PowerPoint

Report
Мақсаттар мен міндеттер
Мақсат:
«Болашақ»
бағдарламасының
нәтижелілігін бағалау.
Негізгі міндеттер:
1. Стипендияны жүзеге асырудың нормативтіқұқықтық сараптамалық шолуы
2. Стипендияны жүзеге асыру барысындағы
негізгі мәселелер мен бағыттарды анықтау.
3. Бағдарлама жұмысын жетілдіру жөніндегі
нақты ұсыныстарды дайындау.
Әдістеме
• Әлеуметтік сауалдама
– «Survey Monkey» онлайн-қызметі арқылы 20052013 жылдар аралығында білім алған 1338
түлекпен және 46 сарапшымен әлеуметтік
сауалдама жүргізу
• Хронологиялық әдістеме
• Мәліметтердің салыстырмалы сараптамасы
• БАҚ туралы сараптама
Тағайындау динамикасы
20 жыл ішінде (01.08.2013 «Халықаралық бағдарламалар
орталығы»АҚ мәліметтері бойынша) 9500 стипендия
тағайындалған.
2,000
1,800
1,796
1661
1,600
1,400
1311
1,200
1102
1013
1,000
800
778
600
520
400
267
200
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Стипендияларды оқу бағдарламасы
бойынша бөлу
47%
50%
45%
40%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
9.60%
10%
5%
0.40%
1%
2%
0%
Бакалавриат
Магистратура
Аспирантура
Клиникалық
ординатура
PhD
Докторантура
Тағылымдама
Стипендиаттар білім алған
мемлекеттер
Ұлыбритания
Великобритания
АҚШ
США
12%
Ресей
Россия
1%
1%
2%
2%
Малайзия
Малайзия
3%
3%
46%
Канада
Канада
Қытай
Китай
11%
Германия
Германия
Франция
Франция
19%
Чехия
Чехия
Басқа
Прочие
мемлекеттер
Сауалнамаға жауап берушілердің
профилі
Түлектер
400
Сарапшылар
младше 21
года
370
21 жастан төмен
350
300
года
2121–24
- 24 жас
аралығы
300
2929–32
- 32 жас
года
аралығы
200
33–36
лет
33
33 -- 36
36 жас
жас
аралығы
аралығы
150
100
50
4,3% 4,3%
лет
и
3636
жас
және
одан
жоғары
старше
132 129
129
96
72
42
28
39
0
мужской
Ерлер
женский
Әйелдер
образовательные
Білім беру
учреждения
мекемелері
8,6%
года
2525–28
- 28 жас
аралығы
250
государственные
Мемлекеттік
органы
ұйымдар
17%
21,7%
43,5%
исследовательские
и
Зерттеу және
талдау
аналитические
орталықтары
центры
коммерческие
Коммерциялық
предприятия
кәсіпорындар
Үкіметтік емес
неправительственны
еұйымдар
организации
Халықаралық
международные
ұйымдар
организации
Стипендиаттарды гендерлік белгісі
бойынша бөлу
4209; 49,9%
4239; 50,1%
Ерлер
Әйелдер
Ата-аналардың әлеуметтік ахуалы
Ата-анасы жоқ
2%
Зейнеткерлер
14%
Әскери
қызметкерлер
1%
Жеке меншік
кәсіпорындар
38%
Жұмыссыз
8%
Мемлекеттік
қызметшілер, бюджеттік
ұйымдар мен
мемлекеттік мекемелер
35%
Тұлектердің 91 %-ы «Болашақ» стипендиясы ауыл жастары мен тұрмысы төмен
отбасылардың балалары үшін «әлеуметтік жеделсаты» ретінде тиімді болды деп
санайды
Түлектердің оқу үлгерімі
100%
Отлично
Өте жақсы
90%
Хорошо
Жақсы
11%
12%
15%
80%
Қанағаттанарлық
Удовлетворительно
Басқалай
Другое
70%
60%
58%
65%
50%
88%
40%
7%
30%
25%
12,5%
20%
10%
30%
20%
0%
Бакалавр Магистратура
PhD
56%
Өте
Отлично
жақсы
Жақсы
Хорошо
Қанағаттанарлық
Удовлетворительно
Түлектердің жұмысқа орналасуы
Государственный
Мемлекеттік
сектор
сектор
4%
2,5%
20%
5,5%
55%
Национальные
Ұлттық және
мемлекеттің
компании
и компании
қатысуымен
құрылған
с государственным
компаниялар
участием
21%
Жекеменшік
Частные
компании
компаниялар
92%
ЯЖұмысқа
трудоустроен/самозанятый
орналасқан/Өзін өзі жұмыспен қамту
ЯЖұмыссыз
безработный
Басқалай
Другое
Халықаралық және и
Международные
үкіметтік емес ұйымдар
неправительственные
организации
*Басқалай - Бала күтіміне байланысты еңбек демалысы, кәсіптік дайындық немесе білімді одан әрі жалғастыру
Қазақстанның дамуына үлес қосу
Сарапшылардың75%-ға жуығы бағдарламаның
түлектері Қазақстан Республикасының экономикалық
дамуына үлес қосады деп санайды.
