7_I_16_Čj_neohebné slovní druhy_Adamčíková

Report
Neohebné slovní druhy
• nedají se „ohýbat“ (skloňovat/časovat)
– příslovce (kde, kdy, dobře, velmi, proč atd.)
– předložky (v, z, do, u, bez, kolem, mimo atd.)
– spojky (že, když, aby, a, i, ani, ale atd.)
– částice (ano, ne, asi, prý, kéž, ať atd.)
– citoslovce (haf, mňau, vrrrrr, vrkú, bzzzzz atd.)
Procvičování
1.Z PŘÍDAVNÝCH JMEN TVOŘTE PŘÍSLOVCE, UTVOŘTE VĚTY A NAPIŠTE.
tajemný zřejmý dobrý dojemný soukromý zlý -
krásný nepříjemný vysoký tichý loudavý protáhlý -
Např.: Zámek vypadal v noci tajemně.
Řešení
1.Z PŘÍDAVNÝCH JMEN TVOŘTE PŘÍSLOVCE, UTVOŘTE VĚTY A NAPIŠTE.
tajemný - tajemně
zřejmý - zřejmě
dobrý - dobře
dojemný - dojemně
soukromý - soukromě
zlý - zle
krásný - krásně
nepříjemný - nepříjemně
vysoký - vysoce
tichý - tiše
loudavý - loudavě
protáhlý - protáhle
Např.: Zámek vypadal v noci tajemně.
Procvičování
2.DOPLŇTE SPRÁVNOU PŘEDLOŽKU.
Babička vyhlédla _ okna. Automobily vyvážíme
__ Německa, __ Chorvatska i __ vzdálenějších
zemí. Olej _ vodou nepromícháš. __ silnicích
často dochází _ nehodám. _ dálce zahřmělo.
Zemědělci začali svážet _ pole úrodu. Zahrady
_ noci zaplavila blesková povodeň. Včely
poletovaly _ květu __ květ. _____ louku __
stavení běželo stádo koní.
Procvičování
2.DOPLŇTE SPRÁVNOU PŘEDLOŽKU.
Babička vyhlédla z okna. Automobily vyvážíme
do Německa, do Chorvatska i do vzdálenějších
zemí. Olej s vodou nepromícháš. Na silnicích
často dochází k nehodám. V dálce zahřmělo.
Zemědělci začali svážet z pole úrodu. Zahrady
v noci zaplavila blesková povodeň. Včely
poletovaly z květu na květ. Přes louku ke
stavení běželo stádo koní.
Procvičování
3.NAJDĚTE SPOJKY, PODTRHNĚTE, DOPLŇTE ČÁRKY.
1. Do divadla se mnou půjde maminka a tatínek pro
nás přijede autem.
2. Bude-li pršet zůstaneme doma.
3. V restauraci čekala dlouho a tak si objednala kávu.
4. Nechtěl zůstat doma sám protože se bál.
5. Všichni se báli že onemocní ale on dostal jen rýmu.
6. Když bude svítit sluníčko půjdeme na koupaliště.
Řešení
3.NAJDĚTE SPOJKY, PODTRHNĚTE, DOPLŇTE ČÁRKY.
1. Do divadla se mnou půjde maminka a tatínek pro
nás přijede autem.
2. Bude-li pršet, zůstaneme doma.
3. V restauraci čekala dlouho, a tak si objednala kávu.
4. Nechtěl zůstat doma sám, protože se bál.
5. Všichni se báli, že onemocní, ale on dostal jen rýmu.
6. Když bude svítit sluníčko, půjdeme na koupaliště.
Procvičování
4.NAHRAĎTE VE VĚTÁCH SLOVESA VHODNÝMI CITOSLOVCI.
1.
2.
3.
4.
Slepice stále kvokala.
Pes vrčel a štěkal, kočka mňoukala a krávy bučely.
Kukačka kukala po celém lese.
Zvonek u dveří stále zvonil a děda nervózně bouchal
na dveře.
5. Myslivec vystřelil z pušky, všichni se polekali a vrabci
přeletěli ze stromu na strom.
6. Jirka zlostně zabubnoval na bubínek.
Řešení
4.NAHRAĎTE VE VĚTÁCH SLOVESA VHODNÝMI CITOSLOVCI.
1.
2.
3.
4.
Slepice stále kvok.
Pes vrrrr a haf, kočka mňau a krávy búúúúú.
Kukačka kuku po celém lese.
Zvonek u dveří stále crrrr a děda nervózně buch
buch na dveře.
5. Myslivec bum z pušky, všichni se ááááá a vrabci frnk
ze stromu na strom.
6. Jirka zlostně bum bum na bubínek.
Digitální učební materiál:
•
•
•
•
•
•
•
•
Autor: Mgr.Petra Adamčíková
Stupeň a typ vzdělávání: 2.stupeň ZŠ
Ročník: šestý
Předmět: český jazyk
Počet vyuč.hodin: 1
Škola : ZŠ a MŠ L.Kuby 48, 370 07 České Budějovice
Vytvořeno: srpen 2011
Druh uč.materiálu – prezentace –Microsoft PowerPoint-výklad
a procvičování
• Školní rok 2011/12 a dále
• Registrační číslo: 7_I_16_Čj
Zdroje
• Krausová,Z., Teršová,R.,Český jazyk 6 učebnice pro základní školy a víceletá
gymnázia 1.vydání.Plzeň:Nakladatelství Fraus,2003.136s.
ISBN 80-7238-206-3
• Styblík,V., Čechová,M., Hauser,P., Hošnová,E.,Český jazyk pro 6.ročník
základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií 2.vydání.Praha:
SPN , 2001.176s.ISBN 80-7235-148-6
• Seifertová,A.,Cvičebnice k učebnicím českého jazyka pro 6.-9.ročník ZŠ
2.vydání.Hájek Studio BLUG 2006.207s.154-00-26

similar documents