KN od 1.1.2014_VÚGTK

Report
Katastr nemovitostí od 1. ledna 2014
Daniela Šustrová
O čem dnes bude řeč
•
•
•
•
•
Nová právní úprava
Nové pojetí nemovité věci a její evidence v KN
Geometrické plány
Druhy zápisů a vkladové řízení
Služba sledování změn
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
z.č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
(katastrální zákon)
veřejný seznam nemovitostí
(katastr nemovitostí)
zrušeno
• z.č. 265/1992 Sb., zákon o
zápisech
• z.č. 344/1992 Sb., katastrální
zákon
nové vyhlášky
• vyhl.č. 357/2013 Sb., katastrální
vyhláška
• vyhl.č. 358/2013 Sb., vyhláška o
poskytování údajů
• vyhl.č. 359/2013 Sb., formulářová
vyhláška
Bytová problematika
• NOZ - § 1158 - § 1222
• nařízení vlády č. 366/2013 Sb.
• z.č. 311/2013 Sb., LBD
• z.č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících
______________________________
• z.č. 72/1994 Sb., zákon o bytech (ZVB)
Hlavní zásady
•
•
•
•
•
•
Zásada materiální publicity
Zásada intabulační
Zásada priority
Zásada dispoziční
Zásada legality
Zásada formální publicity
Nemovitá věc
§ 498 odst. 1 NOZ
• Pozemky a věcná práva k nim
• Podzemní stavby se samostatným účelovým
určením
• Věc, o které právní předpis stanoví, že není
součástí pozemku
• Jednotky
• Stavba spojená se zemí pevným základem (viz
přechodná ustanovení NOZ)
Superficies solo cedit
§ 506 NOZ
"Součástí pozemku je prostor nad povrchem i
pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a
jiná zařízení (dále jen "stavba") s výjimkou
staveb dočasných, včetně toho, co je
zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve
zdech.“
Základní přechodná ustanovení
(§ 3054 an.)
• stavba a pozemek ke dni účinnosti NOZ v rukou jednoho
vlastníka v jednom vlastnickém režimu (§ 3054)
• stavba a pozemek ke dni účinnosti NOZ v rukou různých
vlastníků ( § 3055 odst. 1, § 3056)
• „staré“ právo ke zřízení stavby (§ 3055 odst. 2)
• stavba a pozemek se kdykoliv později stanou vlastnictvím
jedné osoby v jednom vlastnickém režimu ( § 3058 odst. 1)
Stavba součástí pozemku
budova ČÚZK v Praze Kobylisích - již spojeno
Označení nemovitosti
§ 8 KZ
• …..vlastnické právo k pozemku p.č. 605/12 v
katastrálním území Kobylisy.
nebo
• ….vlastnické právo k pozemku p.č. 605/12 v
katastrálním území Kobylisy. Součástí pozemku je
budova čp. 1800 …….
______________________
Pozor na dvojí číselnou řadu – St.p.č. a p.p.č.
Stavba součástí pozemku
dosud nespojeno
Součástí pozemku nejsou
•
•
•
•
superaedifikáty (stavby dočasné)
inženýrské sítě
strojní zařízení
právo stavby
• byty podle ZVB
Dočasná stavba
• stavby zřízené v mezích omezeného užívacího práva
stavebníka (nájemcova či pachtýřova stavba apod.)
• dočasnost dána užívacím titulem
Předmět evidence
• pozemky
• budovy, pokud nejsou součástí pozemku
• jednotky
• právo stavby
Budova
• Zápis
 na cizím pozemku
 na vlastním pozemku
• Výmaz
• Přístavba
• Rozestavěná na
dokončenou
•
•
•
•
nadzemní
pevně spojená se zemí
obvodové zdi
střešní konstrukce
Zápis budovy na cizím
vkladem
• doklad o způsobu užívání stavby
• geometrický plán
• listina, kterou navrhovatel (vlastník) prokazuje, že měl
právo zřídit na pozemku tuto budovu, nebo jiná listina,
která prokazuje jeho vlastnictví.
