Fugle og konsekvensvurdering

Report
ENVINA
Fugle og
konsekvensvurderinger
Steffen Brøgger-Jensen COWI A/S
1
3 SEPTEMBER 2013
FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING
Steffen Brøgger-Jensen
Biolog (PhD)
COWI A/S
Fagspecialist (biodiversitet)
2
3 SEPTEMBER 2013
FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING
Fugle og konsekvensvurderinger
Program:
› Natura 2000-konsekvensvurdering (vindmøller ved Kalveboderne, Kbh)
› VVM (windsurfing på Vandet Sø, Nationalpark Thy)
› Fuglebeskyttelsesdirektivet, generel beskyttelse, art. 5 (sommerskovning)
› Diskussion – hvor er vi?
3
3 SEPTEMBER 2013
FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING
Natura 2000-vurdering af vindmøller
Lokalitet: Kalveboderne ved København
Projekt: Plantilladelse til projektering af 4 vindmøller
Problem: Placering på kanten af Fuglebeskyttelsesområde nr. 111
Udfordring: Vurdering af konsekvenser for fuglene på udpegningsgrundlaget
4
3 SEPTEMBER 2013
FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING
5
3 SEPTEMBER 2013
FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING
Natura 2000 - Kalveboderne
Problemafgrænsning:
› Mulig påvirkning af troldand
› Kollision
› Barriere
› Fortrængning
Viden:
› Data fra DOFbasen
› Feltundersøgelse
› Interviews
6
3 SEPTEMBER 2013
FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING
Natura 2000 - Kalveboderne
… men så begyndte problemerne:
› Der er hele 4 forskellige lokalitetsafgrænsninger på DOFbasen
› Der er markant færre troldænder nu end ved udpegningen
› …og hvor er det lige inden for fuglebeskyttelsesområdet, ænderne findes?
7
3 SEPTEMBER 2013
FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING
8
3 SEPTEMBER 2013
FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING
KGB udtaler…
Troldand – gunstig bevaringsstatus
› For at bevaringsstatus skal kunne karakteriseres som gunstig inden for det
enkelte fuglebeskyttelsesområde skal der findes passende habitater for mindst
det antal troldænder, som er nævnt i det gældende udpegningsgrundlag, og
antallet af troldænder i området skal være stabilt eller stigende.
Forudsætningen for dette er at der findes uforstyrrede dagrastepladser i
forbindelse med de stort set ukendte fourageringsområder
9
3 SEPTEMBER 2013
FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING
10
3 SEPTEMBER 2013
FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING
…indkredsning af problemstilling:
"Troldænderne ville kunne blive fortrængt fra et område tæt på vindmøllerne…"
› Vurderet fortrængningszone på 200 m rundt om hver mølle
› Næppe væsentlig kollisionsrisiko
› Næppe barriereffekt
11
3 SEPTEMBER 2013
FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING
…og mere indkredsning af problemstilling:
Fortrængning hvornår og
under hvilke omstændigheder?
…og dermed: Hvor mange fugle
involveret og hvor ofte?
Svar: Under helt særlige isforhold!
12
3 SEPTEMBER 2013
FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING
13
3 SEPTEMBER 2013
FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING
Konklusion…
› INGEN væsentlig påvirkning af bevaringsstatus for troldand!
…men hvorfor nu det?
1. Fortrængningszonen er suboptimal som opholdssted
2. De særlige isforhold er sjældent forekommende
3. De er kortvarige
4. "Tilstanden og det samlede areal af levestederne for følgende trækfugle skal
være stabil eller i fremgang, således at der er grundlag for
rastende/fouragerende bestande på … mindst 55.000 troldand..." (fra
handleplanen)
14
3 SEPTEMBER 2013
FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING
"VVM-vurdering" ved Vandet Sø
Lokalitet: Vandet Sø, Thy
Projekt: Windsurfing
Problem: Medfører det væsentlige
forstyrrelser for fuglelivet på Vandet Sø?
Udfordring: Skal windsurfing forbydes
eller skal nationalparken også kunne
rumme den slags fritidsaktiviteter?
15
3 SEPTEMBER 2013
FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING
Problemafgrænsning:
› Mulig påvirkning af vandfuglesamfundet
› Forbud?
› Zonering?
› Ingen regulering?
Viden:
› Data fra DOFbasen og fra lokale fuglekiggere
› Data omkring windsurfing
› Feltundersøgelse
› Interviews
16
3 SEPTEMBER 2013
FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING
17
3 SEPTEMBER 2013
FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING
Udfordringer…
› Svingninger i søens
vandfuglebestande – årsager?
