Petroleum2

Report
ั
โครงการพล ังงานสญจร
“เปิ ดโลกปิ โตรเลียม”
บริษ ัท ปตท. จาก ัด (มหาชน)
องค์ กรพลังงาน….เพือ่ ความมมัน่ คงของชาติ
บริษทั ปตท.จากัด (มหาชน)
มีหน้ าทีจ่ ัดหาเชื้อเพลิงรูปแบบต่ างๆ จากในและต่ างประเทศ
เพือ่ ให้ คนไทยในวันนีแ้ ละวันข้ างหน้ า มีพลังงานใช้ อย่ าง
เพียงพอ และเป็ นพืน้ ฐานสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั งคมของประเทศ
ปตท.ดาเนินธุรกิจปิ โตรเลียม และปิ โตรเคมีแบบครบวงจร
ตั้งแต่ การสารวจและผลิตปิ โตรเลียม การจัดหา
ขนส่ งและแยกก๊าซธรรมชาติ การกลัน่ นา้ มัน
การจาหน่ ายนา้ มันประเภทต่ างๆ
การผลิตผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมี
การค้ าระหว่ างประเทศ
ปิ โตรเลียม (Petroleum)
้ เองตามธรรมชาติจากการท ับถมต ัวของซากพืชและ
เกิดขึน
ั จานวนมาก ทีฝ
ซากสตว์
่ ง
ั จมในแอ่งหินปะปนก ับตะกอนชนิด
ต่างๆ เป็นระยะเวลาหลายร้อยล้านปี จนเกิดสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนในรูปของนา้ ม ันดิบและก๊าซธรรมชาติ
ปิ โตรเลียม หมายถึง ก๊าซธรรมชาติ และ นา้ ม ันดิบ
ก๊าซธรรมชาติ
พลังงานใส เพือ
่ โลกสวย
้ นเชอ
ื้ เพลิง
•สถานะก๊าซ ใชเป็
•สถานะของเหลว (LNG)เพือ
่ ง่ายต่อการขนสง่ ระยะทางไกล
โดยลดอุณหภูมป
ิ ระมาณ-160 ocให้อยูในรู
ปของเหลว
่
สะอาด
ปลอดภัย
เป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม
ความแตกต่ างระหว่ าง ก๊ าซธรรมชาติ กับ ก๊ าซหุงต้ ม
LPG
ก๊ าซหุงต้ ม (LPG)
ก๊ าซธรรมชาติ
เมือ่ ปล่ อยออกมา จะลอยขึน้ สู่ อากาศ
เมือ่ ปล่อยออกมา
จะฟุ้ งกระจายระดับพืน้
แหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย
้ ทีบ
พืน
่ นบก
นาเข้าจาก
ประเทศเพือ
่ น
บ้าน
อ่าวไทย
ี
ไทย-มาเลเซย
(JDA)
้ อดใหญ่ของไทย
ระบบท่อสง่ ก๊าซธรรมชาติเสนเลื
“ปลอดภัย สะดวก และประหยัด”
 ตัวท่อทาจากเหล็กกล ้า ทนแรงดึงได ้ดีกว่าเหล็กธรรมดาถึง 1 เท่า
ผลิตตามขนาดมาตรฐานสากล
 ควบคุม และ ตรวจสอบด ้วยระบบอัตโนมัต(ิ SCADA) ตลอด 24 ชวั่ โมง
 ขนสง่ ก๊าซธรรมชาติได ้ตลอด 24 ชวั่ โมง
้
การใชประโยชน์
จากก๊าซธรรมชาติ
หน่ วยแยก
ของเหลว
หน่ วยควบคุม
จุดกลัน่ ตัวก๊าซฯ
เชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า
มีเทน
เชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม
