Fritt Brukervalg - For Velferdsstaten

Report
Fritt Brukervalg
Makt og avmakt innen
hjemmetjenestene
Velferdskonferansen i Hordaland 19.06.13
Erlend Steine Lie
Universitetet i Bergen
Disposisjon:



Kort historikk om hjemmetjenestene i Bergen
Funn om brukervalg
(Lie 2011; masteroppgave i Sosiologi)
–
Når hjelpen ikke kan vente
–
Saksbehandleres dilemma
–
Håndteringsstrategier blant brukerne
Tema: De ansattes handlingsrom og brukernes
medvirkning under organisasjonsmodellen
Bergenshistorikk: Bestiller-utfører
organisering (BUM)

Egne forvaltningsenheter i hver bydel (senere 3 soner)

Kartlegging og vurdering

Hjelp formaliseres i et vedtak

Utgangspunkt: Effektivisere saksbehandling, utviske
forskjeller mellom gruppene – problematisk med
utførelse og tildeling på samme linjeledelse (kommer
tilbake til empiriske studier om dette).
Bergenshistorikk: Kommunalt foretak




Bergen hjemmetjenester KF opprettes med
utgangspunkt i BUM (2005).
Eget aksjeselskap utenfor kommunens pleie- og
omsorgsavdeling. Utfører innen praktisk bistand.
Ansatte her har ikke beslutningsmulighet vedr.
hjelpebehov
Forvaltningsenhetene avgjør hjelpebehov.
Arbeidslister avgjør oppgaver og antall minutter det
skal ta.
I Bergen, kort historikk: Brukervalg






Bergen kommune inngår avtaler med private
leverandører for praktisk bistand (2005)
Avtalene varer 4 år av gangen
Virksomhetene får rett til å utføre hjemmetjenester
på vegne av kommunen
De som får kontrakt med kommunen får konkurrere
om brukere gjennom Fritt Brukervalg
Nye avtaler inngås i 2009
I dag er det seks slike byrå som de eldre kan velge
mellom
I Bergen, kort historikk: Brukervalg




Brukervalg innføres for hjemmesykepleie i 2010.
I starten var det to firma som leverte
hjemmesykepleie utenom kommunen; Seniorstøtten
og Orange Helse
I 2011 ba seniorstøtten om å fritas fra kontrakten
Orange Helse leverer i dag hjemmesykepleie og kan
velges av brukere gjennom Fritt Brukervalg
Bestiller- utførerorganisering
 Kartlegger
behov
 Skriver vedtak
 Bestiller
 Utfører
bestillingen
 Velger leverandør
 Mottar hjelp i henhold til
vedtak
Et større bilde: New Public
Management




Viktig å se på endringene i Bergen som en del av en
større prosess i offentlig sektor
I 2008 hadde 72 kommuner tatt i bruk bestillerutførerorganisering på et eller flere områder i
kommunen, 33 innen praktisk bistand i hjemmet
14 kommuner hadde innført brukervalgs-ordninger
innen hjemmetjenestene.
For hjemmesykepleie er brukervalg foreløpig et
storbyfenomen; kun Bergen og Oslo, men snart også
Drammen
Kort om rutiner

Forvaltningstjenesten får søknad om hjemmetjenester

Vurderingsmøte

Omfang, hyppighet

Brukervalg --> Brosjyre

Vedtak --> Utfører
Hjemmesykepleie:
Når hjelpen ikke kan vente
Saksbehandler: Du har behov for denne hjelpen, NÅ! Du kommer hjem fra
sykehuset(...) eller jeg har kommet ut fra legevakten fordi jeg har ramlet og
brukket benet eller noe annet sant? (...) da er det gjerne viktigst for folk AT de
får hjelp og ikke hvor de får hjelpen fra.




Dilemmaet mellom å handle raskt eller å iverksette
brukervalget
Når hjelpebehovet er akutt fokuseres det på å gi
hjelpen umiddelbart
Brukervalget blir i praksis da begrenset til å bytte i
etterkant
Skille mellom politiske mål og lokale arbeidsforhold:
BUM og FB forutsetter at hjelpen kan kartlegges og
bestilles på forhånd
Kartlegging: en utfordring
1)
Saksbehandler: (..) For det er klart at du, du får en søknad, og det
er ikke alltid du kan lese så veldig masse ut av den
søknaden. Altså, du kan gjerne få en søknad ifra sykehuset
om at vi søker om et hjemmebesøk.(…) Noen ganger så er
det det du har.
2)
Saksbehandler: Det synes jeg, de var ikke så du måtte liksom
nøste litt og prøve å kjenne (… ) Noen er jo veldig flinke til å
prate. Så her er det liksom, det var jo litt uoverensstemmelse,
sant?
Kartlegging: Rolleforvirring
Dag: Er ikke du ergoterapeut da?
Eksempel på spørmål som måtte avklares hos
ektepar
Praktisk bistand: ... behovet for
tilbakemelding




«komplekse» brukere havner i det kommunale
foretaket - «Enkle» brukere i private foretak.
Utgangspunkt: En kontrakt styrer hjelpebehovet
Det er ikke tatt høyde for at brukere kan ha
vaklende og usikre hjelpebehov.
Dilemma: Forventning om at en følger både
organisasjonsmodellen, men også
sykepleierrollen når en samhandler med bruker.
Ulike variasjoner blant brukerne i
undersøkelsen




Besluttet seg på stedet
Hadde tenketid (leste brosjyren og snakket med
saksbehandler over telefon)
I overgangssituasjon (mellom sykehus og hjem)
Fikk hjelp av pårørende til valget
Ulike strategier
Distanserte seg:
Anders: Ja, at det var andre som var utenom har ikke jeg hatt peiling på
egentlig. (senere) Nei.. (pause) hm.. jeg hører så mye om de der
private her. Arbeidsplasser, det har blitt mye dyrere og.. (stille)
Forskjellsjakt
Åshild: Ja jeg synes i grunnen det var mye det samme, for.. jaja, noen de hadde
id- kort eller sånt og viste for seg og... sånt forskjellig ja..
Dag: Og de er vennlige og hyggelige og samarb.. altså, pliktoppfyllende og
ærlige også videre.. Men det er de jo alle sammen det?
Personifisering
Dag: Ja, altså det var derfor jeg tok den kommunale. For der var så passe, de
kunne hjelpe til med så mye. Men det kunne jo en ut av de andre òg … Men
det var en ut av de som skriver ... noe om språk. Antageligvis så har de
innvandrere med seg som gjør jobben.(…) Som i følge de kan norsk
Ulike strategier



Brukerne kan her finne frem til reelle forskjeller;
eks. at det de private ofte går hjem til brukerne med
én person
Også eksempler på at brukerne misforstod og trodde
at noen leverandører kunne bidra med hjelp utover
vedtaket
Felles er at bruker tvinges til å ta en beslutning uten
å ha nevneverdig grunnlag for dette
Oppsummering: Makt og avmakt




Brukervalg kan knyttes til markedstenkning og en
større reformbølge (NPM)
Rommet for å utøve faglig skjønn mindre blant
yrkestakere
Avmakt blant brukerne: Ikke passive brukere, men
bestemte strategier (distansering, forskjellsjakt).
Likevel blir ikke hensikten (medvirkning) oppfylt
Uintendert makt: Personifisering – handler ikke
lenger om leverandør, men bestemte karakteristika
hos personalet

similar documents