ppt - Netmode

Report
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ –
ΣΗΜΑΤΟΔΟΣΙΑ & ΕΥΦΥΗ ΔΙΚΤΥΑ
Β. Μάγκλαρης
[email protected]
www.netmode.ntua.gr
28/01/2013
ΜΕΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
(SSL/TLS - Secure Sockets Layer / Transport Layer Security)
Επανάληψη
• 1η Φάση: Handshaking
– Ο χρήστης (User) U λαμβάνει γνώση του Δημοσίου Κλειδιού του εξυπηρετητή
(Server) S με Ψηφιακό Πιστοποιητικό από Certification Authority CA self-signed
ή υπογραμμένο από 3ης έμπιστη οντότητα – Third Trusted Party TTP, στα
πλαίσια αρχιτεκτονικής Public Key Infrastructure PKI
– Ο U δημιουργεί Κοινό Συμμετρικό Κλειδί με τυχαίο αλγόριθμο και το κοινοποιεί
στονS κρυπτογραφημένο με το Δημόσιο Κλειδί του S
• 2η Φάση: Κρυπτογραφημένος Διάλογος με Κοινό Συμμετρικό Κλειδί
– Γρήγορη συμμετρική κρυπτογραφία σε Secure Channel μεταξύS - U
• ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
– Ο U δεν απαιτείται να έχει Πιστοποιητικό με Δημόσιο Κλειδί (ψηφιακή
υπογραφή), μόνο ο S (Server Based Authentication)
– Αν απαιτείται Ταυτοποίηση – Εξουσιοδότηση του U από τον S (Client & Server
Based Authentication) απαιτείται μετάδοση από το secure channel Digital
Identity του Client (συνήθως User_Name/Password ή όπου υπάρχουν Client
Certificates)  έλεγχος στον S σε Βάση Δεδομένων Χρηστών (με πρωτόκολλο
LDAP - TCP π.χ. για εφαρμογές Web, Mail… και με πρωτόκολλο RADIUS –
UDP αν μεσολαβεί Remote Access Server π.χ. για πρόσβαση DSL, WiFi
2
roaming…)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (1/2)
Επανάληψη
3
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (2/2)
Επανάληψη
• UA 1  MTA 1 (Session 1)
– User Agent  Message Transfer Agent
– SMTP (TCP Session 1)
– Δυνατότητα SSL/TLS security
• MTA 1  MTA 2 (Session 2)
– SMTP (TCP Session 2)
– Δυνατότητα κρυπτογράφησης (αν υποστηρίζεται από το Μail
S/W – π.χ. sendmail)
• MTA 2 (Mail Server)  UA 2 (Session 3)
– Πρωτόκολλα POP/IMAP (TCP Session 3)
– Δυνατότητα SSL/TLS
4
ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (1)
• Επίπεδο Μεταφοράς Δεδομένων – Data Plane
– Μέσω καναλιών σταθερού εύρους: Μεταγωγή κυκλώματος - circuit
switching π.χ. Τηλεφωνία PSTN Public Switched Telephone
Network, ISDN Integrated Services Network (2B+D, 30B+D)
64Kbps voice B channels), Κινητή τηλεφωνία GSM
– Ημι-μόνιμα κυκλώματα cross-connects TDM, SDH/SONET &
WDM
– Μέσω δυναμικής κατανομής καναλιού: Μεταγωγή πακέτου –
packet switching (Internet), μεταγωγή ATM, μεταγωγή Ethernet
ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (2)
• Επίπεδο Ελέγχου – Control Plane
– Σηματοδοσία κατανομής καναλιού - ελέγχου μεταγωγής –
δρομολόγησης μονίμων συνδέσεων circuit switching
• Σηματοδοσία in-band signaling (π.χ. ψηφιακή τηλεφωνία)
• Σηματοδοσία κοινού καναλιού, εξαρτημένη από τις γραμμές των υπό έλεγχο