_______________________
Čp. / č.ev?
Listina prokazující oprávnění….
• listiny uvedené v čl. 3 odst. 2 pokynů č. 45
• potvrzení vlastníka stavby, že stavbu na svém pozemku
nabyl jejím zhotovením podle § 132 OZ 1964, a že
stavba jako věc vznikla již před 1.1.2014 a není tudíž
součástí pozemku, na kterém vázne zástavní právo
zřízené před vznikem stavby.
• souhlasné prohlášení manželů, že stavbu na pozemku,
který je v jejich podílovém spoluvlastnictví (nebo ve
vlastnictví jednoho z manželů) nabyli do SJM jejím
zhotovením (§ 132 a § 143 OZ 1964).
Listina prokazující oprávnění…..
(pokračování)
• prohlášení (potvrzení) vlastníka stavby, kterým vlastník
stavby potvrzuje, že nabyl do vlastnictví stavbu na
pozemku jiného vlastníka jejím zhotovení na základě
souhlasu vlastníka pozemku s její výstavbou; smlouva
byla před započetím výstavby, před 1.1.2014 uzavřena
pouze ústně s tím, že vlastník pozemku následně pro
účely územního řízení ještě v roce 2013 potvrdil
souhlas s výstavbou stavby; prohlášení vlastníka stavby
musí být potvrzeno (odsouhlaseno) vlastníkem
pozemku.
V takovém případě se může jednat i o stavbu, která byla
povolena sice už v roce 2012 nebo 2013, ale až v roce
2014 bylo (bude) započato s faktickou výstavbou.
Zápis budovy na vlastním
zápis podle § 28 KZ
• doklad o způsobu užívání budovy a
• geometrický plán
Obdobně se postupuje v případě stavby, která je
součástí práva stavby
Přestavek
§ 1087 NOZ
Dobrá víra
• souhlasné prohlášení
• zápis do KN vkladem
Spor
• žaloba
• zápis do KN vkladem
bytové spoluvlastnictví
samostatná nemovitá věc je:
do 31.12.2013
•
•
•
•
byt
nebytový prostor
rozestavěný byt
rozestavěný nebytový
prostor
od 1.1.2014
o jednotka
 byt (legislativní zkratka)
 podíl na společných částech
jednotka
byt
byt
podíl
podíl
Výpis pro jednotky
Vznik jednotky
Výstavba
Zápis do veřejného seznamu
Rozhodnutí soudu
Originární způsob nabytí Prohlášení vlastníka
Oddělení ze
spoluvlastnictví
Stavební činnost
Oddělení ze spoluvlastnictví
Zrušení a vypořádání
spoluvlastnictví
Uzavřenost prostoru
domu a bytu
Zrušení a vypořádání
spoluvlastnictví
Zúžení SJM
Možnost rozestavěné
jednotky
Změna rozsahu SJM
Vypořádání SJM
Vypořádání SJM
Pozor na § 1198 NOZ
Ustanovení § 1198 odst. 1 NOZ považuje za „první
převedenou jednotku“ jednotku, k jejímuž převodu
došlo až po převodu tří jednotek
odst. 2
…“do veřejného seznamu se nezapíše vlastnické právo k
další převedené jednotce, pokud není prokázán vznik
společenství vlastníků. To neplatí při nabytí jednotky
do vlastnictví prvním vlastníkem“.
