حسین عبده تبریزی

Report
‫بسم‌هللا الرحمن الرحیم‬
‫تهران‪-‬مرداد ماه ‪89‬‬
‫مالی رفتاری‬
‫مالی استاندارد‬
‫‪Behavioral‬‬
‫‪Standard‬‬
‫‪Finance‬‬
‫‪Finance‬‬
‫دو مکتب اصلی مالی‬
‫مفروضات مربوط به سرمایهگذاران‬
‫• منطقی هستند‬
‫• تمامی اطالعات را بررس ی و به درستی تفسیر میکنند‪.‬‬
‫• بر اساس مبانی نظریۀ نوین سبد اوراق بهادار سرمایهگذارای میکنند‪.‬‬
‫• بازدۀ موردانتظار آنها تنها و تنها تابعی از ریسک است‪.‬‬
‫• برخی ممکن است غیرمنطقی رفتار کنند اما در مجموع این رفتارها بیاهمیت است‪.‬‬
‫مفروضات مربوط به بازارها‬
‫• تمامی اطالعات را به سرعت منعکس میکند‪.‬‬
‫• ارزش ذاتی تمامی اوراق بهادار را به درستی مینمایاند‪.‬‬
‫نظریۀ استاندارد مالی‬
‫مفروضات مربوط به سرمایهگذاران‬
‫• منطقی نیستند بلکه عادی هستند‪.‬‬
‫• اغلب بر اساس اطالعات ناقص عمل میکنند‪.‬‬
‫• به طور نظامیافتهای مرتکب خطاهای شناختی میشوند‪.‬‬
‫• بر اساس مبانی نظریۀ رفتاری سبد اوراق بهادار سرمایهگذاری میکنند‪.‬‬
‫• بازدۀ موردانتظار آنها تابع عواملی بیش از ریسک است‪.‬‬
‫مفروضات مربوط به بازارها‬
‫• چیزی بیش از اطالعات بر مکانیزم قیمتگذاری حاکم است‪.‬‬
‫• ارزش ذاتی تمامی اوراق بهادار را به درستی نمینمایاند‪.‬‬
‫نظریۀ رفتاری مالی‬
‫سیر تحول نظریه‌های روانشناس ی دربارۀ عقالنیت تصمیم‌گیری‌‬
‫رفتاری‬
‫مالی رفتاری‬
‫مالی‬
‫• حوزهای از دانش مالی است که از‬
‫• مطالعۀ تأثیرات روانشناس ی بر‬
‫نظریههای مبتنیی بر رو‬
‫استی‪ .‬برای‬
‫انشناس‬
‫تصمیمگیر های مالی‬
‫توضیح رفتار بازارهای مالی بهره میگیرد‪.‬‬
‫تعریف‬
‫اگر فردی که میخواهد تئاتر تماشا کند‬
‫بلیط خود را گم کند‪،‬‬
‫نسبت به حالتی که‬
‫معادل نقد آن را گم کند‪،‬‬
‫به احتمال بیشتری از رفتن به تئاتر منصرف میشود‪.‬‬
‫نتیجۀ یک تحقیق در ایاالت متحده‬
‫اثرات مالی رفتاری‌‪ -‬تصادفی یا سیستماتیک ؟‬
‫)‪Selden(1912‬‬
‫در کتاب روانشناسی بازار سهام‪ ،‬حرکات قیمت سهام را تا حد قابلمالحظهای به ویژگیهای روانی بازیگران بازار نسبت میدهد‪.‬‬
‫)‪Tversky & Kahneman (1973‬‬
‫طی سلسه مقاالتی به توسعۀ کاربردهای دانش روانشناسی در علوم مالی و اقتصاد پرداختند‪ .‬این تالشها نوبل اقتصاد ‪ 2002‬را نصیب ‪ Kahneman‬نمود‪.‬‬
‫)‪Tversky & Kahneman (1979‬‬
‫طی مقالهای در نشریۀ اکونومتریکا انتقاداتی بر تئوری مطلوبیت انتظاری وارد کردند و مدل جایگزینی باعنوان ‪ Prospect Theory‬را توسعه دادند‪.‬‬
‫سابقۀ مالی رفتاری‌‬
‫•‬
‫ط ییی مفال ییهای ک ییه در مجل ییۀ ‪Science‬‬
‫‪ Marketing‬انتش ییار یاف ییت‪ ،‬مف ییوم‬
‫حسابداری ذهنی را معرفی کرد‪.‬‬
‫)‪Thaler (1985‬‬
‫• مقالییهای ب ییا عن ییوان " آی ییا ب ییازار س ی ام ف یراواکیش از خ ییود نش ییان میده یید " ارائ ییه‬
‫دادند‪ .‬بسیاری این مقاله را آغازگر حوزۀ مالی رفتاری میدانند‪.‬‬
‫& ‪Thaler‬‬
‫)‪DeBont (1985‬‬
‫• طی این دهه مالی رفتاری به تیدری بیه عنیوان ییک رشیتۀ ت صییلی مطیرح شید و‬
‫با ترکیدن حباب ‪ 2001‬ضرورت تدریس آن در دانشگاهها تثبیت شد‪.‬‬
‫‪90 Decade‬‬
‫سابقۀ مالی رفتاری‌‬
John Maynard Keynes:
The market can remain
irrational longer than
you can remain solvent.
