แนวทางการปรับปรุงหลักการคำนวณ CAR รายเดือน

Report
แนวทางการปรับปรุงวิธ ี
ประมาณการ CAR ใน
รายงานการดารงเงินกองทุน
รายเดือนของบริษท
ั ประกัน
วินาศภัย
สายพัฒนามาตรฐานการกากับ
สานักงาน คปภ.
AGENDA
ทีม
่ าและหลักการในปัจจุบน
ั
 แนวทางการปรับปรุงหลักการ
คานวณ CAR รายเดือน
 ตัวอยางวิ
ี ารกรอกรายงาน
่ ธก
 ประเด็นอืน
่ ๆ

ทีม
่ าและหลักการ
ในปัจจุบน
ั
ทีม
่ าและหลักการใน
ปัจจุบน
ั
วิกฤตการณอุ
์ ทกภัย
 การเพิม
่ ขึน
้ ของสิ นทรัพย ์ จากการ
เพิม
่ ขึน
้ ของสิ นทรัพยจากการ
์
ประกันภัยตอ
่
 การเพิม
่ ขึน
้ ของหนี้สิน จากการ
เพิม
่ ขึน
้ ของสารองคาสิ
่ นไหมทดแทน
 หลักการคานวณปัจจุบน
ั ไมสะท
อน
่
้
คา่ CAR ทีแ
่ ทจริ
้ ง

ทีม
่ าและหลักการใน
ปัจจุบน
ั
หลักการคานวณ CAR ในปัจจุบน
ั
เป็ นดังTCAนี+้ C*

CAR* =
TCR*
C* = A* x (Asset)
TCR* = TCR + (P* x Insurance RCC) + [A* x (TCR – Insurance RCC)]
P* =
Net Premium rolling 12 months (Current month)
-1
Net Premium rolling 12 months (Previous calculated RBC)
A* =
Asset (current month)
Asset (previous calculated RBC)
-1
ทีม
่ าและหลักการใน
ปัจจุบน
ั
 ปัจจุบน
ั
การประมาณการ TCA
ไมได
่ นแปลงมูลคา่
่ ค
้ านึงถึงการเปลีย
หนี้สิน
 TCA จากการประมาณการตาม
หลักการของ template ในปัจจุบน
ั
ไมสะท
อนค
าที
่ ทจริ
ั
่
้
่ แ
้ งของบริษท
 CAR ทีไ
่ ดจาก
template รายเดือน
้
ไมสะท
อนค
าที
่ ทจริ
ั
่
้
่ แ
้ งของบริษท
ปัจจุบน
ั
การเปลีย
่ นแปลงมูลคาส
่ ่ วนของเจ้าของ
จากวิ
ก
ฤตการณ
อุ
ท
กภั
ย
หลังเกิดวิกฤตการณอุ
์
กอนเกิ
ด
วิ
ก
ฤตการณ
อุ
ท
กภั
ย
์ ทกภ
่
์
หนี้สิน
สิ นทรัพย ์
หนี้สิน
สิ นทรัพย ์
หนี้สิน
สิ นทรัพย ์

การเปลีย
่ นแปลงจาก
การเปลีย
่ นแปลง สูตรประมาณการ
แนวทางการปรับปรุง
หลักการคานวณ
CAR รายเดือน
แนวทางการปรับปรุงหลักการ
คานวณ CAR รายเดือน

แนวทางที่ I
TCR* = TCR + (P* x Insurance RCC)
+ [A* x (TCR – Insurance RCC)]
TCA* = TCA x E*
E* =
FV Equity (current month)
FV Equity (previous calculated RBC)
P* =
Net Premium rolling 12 months (Current month)
Net Premium rolling 12 months (Previous calculated RBC)
A* =
CAR* =
TCA*
TCR*
FV asset (current month)
-1
FV asset (previous calculated RBC)
-1
แนวทางการปรับปรุงหลักการ
คานวณ CAR รายเดือน

แนวทางที่ II
TCR* = TCR + (CL RCC x CL*) + (PL RCC x P*)
+ [A* x (TCR – Insurance RCC)]
TCA* = TCA x E*
E* =
FV Equity (current month)
CL* =
FV Equity (previous calculated RBC)
P* =
Net Claim Liability (previous calculated RBC)
-1
Net Premium rolling 12 months (Current month)
Net Premium rolling 12 months (Previous calculated RBC)
A* =
CAR* =
Net Claim Liability (current month)
TCA*
TCR*
FV asset (current month)
-1
FV asset (previous calculated RBC)
-1
ตัวอยางวิ
ธ
ก
ี
าร
่
กรอกรายงาน
ประเด็นอืน
่ ๆ
ประเด็นอืน
่ ๆ: การ
ทดสอบ

การทดสอบ
 ให้บริษท
ั ทาการทดสอบกับขอมู
ั
้ ลของบริษท
สาหรับขอมู
้ ลเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม
สาหรับทัง้ 2 แนวทาง ดวย
template ที่
้
สานักงาน คปภ. กาหนด ซึง่ จะส่ง
template ให้สมาคมประกันวินาศภัยตอไป
่
 ให้ส่งผลการทดสอบและแบบสอบถาม
กลับมาที่ [email protected] ภายในวันที่ 8
มิถุนายน 2555
ประเด็นอืน
่ ๆ:
แบบสอบถาม

การส่งรายงานรายเดือน
 ส่งรายงานแบบ full form เทานั
่ ้น และไมต
่ อง
้
ผานการรั
บรองจากผู้สอบบัญชีรบ
ั อนุ ญาตและนัก
่
คณิตศาสตรประกั
นภัย
์
 ส่งรายงานแบบยอเท
่ านั
่ ้น
 ให้บริษท
ั เลือกไดว
้ าจะส
่
่ งแบบ full form หรือแบบ
ยอ
่ เลือกแลว
่ แตเมื
่ อ
้ จะตองส
้
่ งรายงานในรูปแบบ
นั้นไปตลอด
 ส่งรายงานแบบยอ
่ ทัง้ นี้ ในกรณีท ี่ CAR ใน
รายงานแบบยอต
ั
่ า่ กวา่ solvency CAR บริษท
อาจส่งรายงานแบบ full form ทีไ่ ดรั
้ บการรับรอง
ประเด็นอืน
่ ๆ: แจ้ง
เตือน
 สาหรับขอมู
้ ลเดือนธันวาคมในรายงานการ
ดารงเงินกองทุนรายเดือน บริษท
ั ตองแก
ไข
้
้
ขอมู
้ ลให้ตรงกันกับรายงานการดารง
เงินกองทุนประจาปี ทุกครัง้ หลังจากจัดทา
รายงานการดารงเงินกองทุนประจาปีเสร็จสิ้ น
แลว
้
Thank You

similar documents