Dyvekeskolen Trafikpolitik

Report
Trafikpolitik
2014
Dyvekeskolen
1. Indledning
I henhold til Færdselskommisionens Nationale
Handlingsplan for trafiksikkerhed anbefales det,
at alle skoler har en trafikpolitik, som er
understøttet af kommunen og det lokale politi.
Trafikpolitikken formål er at opstiller mål for både
færdselsundervisning og sikker skolevej på vores
skole. Trafikpolitikken indhold skal sikrer, at elever,
forældre og lærer kan færdes sikkert og trygt
omkring skolen i og udenfor skoletiden.
Trafikpolitikken angiver skolens målsætninger i
forhold til færdselsundervisningen på de forskellige
klassetrin på Dyvekeskolen
By X, der er et inddragelsesteam under Børne- og
Ungdomsforvaltningen har stået for inddragelsen af
eleverne. På workshoppen med elevrådet har fokus
været de trafikale udfordringer eleverne oplever
omkring skolen – specielt om morgen
Eleverne har selv formuleret, hvor de ser de største
trafikale udfordringer og hvad de mener skolen skal
fokusere på, hvis de ønsker at flytte eleverne fra bilen
og over til cyklen eller gåben.
Her har skolens elevråd været med
til at formulere skolens trafikpolitik. Det er eleverne,
der kender deres skolevej bedst, er med på
udflugter i skoletiden og
ser den kaotiske morgentrafik.
Det er derfor oplagt at inddrage eleverne i, hvordan
det er muligt at sætte fokus på skolens trafikale
udfordringer.
Trafikpolitikken er en handlingsplan henvendt til lærer,
ledelse, elever og forældre på Dyvekeskolen. De har alle
spiller en vigtig rolle i arbejdet med at opnå
skolens visioner på trafikområdet. Trafikpolitikken er
vedtaget i skolebestyrelsen den x.x og skal dermed
Workshop med elevrådet
betragtes som skolens retningslinjer for trafikkens
afvikling.
Dyvekeskolen Trafikpolitik 2014
2
Resultatet af inddragelsen er en række anbefalinger
fra elevrådet til forældre, lærer og de andre elever om,
hvordan de kan være med til at mindske nogle af
skolens trafikale udfordringer. Anbefalingerne vil både
være at finde her i trafikpolitikken og i forbindelse
med de anbefalede ruter til skoleveje som er blevet
udarbejdet i forbindelse med de trafikale anlæg, der
skal gøre skolevejen mere sikker.
Rådet for sikker trafik anbefaler at en trafikpolitik
tages op til revision hvert år i februar måned . Hvilke vi
her I skolebestyrelsen forpligter os på.
God læselyst!
Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen på Dyvekeskolen
Det nye 4-skole-samarbejde betyder, at alle elever
efter 6. klasse skal samles på Højdevangens Skole.
Skoleskiftet betyder, at nogle elever får en længere
eller en ny skolevej.
Det er et stort ønske fra Højdevangens Skole, at alle
nye elever har samme trafikale forudsætning, så det
giver dem en frihed til at tage udflugt på cykel mm..
For at imødekomme dette ønske har
elevrådsrepræsentanterne fra 5. og 6. klassetrin
sammen med elever fra Sundbyøster Skole
og Gerbrandt Skolen deltaget i en workshop, hvor
eleverne i samarbejde har formuleret, hvordan de
mener forældre, skolen og kammerater kan gøre dem
trafikalt parat til Højdevangens Skole.
Dyvekeskolen Trafikpolitik 2014
3
PÅ VEJ
Børns aldersmæssige parathed til at begå sig i trafikken
Skolens mål er, at når eleverne bliver 12 år, har de så
mange erfaringer med at færdes i trafikken, at de kan
overskue trafikken næsten som voksne og dermed er
klar til at færdes på egen hånd.
Denne erfaring opnås, hvis eleverne ofte får mulighed
for at færdes i trafikken indtil det 12. år.
Skolen anbefaler, at du som forældre træner
skolevejen med dit barn, så tidligt som muligt. Børn
lærer at bevæge sig i trafikken gennem utallige
gentagelser og er først med tilstrækkelig erfaring klar
til at blive sluppet løs som 12-årige. Nedenstående er
baseret på Rådet for Sikker Trafiks anbefalinger.
Hvad kan dit barn i trafikken?
Hvornår børn kan håndtere de forskellige
trafiksituationer afhænger af både alder og evner. Det
er dig som forælder, der kan vurdere, hvad netop dit
barn kan klare. Både i forhold til hvad I sammen har
trænet, og hvordan trafikken er, der hvor I bor. Og
husk, at det kræver gentagen træning, før børn kan
huske det. Nedenstående skal derfor betragtes som
generelle guidelines.
