.
Različiti su oblici prezentacije rezultata. Učenici
mogu izraditi letak, plakat, brošuru, emisiju za
radio, video
Dolaze do izražaja neke druge osobine učenika/ca
kao što su marljivost, izdržljivost, organizatorske
sposobnosti….
Evaluacija projekta

Projekat se završava razmišljanjem o rezultatima

Ciljevi koji su postavljeni na početku se
procjenjuju

Važna je i samoevaluacija i evaluacija procesa
rada, učenja i odnosa učenika prema radu i
prema drugima u grupi
Razlozi za korišćenje
projektne nastave








Omogućava bolju primjenu stečenih znanja
Bolje razumijevanje predmeta
Razvija kognitivne funkcije
Sposobnost rješavanja problema
Kritički odnos prema sopstvenom i tuđem radu
Razvijanje sposobnosti rada u grupi
Samostalno pronalaženje informacija
Učenik je aktivan
Autorka:
Maja Bulatović

similar documents