เชื้อเพลิงในรถยนต์ (NGV)
อีเทน
วัตถุดบิ ในอุตสาหกรรม
ปิ โตรเคมีข้นั ต้ น
โพรเพน
ก๊าซหุงต้ม(LPG)
LPG
เชื้อเพลิงในครัวเรือน/ยานพาหนะ
LPG
โซลีนธรรมชาติ
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ
นา้ มันสาเร็จรูป
ตัวทาละลาย (Solvent)
คาร์บอนไดร์ออกไซด์
แหล่งก๊าซธรรมชาติ
ใช้ ในอุตสาหกรรมถนอมอาหาร
ก๊าซธรรมชาติสาหร ับยานยนต์
(Natural
as for Vehicle
ehicle : NGV)
atural Gas
(Compressed Natural Gas : CNG)
สะอาด ปลอดภัย ประหยัด
พล ังงานนา้ ม ัน…ข ับเคลือ
่ นเศรษฐกิจ
คือสารประกอบของไฮโดรคาร์บอนกับสารเคมีอน
ื่ ๆ
่ สารประกอบซล
ั เฟอร์ ไนโตรเจน
จานวนเล็กน ้อย เชน
ี า
และออกซเิ จน มีลก
ั ษณะเป็ นของเหลวสด
แหล่ งนำ้ มันดิบที่นำมำกลั่นในประเทศ
นาเข้าจากต่างประเทศ
85%
คุณสมบัติของน้ ามันดิบจากต่างประเทศ
มีความใส ไม่ขน้ กลัน่ ง่าย
ในประเทศ
15%
คุณสมบัติน้ ามันดิบในประเทศ
มีไขมาก มีความข้นหนืดสูง
กระบวนการกลัน่ น้ามัน
ก๊ าซหุงต้ ม
หอกลัน่ ลาดับส่ วน
<65 oc
ใช้ ในครัวเรือน
65-200 oc
นา้ มันเบนซิน
150-250 oc
นา้ มันก๊ าด
250-360oc
นา้ มันดีเซล
ใช้ ในโรงงาน
นา้ มันเครื่องบิน
ดีเซลหมุนเร็ว ดีเซลหมุนช้ า
360 oc
>360 oc
นา้ มันหล่ อลืน่
นา้ มันเตา
กากกลัน่
400 oc
ตัวกรองนา้ มัน
ยางมะตอย
ระบบการขนสง่ ปิ โตรเลียม
เรือบรรทุก
(Tanker & Barge)
รถไฟ
(Rail Car)
รถบรรทุก
(Tank Truck)
ทางท่อ
(Pipeline)
ปิ โตรเคมี...ผลิตผลจากปิ โตรเลียม
ปิ โตรเคมี คือสารไฮโดรคาร์บอนทีไ่ ด ้จากการแปรสภาพ
ของผลิตภัณฑ์น้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติเป็ นวัตถุดบ
ิ
เพือ
่ ผลิตเป็ นเม็ดพลาสติกและวัสดุสงั เคราะห์ตา่ งๆ
ก่อนนาไปแปรสภาพในอุตสาหกรรมต่อเนือ
่ งผลิตเป็ น
้
สงิ่ ของเครือ
่ งใชในช
วี ต
ิ ประจาวันต่อไป
วัตถุดบิ
ผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีขัน้ ต้ น
อีเทน
โพรเทน
LPG
NGL
ผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีขัน้ กลาง
และขัน้ ปลาย
อุตสาหกรรมต่ อเนื่อง
เม็ดพลาสติก
LPG
โรงแยกก๊ าซธรรมชาติ
แนฟทา
นา้ มันดิบ
ยางสังเคราะห์
โรงกลั่นนา้ มัน
แนฟทา
คอนเดนเสท
แท่ นขุดเจาะ
ก๊ าซธรรมชาติ
เส้ นใยสังเคราะห์
วัตถุดบิ สี
สารซักฟอก
และเคลือบผิว
อื่นๆ
ปิ โตรเลียมสูป่ ิ โตรเคมี เพื่อชีวิตวันนี้