6 til 7-årige. Børn kan gå alene til skole på sikre
skoleveje.
Børn skal ifølge loven være seks år, før de må cykle
alene i trafikken. Det er dog stadig svært for dem at
vurdere afstand og hastighed, så de bør følges med en
voksen, hvis de cykler i skole.
8 til 10-årige. De fleste er nu i stand til at vurdere,
hvordan trafikken udvikler sig, og kan gå alene i skole.
De kan også tage bybus, S-tog ellers lignende, hvis
turen er relativt enkel. Er skolevejen velkendt og
sikker med kun lidt og langsomt kørende trafik, kan
mange cykle alene i skole. 10 til 12-årige. I denne
alder kan de fleste børn klare en mere udfordrende
skolevej alene på cykel eller benytte offentlige
transportmidler, der kræver skift etc.
12 år. Nu kan børn, der har fået træning og erfaringer,
overskue trafikken næsten som voksne og er dermed
klar til at færdes alene. Er de uerfarne på cykel, skal de
trænes på samme måde som mindre børn.
Kilde: www.sikkertrafik.dk/boern/BTK-foraeldre/Nyheder/Hvad-kan-boern.aspx
Skolens anbefaling er at træne skolevejen med dit
barn som udgangspunkt hver dag. Det gør du ved at
enten at gå eller cykle med dit barn. På den måde får
du en god fornemmelse for, hvad dit barn kan og
hvornår dit barn er klar til at komme til skole på egen
hånd. Materialet ’anbefalede ruter’ kan anvendes til at
udvælge sit barns skolevej.
Dyvekeskolen Trafikpolitik 2014
4
PÅ VEJ
Ny skolevej til Højdevangens Skole
– indsats for 5. og 6. klassetrin
I gennem en workshop med elevrådene fra Gerbrand-,
Dyveke- og Sundbyøster Skole er eleverne blevet inddraget i
at komme med input til, hvordan de nye 7. klasser bliver i
stand til at cykle til Højdevangens Skole.
Som en særlig indsats skal 5. og 6. klasserne forberedes på
overgangen til Højdevangens Skole og den nye og muligvis
længere transport til skole. På Højdevangens Skole møder
eleverne en række forventninger til at cyklen medbringes til
brug i undervisningen og at eleverne generelt er parate til og
evner at cykle på egen hånd. Cyklen kommer i større grad til
at blive en del af undervisningen som et middel til at
anvende lokalområdets muligheder for læring. Det er derfor
vigtigt, at eleverne forberedes på denne overgang.
Politiet afholder den store cyklistprøve hvert andet år for
både 5. og 6. klasser. Det sker næste gang i foråret 2015. Det
er aftalt med Britt Eibye fra Den Kriminalpræventive Afdeling,
at der planlægges en rute som i størst mulig udstrækning
fører eleverne fra Gerbrandskolen til Højdevangens Skole for
at forberede eleverne på denne nye skolevej.
Politiets cykelprøve kan ikke stå alene og elevrådene har
arbejdet med, hvad der ellers skal til.
Fælles workshop med Gerbrandskolen, Sundbyøster Skole og Dyvekeskolen
Dyvekeskolen Trafikpolitik 2014
5
PÅ VEJ
Elevrådene peger på, at undervisningen kan bruges til at
forbedre elevernes kompetencer i trafikken på en række
punkter. Flest elever fremhæver cykelture som en mulighed til
at få mere fokus på cyklen. Derudover anbefaler eleverne
at arrangere en cykeldag, hvor eleverne får hjælp til at sætte
deres cykel i stand og får den vasket. Der er også flere der
mener at kampagnen 'alle børn cykler' bør anvendes i flere
klasser.
Skolen anbefaler, at lærerne anvender mulighederne på
Vestamager Naturcenter for at låne cykler til en hel klasse og
bruge området til undervisning. Det giver mulighed for at
vænne eleverne til at være på cykeltur med klassen og måske
tage springet til trafikken efterfølgende. Der kan læses mere i
afsnittet om undervisning.
Workshoppen med elevrådene understreger nødvendigheden
af, at forældrene tager ansvar. Eleverne peger på, at forældre
skal træne med deres børn og på den måde være et forbillede.
Desuden må forældrene godt tvinge deres børn til at cykle.
Eleverne savner altså selv, at deres forældre tager ansvar.
