Fiscaal recht IB mei 2014

Report
Fiscaal recht
IB algemeen
IB winst
KvK
• Wie heeft zich al ingeschreven??
Wie moet zich inschrijven?
• Alle ondernemingen en rechtspersonen in
Nederland moeten zich inschrijven in het
Handelsregister.
Wie moeten zich ook inschrijven
• Buitenlandse bedrijven met een vestiging in
Nederland
• Vrije beroepen sinds 1 juli 2008
• Als je verdient aan je hobby en het krijgt een
professioneel karakter
• Wat als?
• De bank of gemeente vraagt om een
inschrijfbewijs, maar ik kan me niet
inschrijven?
Nog meer vragen
• Wanneer moet ik me inschrijven?
• Wat kost inschrijving?
• Kan ik het inschrijfformulier ook
opsturen?
• Hoe krijg ik een KvK-nummer?
• Wie kan mijn bedrijf inschrijven?
• Moet ik me aanmelden bij de
Belastingdienst?
• Nee, de Kamer van Koophandel geeft uw
gegevens door aan de Belastingdienst.
Moet ik mijn inschrijving jaarlijks
verlengen?
• Startende ondernemers
• Als u voor uzelf bent begonnen komt er
veel bij kijken. U moet bijvoorbeeld
belastingen betalen en uw administratie
bijhouden.
• Lees meer over starters
Belasting betalen voor:
• Inkomen uit winst
• Inkomen niet uit winst
TARIEVEN
• Er zijn 3 boxen
• Box 1 progressief tot 52%
• Box 2 proportioneel 25%
• Box 3 proportioneel 30% van 4%= 1,2%
Boxen stelsel
• Box 1: Inkomen uit werk (geen winst)
–Inkomen uit woning (geen winst)
–Inkomen uit onderneming (winst)
• Box 2 : inkomen uit aanmerkelijk belang
– Een aandelen belang in een BV >5% incl meesleep en
meetrekregeling
• Box 3 : Inkomen uit vermogen
Bronnenstelsel-(box)
• Inkomen is alles dat wordt genoten uit een
permanente bron van inkomsten.
Bronvereisten:
• 1. Er moet sprake zijn van deelneming aan het
economische verkeer (geen privé handelingen)
• 2. het voordeel dat wordt behaald, moet ook
beoogd zijn. Een vriendendienst is dat niet.
– (Let op zwart werken is geen vriendendienst)
• 3. het voordeel moet te verwachten zijn.
extra spelregels voor bepaalde
bronnen
• A. Schulden: mogen in mindering worden
gebracht in box 3 (als de renten hiervan niet in
Box 1 en 2 niet aftrekbaar zijn)
• B. Vermogensbestandelen die korter dan 3mnd
achtereenvolgend voor inkomsten zorgen in box 1
of 2 worden meegenomen in box 3.
• ( PAS OP voor BOXHOPPEN)
• Voorbeeld spaargeld prive,
bankrekeningsaldo zakelijk.(Het gaat hier dus
om boxhoppen tussen 1 en 3 en tussen 2 en 3.)
• C. Vermogensbestandelen die gedurende
meer dan 3 achtereenvolgende mndn waarin de
jaarwisseling valt, maar niet meer dan 6
achtereenvolgende maanden inkomen uit box 1
of 2 genereren, vallen tevens onder de dubbele
heffing
Wat valt er in box 1?
• Inkomen uit arbeid : Loondienst/allimentatie
• Inkomen uit woning:1 ste eigen huis dus
geen huurhuis tenzij…….
• Inkomen uit onderneming
– Winst uit onderneming
– Resultaat uit overige werkzaamheden (geen
V.A.R. Verklaring)
Uitbreiding loonbegrip
• Fooien en dergelijke prestatie van derden.
• Gouden handdruk
• Buitenlandse pensioenregelingen
• Pensioenen in grensoverschrijdende situaties
• Reisaftrek
• Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden
( Freelance journalist, boekhouder die s’avonds bijwerkt)
In Box 1 valt ook
• Periodieke uitkeringen/ ww. wia. Enz
• Het ter beschikking stellen (comm venn) van
vermogensbestanddelen aan een onderneming of
werkzaamheid.
