A pedagógiai e

Report
TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 - 0001
PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
A pedagógiai e-portfólió
Kimmel Magdolna
PhD
ELTE BTK Angol Nyelvpedagógia Tanszék
A prezentáció tartalma:
I. A pedagógiai e-portfólió szerepe a
minősítés folyamatában
II. A portfólió definíciója, típusai
III. A pedagógiai e-portfólió tartalma
IV. A reflexió szerepe a portfólióban
V. Az e-portfólió elkészítésének
folyamata, a folyamat támogatása
VI. Az e-portfólió értékelési célú
használatának problémái és előnyei
I. Az e-portfólió szerepe a minősítési
folyamatban
A pedagógusok minősítése kompetencia alapon
történik majd. ( A nyolc kompetencia részletes
leírását 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet
tartalmazza.)
A TANÁRI FELKÉSZÍTÉS KÖVETELMÉNYEI
1.
Nyolc területen foglalja össze a kimeneti
követelményeket,
és minden területet három alpont alatt
tárgyal:
•
Ismeretek
•
•
Képességek
Attitűdök
A pedagógusképzés kimeneti
követelményeinek leírása nyolc kompetenciaterületen
1.1. a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni
bánásmód érvényesítése
1.2. a tanulói csoportok, közösségek alakulásának
segítése, fejlesztése
1.3. a szakmódszertani és a szaktárgyi tudás
1.4. a pedagógiai folyamat tervezése
1.5. a tanulás támogatása, szervezése és irányítása
1.6. a pedagógiai folyamatok és a tanulók
értékelése
1.7. a kommunikáció, a szakmai együttműködés és
a pályaidentitás
1.8. az autonómia és a felelősségvállalás
A minősítés célja annak vizsgálata, hogy a
minősítésre
jelentkező
pedagógus
kompetenciái elérték-e az adott gyakorlati
idő után elvárható szintet, sztenderdet.
Ennek megállapításához több, különböző
adatforrásból nyert információ áll majd
az értékelők rendelkezésére.
Adatforrások
• e-portfólió és portfólióvédés
• óra(k)/foglalkozás(ok) megtekintése, óraelemzés,
értékelés
• az intézményi önértékelés pedagógusra
vonatkozó dokumentumai
• az országos pedagógiai, szakmai ellenőrzés során
látogatott foglalkozások tapasztalatai és az
országos pedagógiai, szakmai ellenőrzés összegző
értékelése
II. A pedagógiai e-portfólió definíciója,
típusai
A pedagógiai e-portfólió a pedagógus munkáját
bemutató dokumentumgyűjtemény.
Típusai:
Munkaportfólió: a munkaportfólió hosszabb időszak
teljes dokumentációját tartalmazza, és így átfogó
képet ad készítőjének fejlődéséről, erőfeszítéseiről.
Az értékelési portfólió: az értékelési céllal készült
portfólió egy dokumentumválogatás, amely azt
hivatott bizonyítani, hogy a pedagógus kompetenciái
elérték az adott gyakorlati idő után elvárható szintet,
sztenderdet.
III. A pedagógiai e-porfólió tartalmi elemei
• a szakmai önéletrajz
• a nevelő-oktató munka dokumentumai
• a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységeinek
bemutatása, dokumentumai
• önálló alkotói, művészeti tevékenységeinek
bemutatása, dokumentumai
• a pedagógust foglalkoztató intézmény rövid
bemutatása
• a szakmai életút értékelése
A nevelő-oktató munka
dokumentumai
A pedagógiai e-portfólió ezen része tartalmaz:
a. alapdokumentumokat
b. szabadon választott dokumentumokat.
Miért?
• A pedagógiai e-portfólió új fogalom a
pedagógusok többsége számára.
• A portfólió készítése nyitott feladat.
Alapdokumentumok I.
Csoportprofil
Tanulásitanítási
egység
terve és
reflexiók
Óravázlat
Óravázlat
A megvalósítás
dokumentumai
és reflexiók
A tanulói
munka
értékelése és
reflexiók
Óravázlat Óravázlat
Óravázlat
Alapdokumentumok II
• Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való
foglalkozás (szakkör, verseny-előkészítés,
korrepetálás, felzárkóztatás, hátránykompenzáció
stb.)