• เม็ดพลาสติก PE /PP /PC /PET /PVC…
• เส้นใยสังเคราะห์
• ยางสังเคราะห์
• สารซักฟอก
• สารเคลือบผิว
ว ัตถุดบ
ิ
เม็ดพลาสติก
พลาสติกPLA
พลาสติกชวี ภาพ คือพลาสติกทีไ่ ด ้จากวัตถุดบ
ิ
ธรรมชาติได ้แก่พช
ื ผลทางการเกษตรทีส
่ ามารถ
่ ข ้าวโพด มันสาปะหลัง
ปลูกทดแทนขึน
้ ใหม่ได ้ เชน
ซงึ่ เป็ นพลาสติกทีส
่ ามารถย่อยสลายได ้ด ้วยจุลน
ิ ทรีย ์
จึงชว่ ยลดปั ญหาขยะพลาสติก
การย่อยสลาย
Renewable
Energy
นา้ ม ันแก๊สโซฮอล์
ื้ เพลิงทีเ่ ป็ นสว่ นผสมระหว่างเอทิลแอลกอฮอล์
คือน้ ามันเชอ
ทีม
่ ค
ี วามบริสท
ุ ธิ์ 99.5% ซงึ่ ได ้จากการหมักและกลั่นผลิตผลทางการ
่ อ ้อย มันสาปะหลังผสมกับน้ ามันเบนซน
ิ พืน
เกษตรเชน
้ ฐานตาม
อัตราสว่ นทีก
่ าหนด
BASE FUEL
ETHANOL
GASOHOL
90 % - 80%
10% - 20%
100%
Octane
Number
91
Octane
Number
88
+
ความบริสท
ุ ธิ์
99.5%
=
Octane
Number
95+
Octane
Number
91
E10,E20
ั พลั
คือสารเอสเตอร์ทผ
ี่ ลิตได ้จากการน
นพื
นสชต
ว์ หรื
อน้ ามันดพื
ช ง่ มี
สาหร่าาน
ยน้ าา้มัม
ัน ชจัดไขมั
เป็ นพื
งงานชนิ
หนึ
้ ้ว มาผ่านกระบวนการทางเคมี
ใชแล
า Transesterification
้
ขนาดเล็ทกเี่ รีซยงึ่ กว่
สามารถน
ามาผลิตเป็ นน้ ามันใชใน
ร่วมกับ เมทานอล หรือ เอทานอล
ุ ้ โดยการเพาะเลี
สมบัตใิ กล ้เคียงกั
บน้ ามัามาสกั
นดีเซลด
รถยนต์มีไค
ดณ
ย
้ งและน
้
ั สว่ น
สามารถนามาใชแทนน
้ ามันดีเพื
เซล
น้น
ามั
เซลได
้ อผสมกับ
ื้ ดีเพลิ
อ
่ ใชหรื
ทดแทนน
้ ามั
เชนอ
ง ้ตามสด
ทีต
่ ้องการ
ข ้อดีของสาหร่าย
 เจริญเติบโตเร็ว
ไม่สง่ ผลกระทบกับพืน
้ ที่
ปลูกพืชอาหาร
้ น
ใชพื
้ ทีเ่ พาะเลีย
้ งน ้อย
ให ้ปริมาณน้ ามันสูง
กระบวนการทางเคมี
ก๊าซชวี ภาพ…….
ก๊าซชีวภาพ
พล ังงานเพือ
่ อนาคต
Compressed Biomethane gas
พลังงานแสงอาทิตย์
้ ล ังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 แบบ
การใชพ
้
ผลิตไฟฟ้ าโดยใชเซลล์
แสงอาทิตย์
้
ผลิตไฟฟ้ าโดยใชความร
้อนจากแสงอาทิตย์
้ มวี น
แหล่งพลังงานทีใ่ ชไม่
ั หมด
Renewable Energy
Reduce
้ งงาน
ลดใชพลั
ทีไ่ ม่จาเป็ น
แปลงสภาพ
้ ้อีก
ใชได
Reuse
Recycle
้
หมุนเวียนกลับมาใชใหม่
Reduce
แปลงสภาพ
้ ้อีก
ใชได
้ งงาน
ลดใชพลั
ทีไ่ ม่จาเป็ น
ACT NOW
Reuse
Recycle
้
หมุนเวียนกลับมาใชใหม่

similar documents