καναλιών – associated common channel signaling (π.χ. GSM & πρόσβαση
ISDN - D Channel)
• Σηματοδοσία κοινού καναλιού, ανεξάρτητη από την δρομολόγηση της υπό
έλεγχο κλήσης (π.χ. μέσω δικτύου κοινής σηματοδοσίας – common channel
signaling network – σε ψηφιακά τηλεφωνικά δίκτυα κορμού (π.χ. έλεγχος
διασύνδεσης παρόχων τηλεφωνίας με πρωτόκολλο SS7)
– Σηματοδοσία ελέγχου μεταγωγής – δρομολόγησης – δέσμευσης
πόρων σε συνδέσεις packet switching
• Μέσα στα διακινούμενα πακέτα (π.χ. επικεφαλίδες Ethernet, TCP/IP, MPLS
& ATM cells)
• Πακέτα υλοποίησης πρωτοκόλλων DNS, ARP, δρομολόγησης μέσα σε
αυτόνομο σύστημα OSPF, δρομολόγησης μεταξύ αυτονόμων συστημάτων
BGP
• Σηματοδοσία για video – voice over IP: H323 (Multi-Conference Unit –
MCU),
ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (3)
• Επίπεδο Διαχείρισης – Management Plane
– Τηλεφωνικά δίκτυα (σταθερά & κινητά): Κλειστά διαχειριστικά συστήματα
ανάλογα με τον προμηθευτή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού κέντρων
μεταγωγής, εξοπλισμού πολυπλεξίας SDH κλπ.
– Διαχείριση δικτύων Internet – Intranet - Extranet: SNMP (UDP)
– [Διαχείριση δικτύων OSI: CMIP/CMIS]
– Δίκτυα ενοποιημένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών: Συστήματα
διαχείρισης TMN (Telecommunications Management Network)
βασισμένα σε πρωτόκολλα OSI
– Διαχείριση οπτικών δικτύων DWDM: Με χρήση scripts, Java - JMX, Web
Services, Q3 - TL1 - Corba…
ΟΡΙΣΜΟΙ
• Ευφυές Δίκτυο – Intelligent Network:
Διαχωρισμός ευφυίας δικτύου κορμού από μεταγωγή (βάσεις
δεδομένων, υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας)
– Προσαρμογή σε ανάγκες συνδρομητών
– Δυνατότητα αυτοδιαχείρισης συνδρομητών
– Εκμετάλλευση πολλαπλών παρόχων από συνδρομητές,
βελτιστοποίηση διασύνδεσης δικτύων
– Βελτιστοποίηση παροχής υπηρεσιών (π.χ.
Δρομολόγηση, περιαγωγή – roaming)
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΦΥΟΥΣ
ΔΙΚΤΥΟΥ
•
•
•
•
•
•
•
Τηλεφώνημα χωρίς χρέωση (800 ΧΧΧ...)
Υπηρεσίες πληροφόρησης (900 ΧΧΧ ...)
Χρέωση με πιστωτική κάρτα
Universal Personal Telecommunications
Τηλε-ψηφοφορία
Εταιρικά Εικονικά Δίκτυα (VPN)
Φραγές, προωθήσεις, διασκέψεις, χρεώσεις
καλουμένου, Caller ID κλπ.
• Δυναμική δρομολόγηση κλήσεων ελαχίστου κόστους
• Φορητότα αριθμού (Number Portability)
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Εξέλιξη τηλεφωνίας
POTS (Plain Old Telephone Service), PSTN (Public Switched
Telephone Network), ISDN (Integrated Services Digital Network),
GSM/GPRS (κινητή τηλεφωνία 2ας γενιάς)
– SPC Stored Program Control – 1960/70
– CCS Common Channel Signaling Network
• Σηματοδοσία – πριν την εγκατάσταση κλήσης (call setup)
• Σηματοδοσία ξεχωριστή από την κλήση
• SS7 – 1970/80
– IN/1 (Intelligent Network) – 1980/1990
• Service Control Point (SCP) – εξωτερικές βάσεις δεδομένων (π.χ.