• Het ter beschikking stellen van
vermogensbestanddelen aan een vennootschap
waarin een aanmerkelijk belang wordt gehouden
(Directeur BV)
Wat is een eigen woning
?
• een gebouw,
• duurzaam aan een plaats gebonden schip
• woonwagen,
• met daartoe behorende bijgebouwen of een
gedeelte daarvan.
• Garage in een andere straat behoort niet tot
de eigen woning!!
• Vruchtgebruik via erfrecht is ook eigen woning
• Woning tijdelijk ter beschikking stellen aan een
derde blijft eigen woning (bv tijdens vakantie of
tijdelijk verblijf in het buitenland)
Hoogte eigenwoningforfait 2013, huurwaardeforfait 2013:
WOZ-waarde meer dan
WOZ-waarde is lager
dan
Eigenwoningforfait 2013
-
€ 12.500
Geen bijtelling
€ 12.500
€ 25.000
0,20 procent
€ 25.000
€ 50.000
0,35 procent
€ 50.000
€ 75.000
0,45 procent
€ 75.000
€ 1.040.000
0,6 procent
-
€ 6.240 plus 1,55
procent voor de waarde
hoger dan 1.040.000
euro
€ 1.040.000
• Er kan slechts 1 eigen woning zijn ook al zijn er
meerdere woningen in eigendom. Box 1
• De belastingplichtige mag kiezen,regel is dat
waar zijn gezin woont, dit de eigen woning is.
Alle andere woningen worden “ verhuisd” naar
box 3.
• Als men geen keuze maakt wordt geen enkele
woning als eigen woning aangemerkt.
Deel van de woning in de
onderneming onderbrengen:
• Woning splitsen (taxatie)
• De bedrijfsruimte moet zelfstandig zijn.
• Eigen ingang, toilet, spreekruimte,
meterstanden enz,
Winst
• Uit onderneming
• Of
• Uit overige resultaten
Aan welke vereisten moet een
inkomstenbron voldoen?
•
•
•
•
Er zijn 3 vereisten:
1. deelneming aan het economisch verkeer
2. het oogmerk voordeel te behalen
3.het voordeel is redelijkerwijs te verwachten.
Begrip onderneming
• Een duurzame organisatie van kapitaal en
arbeid gericht op deelname aan het
economisch verkeer met het oogmerk
winst te behalen.
Wat is winst uit onderneming?
• Het totale bedrag aan resultaten (zowel
negatief als positief )
Belastbare winst uit onderneming is
• Het totale bedrag van de winst die de
belastingplichtige als ondernemer geniet
uit een of meer ondernemingen,
• Verminderd met de ondernemingsaftrek
en de MKB vrijstelling.
Afgrenzing tussen andere bronnen
• 1. winst uit onderneming versus resultaat
uit overige werkzaamheden
• 2. Winst uit onderneming versus loon uit
dienstbetrekking (gezagsverhouding VAR
verklaring)
• 3. winst uit onderneming versus
vermogensbeheer.
Verschil bij:
Resultaat uit Overige Werkzaamheden
tov winst uit onderneming betekent:
• Geen recht op:
•
•
•
•
Fiscale oudedags reserve
Landbouwvrijstelling
Ondernemersaftrek
Stakingsaftrek lijfrente
De fiscus kijkt hierbij naar het :
•
•
•
•
Aantal opdrachtgevers
Debiteurenrisico
Ondernemersrisico
Omvang vd investeringen (<500,00 mag als
kosten worden geboekt, dit hoeft niet, je mag er dus over
afschrijven) (maar je krijgt geen investeringsaftrek < 500)
• Inschrijving KvK
• Winstverwachting
• Omvang vd activiteiten
Winst uit onderneming
• Voorbeeld: Loon en eigen onderneming
• Iemand geeft gedurende 20 uur p.w in een
sportles in loondienst.
• Heeft daarnaast een eigen sportlokaal en
geeft yogales als ondernemer voor 30 uur
p.w.
Winst uit onderneming
• Vermogensbeheer is
• Zelf doen:
• opbergen van bankafschriften of effectennota’s
• Ook het opbergen van bankafschriften waarop de
ontvangen huur staat.