______________
Zdroj – výkladové stanovisko KANCL k § 1198 odst. 1 a 2 NOZ na http://obcanskyzakonik.justice.cz
vlastník neznámý
Druhy zápisů
• vklad (V)
• záznam (Z)
• poznámka (Z)
____________________
§ 10 NKZ
Právní účinky zápisu nastávají k okamžiku, kdy návrh na zápis došel úřadu
§ 12 NKZ
Vklad lze provést na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu o
jeho povolení
Vkladem se zapisuje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vlastnické právo
právo stavby
věcné břemeno
zástavní právo
budoucí zástavní právo
podzástavní právo
předkupní právo
budoucí výměnek
přídatné spoluvlastnictví
správa svěřenského fondu
výhrada vlastnického práva
• výhrada práva zpětné koupě
• výhrada práva zpětného
prodeje
• zákaz zcizení nebo zatížení
• výhrada práva lepšího kupce
• ujednání o koupi na zkoušku
• nájem
• pacht
• vzdání se práva na náhradu
škody na pozemku
• rozdělení domu na jednotky
právo stavby
(§ 1240 - § 1256)
Právo stavby
je nemovitá věc a stavba je součástí tohoto
práva.
Stavební plat – reálné břemeno
Předkupní právo – lze se odchýlit
Zástavní právo – lze si sjednat výhradu souhlasu
Právo stavby
Právo stavby zatížené zástavním právem
Přídatné spoluvlastnictví
(nadřazená nemovitost)
Přídatné spoluvlastnictví
(společná věc ve spoluvlastnictví)
Nájem (pacht)
Zahájení řízení V
návrh na vklad
• formulář
• vkladová listina 1x
• další listiny (přílohy)
• listinná podoba
• elektronická podoba
plomba
• nejpozději následující
pracovní den
• v části DLV
Informace o podání
§ 16
Služba sledování změn
• vlastník
• zástavní (podzástavní) věřitel
• oprávněný z VB, předkupního
práva, práva zpětné koupě, práva
lepšího kupce
• nájemce a pachtýř
Info o
• vkladu
• záznamu
• poznámce
Písemné vyrozumění
• vlastník
• jiný oprávněný
• doporučeně
• datovou schránkou
Info o
• vkladu
přezkum soukromé listiny
•
•
•
•
•
zda splňuje náležitosti pro zápis
zda její obsah odůvodňuje navrhovaný vklad
zda je právní jednání učiněno v předepsané formě
zda účastník řízení není omezen v nakládání
zda byl k právnímu jednání byl udělen souhlas
podle zvláštního právního předpisu
• zda není patrný důvod, pro který by bylo právní
jednání neplatné
• zda navrhovaný vklad navazuje na dosavadní
zápisy
přezkum veřejné listiny
•
•
•
•
zda splňuje náležitosti pro zápis
zda její obsah odůvodňuje navrhovaný vklad
návaznost na dosavadní zápisy
zda v době podání návrhu nebyl v KN zapsán
zápis o omezení v nakládání
Povolení
• § 18 odst. 1
Jestliže jsou podmínky pro povolení vkladu
splněny, katastrální úřad vklad povolí, nejdříve
však po uplynutí lhůty 20 dnů ode dne
odeslání informace podle § 16 odst. 1. ….
doložka x vyrozumění
do 31.12.2013
od 1.1.2014
vyrozumění
•
•
•
•
•
označení úřadu
spisová značka, datum
právní účinky
označení listiny
výpis provedených změn
____________________
Povinná příloha daňového přiznání spolu s
písemností, na jejímž základě bylo zapsáno
vlastnické právo, právo stavby nebo správa
svěřenského fondu
Výpis provedených změn
poznámka spornosti
• nesoulad skutečného stavu se stavem zapsaným
• zápis bez právního důvodu
(žaloba o určení, že právní jednání je neplatné, zdánlivé nebo
zrušené)
_______________________
• poznámka spornosti nemá vliv na vkladové řízení
• vkladové řízení se nepřerušuje (ani „před“ ani „po“)
• poznámka spornosti se nezapisuje mimo pořadí
www.cuzk.cz
mapy čúzk
www.wkcr.cz
www.linde.cz
odkazy
www.cuzk.cz
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

similar documents