Sammenfatning af elevernes forslag tll at få
flere til at cykle
• En cykeldag, hvor man fik lavet sin cykel
og vasket den
• Cykelture hvor man støtter Red Barnet
• Snakke godt om det i idræt og n/t motion og kost og cykel Cykeltur med
klassen
• Flere kampagner fx 'alle børn cykler'
• Skole Tour de France
Forældre
• Cykle mere sammen
• Tvinge deres børn til at cykle
• Sige at man skal tage cyklen i stedet for
bussen
• Være et godt forbillede og cykle selv
• Cykelture med deres børn så de vender
sig til deres miljø
• Bestikke deres børn
Venner
• At de ville cykle sammen til skole
• De kunne inspirere en til at cykle
• Venner cykler sammen hjem til hinanden
Dyvekeskolen Trafikpolitik 2014
6
PÅ VEJ
’Gåbusser’ - flere går til skole
Skolen har taget/tager kontakt til Dansk Skoleidræt for at
deltage i deres projekt med at give flere muligheden for en
sund start på dagen gennem etablering af gåbusser.
Projektet er blevet udviklet gennem en pilotfase og er nu
klar til at blive udrullet på nationalt plan. At etablere
gåbusser vil sandsynligvis reducere antallet af biler foran
skolen og dermed medvirke til en tryggere skolevej for alle.
Gåbussen har 0.-3. klasse som målgruppe med chauffører
fra 6. klassetrin. Initiativet vil give forældre til de mindste
børn et alternativ til at køre deres børn. Gåbussen giver ud
over motion fra morgenstuden og mere tryg trafik foran
skolen også mulighed for at få en god start på dagen og
danne nye sociale relationer.
Se mere på www.gåbusser.dk
Foto fra Virring Skole
Dyvekeskolen Trafikpolitik 2014
7
Undervisning
3. Trafikundervisning
Vi arbejder frem mod, at eleverne på 6. klassetrin har
tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i
stand til at kende færdselsregler, orientere sig sikkert i
trafikken og give tydelige tegn før stop og sving
kende til trafikkens faremomenter både vejens
udformning, egen adfærd og andre trafikanters rolle.
Derudover skal eleverne kunne færdes sikkert på cykel i
kendt og ukendt område, herunder overholde
vigepligtsregler, følge afmærkning og placere sig rigtigt på
vejen
Vi vil gøre undervisningen praktisk ved at bruge ture ud
fra skolen som anledning til at lære om trafik i trafikken. I
størst muligt omfang vil vi på de mindre klassetrin
involvere den lokale betjent.
En undersøgelse blandt lærerne på Dyvekeskolen viser, at
ca. halvdelen af de adspurgte underviser i trafik enten i
klassen eller på tur. Flere af disse anvender Rådet for
Sikker Trafiks materialer og Dansk Cyklist Forbunds
kampagner. Det, der primært efterspørges, er endnu
mere samarbejde med politiet og bedre muligheder for
at komme på tur, så eleverne kan træne deres
færdigheder i trafikken.
Årshjul
Årshjulet for trafikundervisning er baseret på et udsnit af
mulighederne for at anvende gratis materiale fra bl.a.
Rådet for Sikker Trafik og Dansk Cyklist forbund og
opfylder kravene i Fælles Mål for Færdselslære. Som et
vigtigt supplement anbefales det at lade eleverne
anvende deres nye trafikale viden i praksis, eksempelvis
når klassen alligevel er på tur til et museum eller
lignende. Hermed får eleverne deres viden og erfaring
med trafik i trafikken. Som en mulighed for at cykle i
trygge omgivelser med en klasse kan der reserveres et
klassesæt cykler og undervisningsforløb ved Vestamager
Naturcenter.
Færdselskontaktlæreren sikrer, at årshjulet samt nye
tilbud formidles til de øvrige lærere.
, inviteres, engageres, interviewes, opfordres mm.).
Dyvekeskolen Trafikpolitik 2014
8
9
3. Rollemodeller
Rollemodeller
Forældre, lærer og de ældre elever
Alle skolens ansatte forventes at overholde færdselsloven
og signalere rigtig og sikker adfærd i trafikken. Det gælder
i egne biler (sele, hastighed, parkering), og når de ansatte
kører på cykel til og fra skole (orientering, tegngivning,
cykelhjelm, bagage hensigtsmæssigt anbragt m.m.).
• Biler skal parkeres på P-pladserne
• Ansatte, der skal krydse veje uden for skolen,
skal benytte fodgængerovergangene.
• På cykelture med elever, skal lærerne bruge cykelhjelm.
• Skolens hjelme kan lånes på kontoret.
Der gælder de samme forventninger til forældre.
Desuden forventes det, at forældrene bakker op om
skolens visioner. Forældrene kan gå forrest som det gode
eksempel ved at:
•Træn dit barn
•Træn skolevejen mange gange sammen ved at gå eller
cykle. Så sætter de gode vaner sig.
•Vær i øjenhøjde med dit barn
•Gå ned i knæ og se trafikken med dit barns øjne. Er der
noget, der distraherer udsynet?