• Uitbesteden: alle onderhoudskosten voor de woningen
Uitbesteden: de incassering van de huur
• Winst uit onderneming:
• Is alles zelf doen, de incassering van de huren, het
onderhoud, nwe huurders zoeken, enz,
Heffingsgrondslagen
• Inkomstenbelasting wordt geheven
volgens de wet IB2001 over het :
• verzamelinkomen dat in een bepaald
kalenderjaar genoten is.
Wat is het doel van het
verzamelinkomen ?
• Heeft alleen betrekking op het gebruik van
drempels:
• Specifieke zorgkosten
• Giftenaftrek
• Ouderenkorting
• Aanslaggrens
Wat is het genieten van een
voordeel?
Als een opbrengst ten gunste komt aan een
belastingplichtige.
• Het maakt niet uit of deze opbrengst legaal is.
• Een dief kan worden belast voor voordelen uit
een diefstal.
• Een werknemer kan worden belast voor
voordelen uit een verduistering
• Drugopbrengsten, enz enz, (pluk ze- wetgeving)
Wie moeten er inkomstenbelasting
betalen?
• Natuurlijke personen (geen
rechtspersonen, BV’s, NV’s enz)
• In Nederland wonend (binnenlandse
belastingplichtigen)
• Niet in Nederland wonend maar wel
Nederlands inkomen genietend
(buitenlandse belastingplichtigen)
• Belangrijk is de Fiscale woonsituatie
(Belgie-Nederland) Hiddink
Opgave:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bepaal de inkomens van de 3 boxen;
Loon 135.000,00
Bonus 25.000,00
Rente op spaarrekeningen 5.000,00
Tegoeden op spaarrekeningen: 1 januari 120000,00
Dividend effectenportefeuille 16000,00
Winst op verkoop aandelen 32000,00
Waarde effectenportefeuille 1jan 230000,00
Erfenis oud tante 10000,00
Wat valt er in welke box?
• BOX 1 Inkomen uit werk en woning
• Box 2 aanmerkelijk belang
• Box 3 vermogen
Uitwerking
• Box 1: loon uit dienstbetrekking en bonus
totaal 160000,00
• Box 3: banktegoed: 120000,00,
• waarde effecten portefeuille 230000,00=
totaal 350000,00
• x 4%=14000,00
• De erfenis is geen bron van inkomen
• BOX 2 de anmerkelijk belang
aandelen.
• 5% of meer aandelen in een BV of NV is een
aanmerkelijk belang.
• De winst op verkoop van aandelen is dan belast
met 25%
• DeVPB bedraagt :
• 20% bij een winst tot 200.000,00 en
• 25% bij winsten hoger dan 200.000,00
• Fictieve inkomens
• Om fiscale voordelen tegen te gaan, die
ook nog eens recht kunnen geven op bijv.
subsidies (S&O) zijn een aantal
maatregelen getroffen:
• Het fictieve salaris (43000) geen-lager-gebruikelijk-loondoor-minder-werken/
• De fictieve rente (4% )
• De fictieve huur (WOZ)
• Hierdoor is het minder aantrekkelijk om een
BV op te richten
Omdat de dividenden (winstuitkering) ook
worden betrokken bij het aanmerkelijk
belang worden zij belast met 25%
belastingheffing.
Daardoor wordt de fiscale voordeel grens
tussen de Directeur BV en de gewone IB
ondernemer wel erg klein.
Zeker met de voordelen die de IB
ondernemer geniet als Zelfstandige aftrek,
KO regeling e.d,
Box 3 Inkomen uit sparen en
beleggen
• Deze box/bron kan NOOIT negatief zijn,
• Maar wel nihil.
Box 3
Voordeel uit sparen en beleggen
• Er wordt gerekend met Fictief 4%
rendement..
• In box 3 wordt echter geen inkomen
belast, maar vermogen.
Voorbeeld
• Fred ongehuwd:
• 1 januari
Bezittingen
•
Schulden
• Aflossing in het jaar
600000
200000
20000
• Wat is zijn vermogen?
• Er is een vrijstelling van 22.000,00
• De rendementsheffing is 4%
• Het belastingtarief is 30%
Het vermogen is:
•
•
•
•
•
600000-200000=
400000
Af persoonsgebonden aftrek
22000
Belastbaar vermogen
378000
Rendementsheffing 4%
15120
Belastingtarief is 30% van 15120
• Te betalen belasting 4536,00
Wat zijn Bezittingen?