85%-дан астам түлек Қазақстанның дамуына айтарлықтай үлес
қосып отырмыз деп санайды.
Өзін-өзі ақтау және ашықтық
• 97,6% түлек «Болашақ» бағдарламасы алға
қойған мақсат пен негізгі миссияның үдесіне
сай келеді деп есептейді;
• 97%-дан астам түлект өздерінің шет елде
білім алғаны үмітті ақтады деп санайды;
• 93% түлек «Болашақ» бағдарламасына қатысу
және ашықтық жағдайы әділетті деп
есептейді;
• 92%-дан астам түлек мемлекеттің «Болашақ»
бағдарламасына кадр даярлауға жұмсаған
қаржысы ақталды деп санайды.
Өзін-өзі ақтау және ашықтық
• 52%-дан астам респондент соңғы үш жылда
«Халықаралық бағдарламалар орталығы» АҚ-ының
нәтижелілігі артты деп санайды ;
• 70%-ға жуық респондент мүлікті кепілге салуды
жақтайды;
• 80%-ға жуық респондент «Болашақ»
стипендиаттары мемлекеттік тілді білуге міндетті деп
санайды;
83%-дан астам түлек шет елде алған білімі мен
машығына Қазақстандағы жоғары оқу
орындарында қол жеткізе алмайтын едік деп
санайды .
Сарапшылардың пікірі
Сарапшылардың көпшілігі түлектердің машықтары мен мүмкіндіктері
туралы жағымды пікір айтады
Өте
Жақсы
Шет ел тілін білуі
Әртүрлі мәдениет өкілдерімен төзімділікпен жұмыс істей білуі
Жаңаша ойлай білу қасиеті, ілкімділігі
Өз бетінше ізденіп, өзін-өзі дамытуы
Әлеуметтік-экономикалық және мәдени даму туралы хабардар
Тіл табыса білу машығы
Команда ішінде жұмыс істей білу
Жауапкершілігі және тәртіптілігі
Дәлелдей білу қасиеті
Табандылық, шешімділік, тұрақтылық
Талдау қабілетіне ие
Көшбасшылық қабілеті
Келеңсіздік және стресс жағдайында жол таба білу
Кәсіби біліктілік, жоғары нәтижелелік және жұмысты жақсы атқара білу
қабілеті
Жоғары нәтижелілік және еңбексүйгіштік
жақсы
76,7%
23,3%
57,1%
51,2%
48,8%
45,2%
40,5%
35,7%
34,1%
31,7%
26,8%
26,8%
26,2%
26,2%
24,4%
28,6%
39,0%
39,0%
45,2%
50,0%
54,8%
43,9%
41,5%
58,5%
53,7%
54,8%
42,9%
63,4%
24,4%
51,2%
Басшылықтың үлес салмағы
және жалақы мөлшері
300 000 нан аса
100 000 нан аз
жыл
жыл
мамандар
жыл
жыл
басшылар
-дан
жоғары
Кадр тапшылығы
«Болашақ» бағдарламасы еліміздің аса қажетті салаларындағы
кадр тапшылығының орнын толтыра ала ма?