για 800-XXX…, 900-xxxx κλπ.)
• ITU: IN CS-1 (Capability Set 1)
• Bellcore (USA): AIN (Advanced Intelligent Network)
– 3G, UMTS κινητή τηλεφωνία 3ης γενίας
– VoIP (Voice over IP), H.323 (ITU - T) or SIP (Internet – IETF)
signaling
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ IN (Intelligent Network)
Intelligent Network (IN) - Έννοιες
Intelligence => Πρόσβαση σε διάφορες databases =(εφαρμογές)
Operator implements service logic (IN Service)
STP
SCP
MAP
INAP
CAP
Service Control Point
(a network element (ΝΕ) που
περιέχει κάποια ειδική υπηρεσία η
οποία λέγεται database ή register)
ISUP
SSP
Exchange
Service Switching Point
(επιτρέπει την υλοποίηση service
triggering σε ένα Τ/Κ -exchange)
Τυπική κλήση με IN διαδικασία (1)
3.
SCP
2.
4.
SSP
5.
1.
Exchange
Exchange
1. Υποδοχή κλήσης στο (Τ/Κ) Exchange
Τυπικά triggers:
2. Ενεργοποίηση Trigger στη κλήση Βασικού
τύπου στο SSP
Τμήμα ή καλούμενος αριθμός
Access code ή ώρα κλήσης
Time (hour, day) ή Τοποθεσία
(άλλος πάροχος) (mobile system)
3. SSP ζητά πληροφορία από SCP (database)
4. SCP επιστρέφει πληροφορία
5. Δρομολόγηση κλήσης στο επόμενο Τ/Κ
ΦΟΡΗΤΟΤΑ ΑΡΙΘΜΟΥ
DN: Directory Number
STP: Signaling Transfer Point
SSP: Service Switching Point (Client-ΕXC)
SCP: Service Control Point (Data Base)
LNP: Local Number Portability (Φορητότητα)
Protocol layers (”levels”) του SS7
Application protocols
ISUP
MAP
TUP
CAP
INAP
TCAP
SCCP
routing
MTP level 3
MTP level 2 (link-layer protocol)
MTP level 1 (64 kbit/s PCM time slot)
MTP - Message Transfer Part ( Sequenced ordered delivery)
SCCP - Signalling Connection Control Part
UP - User Part AP - Application Part
TUP – Telephone User Part
ISUP – ISDN User Part
TCAP = Transaction Capabilities Application Part
SS7 με χρήση του SCCP
SCCP (Signalling Connection Control Part)
Signalling connection, not circuit switched connection (= call)
User
(AP)
User
applications
SSP
User
(AP)
SCCP
SSN analysis
SCCP
MTP
User
(AP)
MTP
STP
MTP
SCP
User
(AP)
Κλήση από PSTN σε κινητό Mobile Call
PLMN
PLMN
(Visitor)
(Home)
PSTN
(SCP) HLR
Signaling
over SS7
SCP
Where is the subscriber?
MAP over TCAP
(STP)
ISUP
4
Provide Roaming
2
3
5
Routing Info
VMSC
MS
BSS
(SSP)
6
IAM
1
GMSC
(SSP)
(STP)
IAM
(SSP)
VLR
514 581 ...