• Onroerende zaken:
( tenzij ze tot box 1 of 2 horen)
verhuurde woningen,vakantiewoningen,
tweede woningen,overige gebouwen,
gronden enz
• Rechten die direct of indirect op onroerende
zaken betrekking hebben:
Recht van opstal, erfpacht, appartementsrecht,
vruchtgebruik
Genotsrechten langer dan 1 jaar (huurrecht)
• Roerende zaken al dan niet in eigen gebruik.
(computers), dure antieke meubels schilderijen als
inboedel, maar wezenlijk als appeltje voor de dorst .
• Rechten op roerende zaken: termijn en
optiecontracten voor metalen, edelmetalen,land- en
tuinbouwproducten, aardolie, vreemde valuta, enz
• Rechten niet op zaken: chartaal-, giraalgeld,
aandelen, winstbewijzen, opties
lidmaatschaprechten van vereniging, obligaties,
winstrechten, vorderingen en rechten op
kapitaalsuitkering uit levensverzekering niet
gekoppeld aan de eigen woning Box 1
• Overige vermogensrechten, bv vermogen
ondergebracht in een trust
Schulden
• Dit zijn verplichtingen met een waarde in
het economisch verkeer:
• Uitzondering zijn:
– Belastingschulden
– En erfrechtelijke verkrijgingen
Heffingvrij vermogen in Box 3
• Algemene vrijstelling 21139,00 pp
• Ouderentoeslag afhankelijk van
vermogen
• De algemene vrijstelling is aan de
andere partner overdraagbaar tot aan het
volledige bedrag
Er is ook vermogen dat is
vrijgesteld
•
•
•
•
Bos en natuurterreinen en landgoederen
kunst en wetenschap
Roerende zaken krachtens erfrecht.
Rechten op (goederen in natura, ongeval
uitkering, nog niet vastgestelde prijs
overdrachtsaandelen bij aanmerkelijk belang)
• Maatschappelijke beleggingen
Waardering van bezittingen en
schulden
• Vinden aan het begin van het jaar plaats.
• Deze waarderingen moeten in
economische zin plaatsvinden.
• Je bent niet vrij om met minder genoegen
te nemen.
Voorbeeldberekening belasting in box 3
Bezittingen
€ 200.000
Schulden
€ 50.000 -
Bezittingen min schulden
€ 150.000
Heffingsvrij vermogen van u en uw
fiscale partner:
2 x € 21.139
€ 42.278 -
Grondslag sparen en beleggen
€ 107.722
Voordeel uit sparen en beleggen: 4%
van € 107.722
€ 4.308
Eventuele persoonsgebonden aftrek
€0-
Belastbaar inkomen uit sparen en
beleggen
€ 4.308
Belasting: 30% van € 4.308
€ 1.292
Wat is Persoonsgebonden
aftrek
•
•
•
•
•
Uitgaven voor onderhoudsverplichtingen
Verliezen op beleggingen in durfkapitaal
Uitgaven voor levensonderhoud kinderen
Uitgaven voor specifieke zorgkosten
Weekenduitgaven voor gehandicapten
kinderen
• Scholingsuitgaven
• Uitgaven voor monumentenpanden
• Aftrekbare giften
Wat is Heffingskorting?
• Deze komt in mindering op de
verschuldigde belasting in box 1 en box 3
en is dus voor iedere belastingplichtige
gelijk
• Naast de algemene heffingskorting zijn er
nog meer kortingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Algemene heffingskorting
Arbeidskorting
Doorwerkbonus
Inkomensafhankelijke combinatiekorting
Ouderschapsverlofkorting
Alleenstaande ouder korting
Aanvullende alleenstaande ouderkorting
De jonggehandicapte korting
De ouderenkorting
De alleenstaande ouderenkorting
De levensloop verlofkorting
De korting voor maatschappelijk beleggingen
Korting voor directe beleggingen in durfkapitaal een
culturele beleggingen
Verrekening verliezen
• In box 1; met 3 voorafgaande jaren en 6
volgende kalenderjaren.