)I( ‫سخنان پیشگامان مالی‬
Harry Markowitz:
My intention was to minimize
my future regret. So I split my
contribution 50/50 between
bonds and stocks.
)II( ‫سخنان پیشگامان مالی‬
Warren Buffett:
I‘d be a bum in the street
with a tin cup in my hands if
the markets were efficient.
)III( ‫سخنان پیشگامان مالی‬
‫مالی رفتاری شاخهای از مالی استاندارد نیست بلکه جایگزین‬
‫آن است‪.‬‬
‫مالی رفتاری مدعی است که با لحاا‬
‫احساساات و خطاهاای‬
‫شااناختی و تاااتیرات ایاان عواماال باار فرآینااد تصاامی گیری‪،‬‬
‫ماااادلهایی توسااااعه میدهااااد کااااه رفتااااار نظامیافتااااۀ‬
‫تصمی گیرندگان مالی را به نحو بهتری تشریح میکند‪.‬‬
‫مالی رفتاری چه ادعایی دارد؟‬
‫• معرفی فرصت‌ها‌از‬
‫طریق پیشبینی رفتار‬
‫بازیگران مالی‪.‬‬
‫راهنمایی‬
‫• راهنمایی تصمی های‬
‫مالی برای اجتناب از‬
‫خطاهای شناختی‪.‬‬
‫• شناسایی خطاهای‬
‫شناختی ناشی از تاتیرات‬
‫روانی که بر تصمی های‬
‫مالی اترگذار است‪.‬‬
‫شناخت‬
‫کشف‌فرصت‌‬
‫رسالت اصلی مالی رفتاری‌‬
‫اتكا به چارچوب از‬
‫تورش تحريك‬
‫قبل تعيین‌شده‬
‫اكتشافي‬
‫‪frame‬‬
‫‪Heuristic–driven‬‬
‫‪dependence‬‬
‫‪bias‬‬
‫مضامین اصلي مالي رفتاري (خطاهای شناختی)‬
‫• آغازگاه و تعدیل‬
anchoring & adjustment
Representativeness
‫• نمايندگي‬
availability
‫• دسترس ی‬
‫• اعتماد مفرط‬
overconfidence
gambler’s fallacy
‫• توهم (سفسطة) قمارباز‬
‫تورش تحريك اكتشافي‬
‫‪Regret‬‬
‫‪Aversion‬‬
‫‪Loss‬‬
‫‪Aversion‬‬
‫‪Money‬‬
‫‪Illusion‬‬
‫‪Mental‬‬
‫‪Accounting‬‬
‫حسرتگریزی‬
‫زیانگریزی‬
‫توهم پولی‬
‫حسابداری‬
‫ذهنی‬
‫اتكا به چارچوب از قبل تعيین‌شده‬
‫آغازگاه و تعدیل (‪)Anchoring & Adjustment‬‬
‫• در ارائ ی ییۀ پیشبینیه ی ییای ر‬
‫کم ی ییی‪ ،‬اف ی یراد ی ییار را ب ی ییا ی ی ییک مق ی ییدار اولی ی یه‬
‫(آغازگاه) شروع میکننید و آن را تعیدیل میکننید تیا بیه پا ی نهیایی‬
‫برسند‪ .‬آغازگاه پيشبيني با فرمولهسازي مسأله و يا با م اسیبات‬
‫مق ییدماتي حام ییل ميش ییود ک ییه در ه ییر دو حال ییت‪ ،‬تع ییديلها نوع ییا از‬