ΣΗΜΕΡΙΝH ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
• SS7 & IN σε περιβάλλον εναλλακτικών παρόχων σταθερής και
κινητής τηλεφωνίας
• Περιαγωγή (roaming), φορητότητα αριθμών, GSM  3G
• ISDN Signaling  VoIP SIP (Session Initiation Protocol, IETF)
• IP Telephony (Real-time Transport Protocol - RTP over UPD, RTP
Control Protocol – RTCP over TCP)
– Σαν υπηρεσία των ISPs ή
– Σαν «ελεύθερη» υπηρεσία στο Internet, π.χ. Skype: Αρχιτεκτονική
peer-to-peer (p2p) overlay (εξέλιξη Kazaa), proprietary voice/video
coding
– Σηματοδοσία: ITU Η.323  IETF SIP (TCP/UDP port 5060),
διαλειτουργικότητα με SS7, μεταφορά υπηρεσιών IN σε περιβάλλον IP
– Υποστήριξη VoIP μέσω ευφυών κινητών τηλεφώνων (iPhone, Android):
Viber (σύνδεση TCP τηλέφωνου με Viber servers για SIP-like signaling,
TCP Port 5242 ή 4244)
• Video Conferencing σε IP
– H.323 Multi-Conferencing Unit (MCU)  SIP Gateway, Skype p2p
– Real-Time Transport (RTP), fast video coding
• IPTV: Set-top Box σε τηλεοπτική συσκευή ή Multimedia PC
– Broadcasting (HD)TV, Video on Demand, Streaming
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ H.323 - SIP
• Η.323: Αριθμοί τύπου Ε.164 (μέγιστο 15 αριθμοί), IP,
email, URI (Universal Resource Identifier: URL –
Universal Resource Locator ή/και URN Universal
Resource Name)
http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_resource_identifier
– Αντιστοίχιση IP, H.323 Name (email,
[email protected]) με GDS (Global Dialing Scheme,
π.χ. 0011892106544721) μέσω εξυπηρετητών αριθμοδότησης Gatekeepers (π.χ. Public Gatekeeper pgk.vc.dfn.de)
• SIP: Μόνο URI και χρήση DNS
– Παράδειγμα: sip:username:[email protected]:5860, ή TLS secure
sips:username:[email protected]:5061)
19
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΕΞΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
• Υπηρεσίες Triple-Play (Internet, Voice, Video) πάνω σε
ενοποιημένα δίκτυα IP
• Converging σε IP Multimedia System (IMS)
• Ανοικτό θέμα: Διασύνδεση Επιπέδων Ελέγχου σε περιβάλλον
πολλαπλών διαχειριστικών περιοχών
ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (Multi-domain
Control Protocols) ΟΙ ΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΤΥΧΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ:
• SS7 (διεθνής τηλεφωνία)
• BGP (Internet)
20
SIP: Session Initiation Protocol [RFC 3261]
Βασικά στοιχεία:
• Τηλεφωνικές/video κλήσεις πάνω από την υποδομή του Internet
• Οι χρήστες ταυτίζονται μπορούν να ταυτιστούν με διευθύνσεις email
ή ονόματα εκτός από τηλεφωνικούς αριθμούς
• Δυνατότητα να επικοινωνήσεις με κάποιον καλούμενο, ανεξάρτητα
με την IP που έχει και με το σημείο στο οποίο βρίσκεται
Το υλικό που ακολουθεί είναι από:
21
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SIP
• Για την εγκαθίδρυση μιας σύνδεσης το SIP (Session Initial Protocol)
παρέχει μηχανισμούς:
– Ενημέρωσης του υποδοχέα της κλήσης ότι κάποιος χρήστης θέλει να
επικοινωνήσει μαζί του
– Επιλογής του επιθυμητού τύπου κωδικοποίησης του μέσου
επικοινωνίας, τόσο από τον καλών όσο και από τον καλούμενο χρήστη
– Τερματισμού της κλήσης
• Για το προσδιορισμό της IP διεύθυνσης του καλούμενου:
– Αντιστοιχεί ένα αναγνωριστικό στη τρέχουσα IP του καλούμενου