• In box 2; idem
Wijze van heffing
• Vindt plaats bij wege van
aanslag.(aanslagbelasting)
• Bij de aanslag worden de voorheffingen
verrekend:bv
• loonbelasting, dividendbelasting,
kansspelbelasting, bronbelasting op
spaargelden in Belgie, Luxemburg en
Oostenrijk
Teruggaaf
• Kan gedurende het jaar plaatsvinden,
maar kan altijd herzien worden tot de
aanslag definitief is
• Een aanslag wordt opgelegd indien de
verschuldigde belasting meer dan 45,00
bedraagt
• Een teruggaaf wordt verleent indien de
teruggave meer dan 14,00 is. (t-Tj biljet)
Middeling
• Kan uitsluitend plaatsvinden in box 1.
• Dit is het gelijkmatig uitsmeren van
inkomens over verschillende jaren ( 3
aaneengesloten).
• Bij teruggaaf hanteert men en drempel van
545,00
• Binnen 36 mnd na onherroepelijk worden
aanslagen
Voorbeeld middeling
•
Jaar belastbare som
verschuldigd
2004
2005
2006
16446
6870
55800
5400
2220
22155
Totaal betaald 29775
Gemiddeld inkomen over 3 jaar 26372
Na middeling blijkt het volgende:
2004
2005
2006
26372
26372
26372
9133
9136
9253
totaal te betalen27552
• Verschil
2253,00
• Drempel
545,00
• Te vorderen 1708,00
Urencriterium
• Voor starters: gedurende 5 jaar minimaal
1225 uur
• Na 5 jaar minimaal 1250 uur maar altijd
meer dan 50%.
• Voorbeeld: Loondienst 1300 uur
• Eigen bedrijf 1250 uur.
• Dan voldoet men niet aan het
urenkriterium nml: 50% van 2550=1275
uur.
Voorzieningen en reserves
• Voorzieningen zijn winst drukkend:
(debiteurenvoorziening)
• Reserves zijn winstverdelend:
• Egalisatiereserve (v.b. onderhoud van een schip
over 5 jaar uitsmeren)
• Herinvesteringreserve (v.b. nwe aankoop voor
een te vervangen machine)
• Fiscale oudedagsreserve (pensioenvoorziening)
ondernemersfaciliteiten
• Investeringsaftrek:
» Kleinschaligheidsaftrek
»
Energie-investeringsaftrek
»
Milieu-investeringsaftrek
» Desinvesteringsbijtelling indien binnen 5 jr
wordt vervreemd
» Op personenauto’s geen aftrek!!
Autokostenfictie
•
•
•
•
•
» 25% bijtelling van cataloguswaarde of
» 20% bijtelling van cataloguswaarde (CO2
lagere uitstoot)
» 14% bijtelling van cataloguswaarde (co2
zeer laag)
» 0% bijtelling van cataloguswaarde elektrisch
0% tot 1.1.2014
7% tot 1.1.2016
14% daarna
Bijtelling is incl BTW en BPM
Ouder dan 15 jaar waarde economisch verkeer bijtelling
35%
• Ondernemerswoning:
» bijtelling privé gebruik
• Oudedagsreserve:
Pensioenregeling minimaal 1225 uur criterium tot 65 jaar
mogelijk.
– Maximaal 12% vd. winst met een maximum van
9542,00
» De toevoeging wordt berekend over de
fiscale winst
» Dus voor toevoeging/afneming aan de
oudedagsreserve
» (er zijn uitzonderingen voor bepaalde
groepen welke deelnemen aan een
verplicht pensioenfonds vb huisartsen e.d.)
• Zelfstandigenaftrek:7280,00 jr 2013
– urencriterium is van toepassing
– Niet ouder dan 65 jr aan het begin vh kalenderjaar
• Startersaftrek: 2123,00 (jr.2013)
– Voorwaarde in de 5 voorafgaande jaren is niet meer
dan 2x de zelfstandigenaftrek van toepassing
geweest
• Meewerkaftrek:
– voor een partner die geen beloning ontvangt, meer
dan 525 uur werkt mag je afhankelijk van de gewerkte
uren 1,25% tot max 4% van de winst aftrekken.
– Deze aftrek leidt niet tot belastingheffing bij die
partner
• € 430 belastingvrij
• Spullen gekocht buiten de EU? U mag tot
een waarde van € 430 belastingvrij
invoeren.

similar documents