•Find den sikreste rute
•Den korteste rute er ikke altid den sikreste. Læg ruten
via etablerede overgangssteder.
•Lær dit barn reglerne
•Rød mand, STÅ. Grøn mand, GÅ. Lær dit barn de
grundlæggende regler i trafikken.
•Husk du er rollemodel
•Børn gør som voksne i trafikken. Så vær et godt
eksempel og overhold færdselsreglerne.
• De ældre elever skal bevidstgøres om deres ansvar som
rollemodeller for de yngre elever.
Dyvekeskolen Trafikpolitik 2014
10
Rollemodeller
Elevrådets anbefalinger
Kære forældre på Dyvekeskolen
Om morgenen når vi skal i skole er der
biler med børn på bagsædet, der skal
afleveres i skolen. Samtidig er der cykler
og lastbiler, der krydser på den store
parkeringsplads ud mod Røde
Mellemvej. Af og til føles det utrygt for
os elever at skulle krydse
parkeringspladsen på vej til skole. På
parkeringspladsen er der biler der
bakker og lastbiler, som er for høje til at
se os. Vi oplever, at mange biler kører
stærkt, når de skal ind og ud af
parkeringspladsen og selv om der er et
bump på vejen er farten alligevel for
høj, så se jer godt for!
Der hvor Urmagerstien møder
Englandsvej føles det ofte utrygt. Der er
et lyskryds, men vi er nervøse for at ikke
alle ser det røde lys og os, da
Urmagerstien bare er en lille vej. Så husk
at se jer godt for og sænk farten også selv
om der er grønt lys!
Så kære forældre - vi vil helst gå eller
cykle i skole, så vi synes I skal overveje om
det er nødvendigt at køre jeres børn i bil.
Vi vil også spørge om I kunne være lidt
hurtigere til at sige farvel til jeres børn når
I sætter dem af, for der holder biler i kø
og vi har svært ved at komme forbi på
cykel
Kærlig hilsen Elevrådet på Dyvekeskolen
Dyvekeskolen Trafikpolitik 2014
11
Samarbejdspartnere
Samarbejdspartnere
Dyvekeskolen erkender, at det er nødvendigt med et bredt
samarbejde om elevernes trafiksikkerhed. Derfor vil vi både
være initiativtagere og deltagere i en lang række relevante
sammenhænge.
Skolebestyrelsen
Det er skolebestyrelsen, der er ansvarlig for at følge op på
trafikpolitikken. Opfølgningen koordineres med elevrådets
arbejde med trafikpolitikken hvert år i februar.
Forældrene
Skolens undervisning i færdselslære bygger på
forudsætninger, som eleverne har med hjemmefra.
• Ved forældremøder skal det drøftes, hvad skolen og
forældrene kan forvente af hinanden.
• Forældrene mindes om, at de skal lære børnene at cykle
sikkert, og de skal vedligeholde børnenes cykler.
Politiet
Skolen har en ’fast’ betjent tilknyttet som varetager
undervisning på forskellige klassetrin.
I 1. klasse: To lektioner, hvor der tales om at gå/færdes i
trafikken og herefter en gåtur med klassen sammen med
klasselæreren.
I 3. klasse: En lektion om cykler og kørsel på denne samt
hvordan en cykel lovformeligt skal se ud.
I 5. og eller 6. klasse: Lektion om udvidet trafik – ubetinget
vigepligt – tegn i trafikken samt diskussion af egne
oplevelser. Desuden er der et tilbud om afholdelse af en
cyklistprøve på alle skoler i København enten i 5./6. klasse
således, at der kører af stablen hvert andet år på skolen.
Denne prøve indeholder en rute som skal gennemkøres på
en lovlig cykel. Dette er den praktiske prøve og den hænger
sammen med den teoretiske, som tages på nettet – se del
om undervisning.
• Færdselskontaktlæreren er bindeled til politiet og sikrer, at
kontakten er etableret. Den enkelte klasselærer følger selv
op med konkrete aftaler.
• Færdselskontaktlæreren fungerer som kontaktperson i
forhold til eventuelle nye politibetjente m.h.t. velkomst og
praktisk introduktion til skolen.
Kommune
• Er der behov for revurdering af skolevejene kontakter
skolens ledelse politiet og/ eller kommunens Teknik og
Miljø forvaltning.
• I forbindelse med 4-skole-samarbejdet har Teknik- og
Miljøforvaltningen planlagt og gennemført en række
fysiske forbedringer. Detaljerne kan findes på
kommunens hjemmeside via følgende link:
http://www.kk.dk/da/om-kommunen/indsatsomraaderog-politikker/byplanlaegning-oganlaeg/anlaegsprojekter/veje/amagerpakken
Dyvekeskolen Trafikpolitik 2014
12

similar documents