• Για τη σωστή διαχείριση μιας κλήσης, μπορεί να:
– Προσθέσει νέα media streams κατά τη διάρκεια της κλήσης
– Αλλάξει αν χρειαστεί τη κωδικοποίηση του μέσου κατά τη διάρκεια της
κλήσης
– Προσκαλέσει και άλλους χρήστες στη τρέχουσα συνομιλία
– Μεταβιβάσει τη κλήση ή να την κρατήσει σε αναμονή
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ SIP ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
• Στο παράδειγμα μας δε
γνωρίζουμε την IP διεύθυνση
του χρήστη Bob. Επομένως
είναι απαραίτητη η χρήση
ενδιάμεσων SIP
εξυπηρετητών
• Ο χρήστης Alice αποστέλλει
και λαμβάνει SIP μηνύματα
χρησιμοποιώντας την default
πόρτα του SIP (5060)
• HTTP message syntax
• SDP: Session Description Protocol
• Το Call-ID είναι μοναδικό για κάθε κλήση
• Στο εν λόγω παράδειγμα ο
χρήστης Alice καθορίζει μέσω
της επικεφαλίδας ότι ο SIP
client θα αποστέλλει και θα
λαμβάνει SIP μηνύματα πάνω
από UDP συνδέσεις
Δημιουργία κλήσης SIP σε γνωστή
IP address
• Στo SIP invite μήνυμα της η Alice
δηλώνει την IP address, το port,
και το επιθυμητό encoding (PCM
ulaw)
• O Bob στο “200 OK” message
δηλώνει την IP address, το port
και το επιθυμητό encoding (GSM)
• Η επικοινωνία στο SIP μπορεί να
γίνει είτε πάνω από TCP ή UDP.
Στην περίπτωση αυτή γίνεται με
χρήση RTP/UTP.
• Το default port είναι το 5060
24
SIP Registrar
Όταν ο χρήστης Bob ενεργοποιεί τον SIP client της συσκευής του, γίνεται
αποστολή μηνύματος καταχώρησης στον server που εξυπηρετεί τον
συγκεκριμένο χρήστη
Απόσπασμα επικεφαλίδας μηνύματος καταχώρησης
25
SIP Proxy
• H Alice αποστέλλει “invite message” στο proxy server που την
εξυπηρετεί και αφορούν τον Bob (e.g. [email protected])
• O proxy server είναι υπεύθυνος για την δρομολόγηση των SIP
μηνυμάτων στον καλούμενο, ενδεχομένως μέσω ενδιάμεσων proxy
• Ο καλούμενος στέλνει απάντηση μέσω της ίδιας αλληλουχίας proxy
servers
• O proxy server της Alice στέλνει στην Alice την IP διεύθυνση του Bob
• O proxy server της Alice είναι κάτι ανάλογο με τον τοπικό DNS server
του δικτύου της
26
Παράδειγμα: Ο [email protected] καλεί τον
[email protected]
•
•
•
•
•
•
•
(1) O Jim στέλνει INVITE message
στον umass SIP proxy
(2) O SIP Proxy προωθεί το μήνυμα
στον upenn SIP registrar server
(3) O upenn server επιστρέφει redirect
message για επικοινωνία με
[email protected]
(4) O umass proxy στέλνει INVITE
message στον eurocom registrar.
(5) O eurocom registrar προωθεί το
INVITE message στον SIP client του
Keith
(6-8) SIP response message στον
client του Jim
(9) Κατευθείαν επικοινωνία μεταξύ
των SIP clients
27
«All IP» Services
• IP Multimedia Subsystem (IMS) — 3GPP
• Multi-Media Domain (MMD) — 3GPP2
• Voice και video over IP με QoS
– Καθόλου εξοπλισμός circuit-switched για
μεταγωγή τηλεφωνίας
• Χρήση του SIP μεταξύ των συνδρομητών
• Χρήση IMS μεταξύ παρόχων
IMS Architecture
Media Server
Application Server
Internet
Mb
Gi
PS
SIP phone
HSS
ISC
Mb
Gi/Mb
IM-MGW
UE
GGSN
SGSN
Gm
Go
Cx
Mp
Mb
TDM
ISUP
IMS
Mw
P-CSCF
Mg
CSCF
Signaling
CSCF — Call Session Control Function
IM-MGW — IM-Media Gateway
MGCF — Media Gateway Control Function
MRF — Media Resource Function
Mb
MRF
SIP
PSTN
Mn
MGCF
CPE

similar documents