Иә
Да,
Жауап берустепени
қиын
В некоторой
37%
7%
56%
Жоқ
Нет
Қажеттілік және іріктеу
Сарапшылардың 58%-ы түлектерге деген
қажеттіліктің болмауы олардың тәжірибесінің
жоқтығынан деп санайды.
Сарапшылардың 44%-ға жуығы түлектердің алған білімінің бәрі
бірдей Қазақстанда іс жүзінде пайдалана алмайды деп санайды.
Сарапшылардың
44%-ға
жуығы
«Болашақ»
стипендиясының
үміткерлеріне қойылатын талапты күшейту керек деген пікірді
қолдайды.
Сарапшылардың 74%-ға жуығы «Болашақ» стипендиясы тұрмысы орташа
және төмен отбасыдан шыққан жастар үшін «әлеуметтік жеделсаты»
ретінде қолайлы болды деп санайды.
Мекеменің өркендеуіне үлес
Иә
Да
Нет
Жоқ
Жауап беруответить
қиын
Затрудняюсь
70%
5%
25%
Түлектердің жұмысына
қанағаттанушылық
Жауап беру
қиын
10%
Жоқ
5%
Иә
85%
Бағдарламаның нәтижелілігі
Келісемі Келіспей
н
мін
Мен стипендиаттың академиялық үлгеріміне қатысты талапты 60%-дан
91,3%
4,3%
кем емес деңгейде болу керек деген талапты қолдаймын
Мен үміткерлердің жас мөлшеріне қойылатын шектеуді алып тастауды
қолдаймын
Мен ауыл жастарына, мемлекеттік қызметшілерге, ғылым немесе
педагогика қызметкерлері үшін квота бөлуді және өту балын
төмендетуді қолдаймын
78,3%
17,4%
69,6%
30,4%
Стипендиаттың мүлкін кепілге қоюды талап ету – білікті, құнды
кадрларды сыртқа жібермеу мақсатында қойылған талап
69,6%
26,1%
Мен «Болашақ» бағдарламасы бойынша бакалаврлар дайындауды
тоқтату туралы шешімді қолдаймын
60,9%
30,4%
«Болашақ» стипендиаттары мемлекеттік тілді білуге міндетті
56,5%
Стипендиаттың оқуды бітірген соң тиісінше жұмыс істеу мерзімі оның
оқу мерзімімен сәйкес болуы керек
52,2%
30,4%
000000
30,4%
Білім беру, мәдениет және бизнес
саласындағы халықаралық қарымқатынасты нығайту
Жауап беру
қиын
9,7%
Иә
91,30%
Қорытынды
1. Жалпы алғанда, түлектер мен сарапшылар
бағдарламаның нәтижелелігі туралы жағымды пікір
айтты.
2. Түлектердің басым көпшілігі бағдарламаға
жұмсалған мемлекет қаржысы ақталды деп санайды.
3. Сарапшыларға қойылған сауалнаманың
нәтижелері де бағдарламаны іске асырудың
тиімділігін танытты.
4. Сарапшылар мен жұмыс берушілер түлектердің
бірқатар артықшылықтарын оң бағалайды. Жұмыс
берушілердің көпшілігі өз мекемелеріне негізінен
Болашақ түлектерін жұмысқа қабылдауды жөн
көреді.
Қорытынды
Бағдарлама түлектері елге қисапсыз, қолмен ұстап көзбен көруге
келмейтіндей аса зор пайда әкеледі:
• Жастар үшін - «әлеуметтік жеделсаты»;
• Қазақстан білім жүйесін интернационалдандыру;
• Трансферттік білім және инновациялық технологиялар;
• Кәсіби біліктілік этикасы, корпоративтік мәдениет, әлеуметтік
жаңғыртудың шағын үлгісі;
• Отансүйгіштік және мәдени бастауларға оралу;
• Әлеуметтік қор;
• Аса дарынды кадрлардың сыртқа ағылыуы (brain drain)
мәселелерінің шешілуіне және «дарындылардың алмасып
тұруына» (brain circulation) оңды ықпал ету;
• Түлектердің бірлігі мен тұтастығы және қазақстандық
жастардың «Болашақ» түлектерінің төңірегіне топтасуы.

similar documents