› Effektkæde windsurfing – forstyrrelse:
Kortsigtet – langsigtet?
› Flytter fuglene bare til Nors Sø,
mens surferne morer sig?
› Samtidige registreringer af
surfere og fugle
18
3 SEPTEMBER 2013
FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING
Plan….
› Feltarbejde over sommer og tidligt efterår: Optælling af fugle og windsurfere
› Interviews af surfere: Hvad er behovet, hvornår surfes, hvem surfer…?
› Indsamling af DOFbase-data
…men igen: effektkæden?
19
3 SEPTEMBER 2013
FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING
20
3 SEPTEMBER 2013
FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING
Konklusion
…tja, bum-bum… Eller:
Langsigtede studier nødvendige
for en klar udmelding
Og: Uafgjort for nationalparken
Politisk beslutning
21
3 SEPTEMBER 2013
FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING
Eftertanke…
Naturligvis er windsurfing en forstyrrende aktivitet!
Men: Har den en væsentlig effekt på fuglebestandene?
Eller: Hvordan forholder vi os reelt til kumulative effekter?
Og: Hvordan holder vi øvrige faktorer ude af ligningen? Kan der træffes en
faglig velbegrundet beslutning på dette grundlag? Eller "blot" en politisk?
22
3 SEPTEMBER 2013
FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING
Generel beskyttelse af fugle
Art. 5 i EF-fuglebeskyttelsesdirektivet:
…træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til …
beskyttelse af alle de i artikel 1 [vilde fugle] omhandlede fuglearter…:
a ) forsætligt at dræbe eller indfange dem…;
b ) forsætligt at ødelægge eller beskadige deres reder…;
c ) …;
d ) forsætligt at forstyrre fuglene navnlig i yngletiden…;
e ) ….
23
3 SEPTEMBER 2013
FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING
Direktivteksten implementeret i jagtloven:
Lov om jagt- og vildtforvaltning §6 a:
1. §6 a, stk 2, forbyder forsætlig ødelæggelse, beskadigelse og
fjernelse af fugles reder, samt forsætlig beskadigelse eller
ødelæggelse af æg.
2. §7 stk 2, forbyder forsætlig forstyrrelse af fugle med
skadelig virkning for arten eller bestanden.
24
3 SEPTEMBER 2013
FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING
"Forsætlig…"
Irlandsdom 2007:
› Forsætlig forstyrrelse er forsætlige handlinger, som objektivt
set forstyrrer, selvom de ikke udføres for at forstyrre arten (fx
brug af sprængninger i et anlægsprojekt i en havbugt, hvor
der forekom bilag 4 hvaler)
25
3 SEPTEMBER 2013
FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING
…men hvordan svinger dette med Naturstyrelsens
sommerskovning?
Lokalitet: Gribskov (EF-fuglebeskyttelsesområde)
Projekt: Sommerskovning
Problem: Foreneligt med Naturdirektiverne?
Udfordring: Definér "forsætlig"….
26
3 SEPTEMBER 2013
FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING
EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 108, Gribskov
27
3 SEPTEMBER 2013
FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING
Naturstyrelsen forklarer/forsvarer sig…
28
3 SEPTEMBER 2013
FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING
…så hører vi lige EU igen:
Irlandsdom 2007:
› Forsætlig forstyrrelse er forsætlige handlinger, som objektivt
set forstyrrer, selvom de ikke udføres for at forstyrre arten
(fx brug af sprængninger i et anlægsprojekt i en havbugt, hvor
der forekom bilag 4 hvaler)
29
3 SEPTEMBER 2013
FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING
…og Naturstyrelsen igen:
30
3 SEPTEMBER 2013
FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING
Konklusion:
…tja, hvad mener I?
Men: Bilag I-fugle ikke beskyttet
som bilag IV-arter
31
3 SEPTEMBER 2013
FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING
Diskussion…
Refleksion…
Spørgsmål?
32
3 SEPTEMBER 2013
FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING
Således opløftet: Tak for opmærksomheden!
Fotokredits:
Gøg: John Larsen
Troldænder 1: NJ Hamann
Andersen
Troldænder 2: Klaus Dichmann
Taffeland: Daniel Petterson
Rød glente: Simon Berg
Pedersen
Rødr. tornskade: Per Boye
Svensson
Boobok: Ole Zoltan Göller
Alle nævnte fotos fra netfugl.dk
33
3 SEPTEMBER 2013
FUGLE OG KONSEKVENSVURDERING

similar documents