otdk_peszti

Report
Az előadás részei:

a kora keresztény zene: meghatározása,
szerepe a liturgiában, műfajai,
eredetének kérdése

egyházatyák munkássága, műveikben
előforduló zenei utalások vizsgálata
Az előadás célja:
• a hellenisztikus zenei
elgondolások és a keresztény
zenefelfogás közös
sajátosságainak kimutatása

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen
bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel
tanítsátok és intsétek egymást. Énekeljetek
Istennek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent
énekeket.”
(Pál lev. A kolosszeieknek, 3. 16.)

„Egymás közt énekeljetek zsoltárt, himnuszt és
szent énekeket. Énekeljetek és ujjongjatok
szívből az Úrnak.”
(Pál lev. Az efezusiaknak, 5. 19)
Műfajok:
himnusz
 zsoltár

A kora keresztény zene eredete:
zsidó hagyomány
 hellenisztikus kultúra

Hellenisztikus zeneelméletek:
 püthagoreusok
 Aristoxenos irányzata
 éthosz-tan
Az antik görög és a keresztény világ
kapcsolata
 nincs éles ellentét; a kereszténység a
zene kapcsán is vesz át elemeket a
görög kultúrából

Karthágó, II. század vége
„a menet a templomoktól és az oltároktól,
a tömjén és a vér fertelmességétől vonul
a színházba fuvola és kürtszó
kíséretében.”
(A látványosságokról)
Alexandria, II. század
Kétféle zene:
 ténylegesen hallható, érzékelhető 
püthagoreusok
 érzékkel nem felfogható, égi muzsika 
Aristoxenos
Zenetanulás fontossága  éthosz-elmélet

Szent Hilarius (IV. század)
A kis-ázsiai görögök egyházi énekei
inspirálják saját himnuszaira.
 Szent Ambrus (IV. század)
A himnuszéneklést széles körben terjeszti el,
közösség-összetartó erő.
Antifonális ének  görög előzmények
alapján

IV-V. század
 az első keresztény zeneelmélet: De
Musica
 utánzás-e a művészet?  Arisztotelész
 a test vagy a lélek utánoz?  Platón
 bizonyos erkölcsi hajlam szükségessége a
zene tanulmányozásához  éthoszelmélet

Készítette:
Pálfy Eszter
PTE BTK
Országos Tudományos Diákköri
Konferencia 2011.

similar documents