• IKT alkalmazása a szaktárgy tanításában a tanulás
támogatására: saját gyakorlat bemutatása, példákon,
mintákon át.
• Hospitálás vagy bemutatóóra naplója. (A pedagógus
órát látogatott, vagy bemutatóórát tartott.) Reflexió:
a hospitálás vagy a bemutató óra tanulságai.
• Esetleírás:pedagógia
probléma
megoldásának
leírása,dokumentálása.(Például állandóan visszatérő
fegyelmi probléma kezelése.)
Példák
szabadon választott dokumentumokra
• Tanórán
kívüli
közösségi
program,
diákrendezvény (pl. kirándulás, erdei iskola,
iskolai ünnepség, sportnap, múzeumlátogatás,
diákcsere program stb.) megvalósítása, reflexiók.
• Osztályfőnöki munka bemutatása, reflexiók.
• A szaktárgy tanításához kapcsolódó, a pedagógus
által fontosnak tartott források felsorolása,
értékeléssel, ajánlással.
Példák
szabadon választott dokumentumokra
• Projektterv és megvalósításának dokumentumai,
reflexiók.
• Segítségre, támogatásra szoruló tanítványok,
családok
érdekében
tett
lépései,
esetleg
együttműködés, kommunikáció a kollégákkal,
külső szervezetekkel, szülőkkel. Reflexió: a
tevékenység elemzése, értékelése.
IV. A reflexió szerepe a portfólióban
• A reflexió tapasztalataink, ismereteink és
cselekedeteink szisztematikus végiggondolását,
elemzését, értékelését jelenti.
• A reflexió világítja meg az olvasó/értékelő
számára
a
portfólió
készítőjének
gondolatmenetét, pedagógiai nézetrendszerét,
azt, hogy mit miért tesz.
V. Az e-portfólió elkészítésének folyamata és
támogatása
Tevékenységek
Az első lépés: a célok
azonosítása,
a
használható
dokumentumok
körének
behatárolása
A
második
lépés:
a
dokumentumok gyűjtése
A
harmadik
lépés:
a
dokumentumok válogatása
A negyedik lépés: a reflexiók
írása és végleges formába öntése
Az ötödik lépés: a pedagógiai
e-portfólió
egyéb
dokumentumainak elkészítése,
kitöltése
A hatodik lépés: a pedagógiai
e-portfólió teljes anyagának
végső ellenőrzése, feltöltése
A hetedik lépés: az ünneplés
1. hónap
2. hónap
3. hónap
4. hónap
5. hónap
6. hónap
Az e-portfólió
elkészítésének támogatása
A legfontosabb segítség: az indikátorok – az
értékelési kritériumok - ismerete.
A portfólió elkészítését segítik
• Dokumentumminták és - sablonok
• Segítő szempontsorok
A „kritikus barát”: mentor, szaktanácsadó, kolléga.
A kritikus barát szerepe hasonló a szakdolgozati
témavezető szerepéhez.
VI. Az e-portfólió értékelési célú
használatának problémái és előnyei
Validitási (érvényességi) problémák és
kezelésük:
Az eredetiségnyilatkozat
A portfólióvédés
Más adatforrások is a szakértők rendelkezésére
állnak a pedagógus kompetenciáinak
értékeléséhez.
Megbízhatósági probléma és kezelése:
A szakértők képzése, rendszeres továbbképzése.
Az e-portfólió értékelési célú használatának
előnyei
• A portfólió komplex, átfogó képet ad a
pedagógus munkájáról, kompetenciáiról.
• A portfólió a reflexiók révén lehetőséget ad a
pedagógus számára a benyújtott dokumentumok
interpretálására, pedagógiai nézetrendszerének
megvilágítására.
• A portfólió – szakmai önarckép. Elkészítése ezért
motiváló, a tulajdonosság érzésével tölti el
készítőjét.
A portfólió: tükör
Köszönöm a figyelmet!
[email protected]

similar documents