Stáhnout

Report
Manipulace s výrobky a vázaní
břemen
Manipulační prostředky
•
•
•
•
•
•
= technická zařízení pro přemisťování břemen
Manipulace (přemístění materiálu) = problém uchopení a nesení = doprava
pro vázání, zavěšení a uchopení břemene
dopravní a zdvihací
Přemístění břemene – s ohledem na polohu (mezi pracovišti)
- bez ohledu na polohu (montáž konstrukčních dílců)
Způsob uchopení je ovlivněn způsobem nesení – druh manipulace:
- ložná
- závěsná
3 základní druhy materiálu:
- tekutiny
- sypké hmoty
- pevná břemena
Prostorová organizace
- manipulace v prostorech vertikálně přístupných
- manipulace v prostorech vertikálně nepřístupných
Technické požadavky na vázací prostředky
základní pojmy
•
•
Nosnost = hmotnost břemene(kg, t), které je zdvihací zařízení schopno bezpečně nést. (trvale a
srozumitelně vyznačena na tech. zařízení)
Bezpečnost = poměr mezi zatížením, které je na hranici únosnosti a dovoleným zatížením – nosností
(prokazuje výrobce podle příslušných norem)
•
Životnost = počet pracovních cyklů, kterým může být prac. Zařízení podrobeno do jeho vyřazení z
provozu (uvede výrobce v technické dokumentaci; není-li – podmínky).
•
Technická dokumentace = souhrn dokumentů, týkajících se technické oblasti manipulačního
prostředku – „Návod k použití“
„Prohlášení o shodě“ – interní dokument výrobce (výrobek vyroben v souladu s příslušnými standardy,
rizika spojená s provozem téměř nebo zcela technicky vyloučena)
Označení výrobku: CE – pro shodu s evropskými normami, CCZ – pro shodu s českými normami
Návod k použití – v češtině! - vymezuje a pojmenovává všechna možná rizika
- konkrétně stanovuje, jak jim čelit
- popis výrobku
- vnější provedení včetně označení a barevného provedení
- způsob zkoušení
- stanovena kriteria pro vyřazení z provozu
Zkoušení prostředků pro vázání a
uchopení břemen
• Předepsán příslušnou normou (ČSN ISO 8792 (27 0144) )
musí být definováno v Návodu k použití
- uveden postup, intervaly a způsob vyhodnocení zkoušek
–
Zkoušení se provádí zkušebním břemenem o velikosti 150% jmenovité nosnosti – nesmí dojít k trvalé deformaci nosné části zkoušeného
prostředku => kriteria pro vyřazení výrobku z provozu.
• Lana, řetězy
– Lana - ČSN ISO 8792 (27 0144)
Vyřazeno z provozu:
- zlomené dráty
- náhodně rozložené lomy
- místní lomy – 3 nebo více v jednom místě
- deformace lana (stlačení, zmáčknutí, zkroucení)
- deformace objímek, zápletů
- nadměrné opotřebení
- poškození teplem nebo el. obloukem
- koroze
– Řetězy – ČSN EN 818
- porušení štítku s označením nosnosti
- deformace kterékoli části řetězu
- opotřebení nosného Ø o > 10% jmenovité hodnoty
- otevření háků o > 10% jmenovité hodnoty
Prostředky k uchopení břemen
•
Volba vázacích prostředků a jejich úprava pro provoz závisí:
- na hmotnosti břemene
- na tvaru břemene
- na velikosti břemene
- na povrchu břemene
- na prostředí provozovny
•
Prostředky k vázání, zavěšení a uchopení břemen jsou:
- lana (konopná, z chemických vláken, ocelová)
- řetězy
- traverzy
- třmeny
- kleště
- drapáky
- přísavná zařízení
•
•
•
- popruhy
- háky
- závěsy
- svěrky
- vidlice
- břemenové magnety
- aj.
Vazáky = vázací lana a řetězy
Konopná lana - lehčí břemena s normální teplotou a obrobeným povrchem. Snadno vysychají, ve vlhku
podléhají tlení nebo mýdelnatí – snižuje únosnost a bezpečnost. Mazání směsí loje a lněného oleje 1:3
Lana z chemických vláken - při stejném  asi dvojnásobná nosnost. Nesmějí se vázat na smyčku – poškození
teplem vzniklým při zatahování smyčky. VELKÁ PRŮTAŽNOST!!!
Lana
• Konstrukce ocelových lan
a) b) normální� šestipramenn�
c) �šestipramen� Seal
d) �šestipramen� Warrington
e) vícepramenn� Herkules
řetězy
Různé typy
1) oko-oko
2) oko-oko + zkracovač
3) oko-oko + zkracovač
4) čtyřhák
5)čtyřhák + zkracovač

similar documents