Hydromodell

Report
Hydromodell
•Översvämningar
idag
•Översvämningar i
framtiden
•Prioritera skydd
Älv åar, havsnivå, nederbörd, markyta, rör, tunnlar
Modell nivå havet och Göta Älv
• Göteborgs kritiska
nivåer
• Statistisk sannolikhet
beräknas
• Havsvattenstånd +
vattenstånd Göta Älv
E xtre m t h ö g
va tte n n ivå o m
m e d e lva tte n n ivå
h ö jts
B rä d d a vlo p p . A vlo p p ssyste m e t fu llt a v va tte n .
M a rkö ve rsvä m n in g . B yg g n a d e r d ra b b a s.
Hydromodellen
Vilka scenarier skall studeras vilka skall vi skydda oss emot
Olika klimatscenarier
E xtre m t H H W å r 2 1 0 0
1 3 ,1 0
1 2 ,9 0
• Medel extrem
• Sannolikheter
• 2050,2100,2200
N o rm a lt H H W å r 2 1 0 0
1 2 ,7 0
1 2 ,4 0
P la n e rin g sn ivå
E xtre m t H H W
(1 % )
1 2 ,3 0
1 2 ,0 0
1 2 ,2 0
1 2 ,0 0
N o rm a lt H H W
1 1 ,8 0
1 1 ,5 0
-
M e d e ln ivå
1 0 ,1 5
1 1 ,1 0
9 ,9 6
T o rsh a m n e n
R o se n lu n d
L ä rje h o lm
Avloppsmodell
•
•
•
•
Beräkna flöden
Trycknivåer
Bräddning
Åtgärder tunnlar,
pumpstationer,
reningsverk
Området som modelleras i första steget (1a)
Översvämningsmodellen här beskriver både belastning med extrem
nederbörd och extrema havsnivåer.
Urban ytavrinningsmodell
för intensiva regn
•
•
•
•
•
•
Intensiva regn
Avrinnings/avledningsvägar
Översvämningsutbredning
Vattendjup
Vattenvolymer
Vattenhastigheter
”Blåkartan”
• Ett av målen med att göra en
översvämningsmodell är att hitta de
naturliga flödesvägarna ovan mark.
• Använda modellen för att hitta möjligheter
att styra vattnet optimalt
• Att fastställa de optimala flödesvägarna i en
”Blåkarta” som skall vara styrande för
byggnationer och anläggningar
Lokala åtgärder
Plan B i praktiken
• Planera för översvämning genom att på kartor
markera vattenvägar – skilja mellan 10-20 års
vattenvägar, 50 års vattenvägar samt 100 års
vattenvägar
• Öka medvetenheten genom att ”märka” de strukturer
som ingår i systemet för avledning vid extrem
nederbörd
PlanB
Modell varningssystem
• Producera
varningar i realtid
• Vind, vattendrag,
skyfall
• Tillgängligt alla
dagar året runt
Modeller
Mölndalsån, Säveån, Kvillebäcken
• Vattenflöden
• Utbredning
översvämning
• Havets inverkan
• Dimensionerande
nivåer för
byggnation
• Prognos
varningssystem i
realtid
Storskaliga skyddsåtgärder
•
•
•
•
Barriärer
Skyddsvallar
Kombinationer
Andra innovativa åtgärder
Samhällsekonomisk bedömning
• Kostnads Nyttoanalys
• Riskanalys
• 0-alternativ + alt olika åtgärder
Modell varningssystem
Option
• Producera
varningar i realtid
• Vind, vattendrag,
skyfall
• Tillgängligt alla
dagar året runt
Visualisering i stadsmodell
• Hur visualisering av resultatet kan presenteras i
stadsmodellen
Hydromodell fas 1
•
•
•
•
•
•
Klimatmodell med sannolikhetsberäkningar
Urban ytvattenavrinning
Nivåer Hav och Göta Älv
Nivåer övriga vattendrag
Avloppsmodell
Storskaliga skyddsåtgärder
Hydromodell fas 2
Optioner
• Samhällsekonomisk
bedömning
• Varningssystem
• Visualisering stadsmodell
Nyttor
•
•
•
•
•
•
•
•
Trygghet o Säkerhet för Göteborgare
Tydligt presentationsmaterial
Överlevnadsfråga Älvstaden
Överlevnadsfråga infrastruktur
Trovärdighet för staden
Marknadsföring Göteborg
Inga särskilda utredningar för FÖP Dp
bygglov
Andra avnämare fastighetsägare, GBG
Vatten, trafikverk med flera
Pågående process
Sedan i juni arbetar Ramböll med Hydromodellen
Simuleringsuppdrag som ingår:
• Uppdrag 1a, klart under hösten 2013
Konsekvenser av extremt skyfall i centrala Göteborg
• Uppdrag 1b,
Konsekvenser på centrala Göteborg vid regn samt vid högvatten i
havet
• Uppdrag 2a,
Konsekvenser utefter Mölndalsån och Säveån vid extremt högvatten i
havet år 2100
• Uppdrag 3a,
Invallning som skyddsåtgärd mot extremt högvatten i havet år 2100
• Uppdrag 3b,
Mölndalsån och Säveån vid extremt högvatten i havet år 2100,
pumpkapacitet etc
Simuleringsuppdrag som ingår, forts:
•
•
•
Uppdrag 3c,
Kvillebäcken vid extremt högvatten i havet år 2100, pumpkapacitet etc
Uppdrag 4a,
Storbarriär som översvämningsskydd vid extremt högvatten i havet år 2100
Uppdrag 5, klart under sommaren 2014
CBA analys av invallning av centrala Göteborg

similar documents