‫کفايت افي برخوردار نبوده و به نتيجة مورد نظر نميرسند‪.‬‬
‫برخی خطاهای شناختی در مالی رفتاری‌ (‪)I‬‬
‫نمایندگی‌(‪)Representativeness‬‬
‫• وقتی از افراد خواسته میشود که در مورد احتمال تعلق شیء و یا رخداد ‪ A‬به‬
‫گروه و یا فرآیند ‪ B‬اظهارنظر کنند‪ ،‬احتماالت بر مبنای درجاهای کاه ‪ A‬نمایناد ‪B‬‬
‫است ( یعنی به میرانی که ‪ A‬شبیه به ‪ B‬است) تخمین زده میشود‪.‬‬
‫دسترسی‌(‪)Availability‬‬
‫• وقتی از افراد خواسته میشود که احتمال یک پیشامد را تخمین بزنند‪ ،‬آنها این‬
‫کار را بهساادگی و از طریاق نموناهها و پیشاامدهایی کاه باه هنشاان خطاور‬
‫میکند‪ ،‬انجام میدهند‪.‬‬
‫برخی خطاهای شناختی در مالی رفتاری‌ (‪)II‬‬
‫برخی خطاهای شناختی در مالی رفتاری‌ (‪)III‬‬
‫حسابداری هنی (‪(Mental Accounting‬‬
‫• افراد غالباٌ باا پولهاایی کاه بهدستشاان میرساد بساته باه منشاا آنهاا‪ ،‬مترااوت رفتاار میکنناد‪ .‬ماالال‬
‫سرمایهگذاران تمایل دارند که میان سود تقیسمی و سود سرمایه تمایز قائل شوند‪.‬‬
‫توه پولی ( ‪)Money Illusion‬‬
‫• سرمایه‌گذاران‌غالباً‌به‌ارزش‌اسمی‌پول‌نسبت‌به‌ارزش‌واقعی‌آن‌توجه‌بیشتری‌داردند‪.‬‬
‫زیانگریزی (‪)Loss Aversion‬‬
‫• سرمایهگذاران زیانگریز هستند به همین دلیل موقعیتهای زیان خود را دیرتر میبندند‪.‬‬
‫حسرتگریزی (‪)Regret Aversion‬‬
‫• سرمایهگذاران بهگونهای رفتار میکنند که حسرت آتی خود را کمینه کنند‪.‬‬
‫برخی خطاهای شناختی در مالی رفتاری (‪)IV‬‬
‫فراکنش‌و‌فروکنش‬
‫حباب‌بازارهای‌مالی‬
‫اثرات‌تقویمی‬
‫اثر‌اندازه‌‬
‫اثر‌ارزش‌بازار‌به‌ارزش‌دفتری‬
‫برخی بی قاعدگی های بازار که با مالی رفتاری توضیح داده می‌ش ‌ود‪.‬‬
‫استراتژي سرمايه‌گذاري‬
‫سرمايه‌گذاران حقیقی‬
‫استراتژي سرمايه‌گذاري‬
‫سرمايه‌گذاران نهادي‬
‫گرايش افراد به رسيدن به ديگران‬
‫تورشهاي رفتاري‬
‫جايگاه عواطف‬
‫بيمنطقي‬
‫تورشهاي اين استراتژيها‬
‫اعتماد مفرط‬
‫پاره‌اي كاربردهاي مالي رفتاري (‪)I‬‬
‫قبضة مالكيت‬
‫عرضههاي اوليه‬
‫اختيار معامله و آتيها‬
‫بازار ارز‬
‫پاره‌اي كاربردهاي مالي رفتاري (‪)II‬‬
‫با تشکر‬

similar documents